NL

de {lidwoord}

volume_up
de (ook: het, 't, den)
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie van de groep Alstom.
The next item is the Commission statement on the situation of the Alstom Group.
De heer De Miguel noemde de financiële steun van de Europese Unie aan de UNHCR.
Mr de Miguel spoke of the EU's support for the UNHCR, and that is important.
De overgang naar de euro toont de levensvatbaarheid van de communautaire methode.
The changeover to the euro demonstrates the viability of the Community approach.
EN

de facto {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
de facto
In Afghanistan itself, the Karzai government enjoys de facto power only in Kabul.
In Afghanistan zelf is de macht van de regering-Karzai de facto beperkt tot Kaboel.
In this way they will gradually become de facto legally binding legal norms.
Op die manier worden ze geleidelijk ook de facto juridisch bindende rechtsnormen.
This provision is a de facto circumvention of the ban on cloning human life forms.
Deze bepaling betekent de facto een uithollen van het verbod om menselijke wezens te klonen.

Voorbeeldzinnen voor "de" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
DutchOok op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
DutchTen derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
DutchEen verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
DutchDe regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
DutchIk wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
I want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
DutchOf de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
Whether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
DutchDeze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
This request has been incorporated into the report of the committee responsible.
DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchDaarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
As such, we require strict separation of the material from the three categories.
DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
DutchMaar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
There are two significant points on which we disagree with the Council, however.
DutchDe toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
The toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
DutchIk ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
I'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
DutchEn Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
And Asia could have social development before they got the economic development.
DutchWe werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
DutchIk beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
I promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
DutchHet is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
DutchMomenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.

Synoniemen (Engels) voor "de luxe":

de luxe
English
de jure
Charles de Gaulle