NL

daar {bijwoord}

volume_up
Hoewel daar geen reclame voor tabak bestaat, roken daar evenveel jongeren als hier.
There are just as many young smokers there, even though there is no advertising.
Daar daar de sport pure commercie is, kan er geen sprake zijn van uitzonderingen.
When sport becomes a purely business matter, there can be no exceptions.
En, daar waar je wormen, ingewandswormen, vindt genees daar de kinderen van hun wormen.
And, in places where there are worms, intestinal worms, cure the kids of their worms.
Ik heb daar niets op tegen, als het woord definitief maar niet wordt uitgelegd als homogeen.
We are not opposed to this provided that the word definitive is not interpreted as'standardised '.
Hij heeft zich tegenover mij, als " schaduwrapporteur " van de sociaal-democratische fractie, altijd zeer constructief opgesteld, en daar ben ik dankbaar voor.
As'shadow rapporteur ' for the Group of the Party of European Socialists, I have also encountered a very constructive attitude, and that is something for which I am grateful.
Kijk hier: daar heb je China, daar heb je India, en dit is wat er is gebeurd.
Look here You have China over there, you have India over there, and this is what has happened.
Omdat bij ELKE vorm van leukemie, die set van genen daar - overmatig tot uitdrukking komt.
Because in ALL leukemia, that set of genes over there over-expresses.
Wat de humanitaire organisaties daar meemaken, daar moet iets aan worden gedaan.
Something must be done about what the humanitarian organisations are going through over there.
Daar hoort de ontmanteling van de GCO-installaties niet thuis.
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
Het is niet aan mij om daar verder in te treden of daar commentaar op te geven.
It is not my place to go into those further or comment on them.
We hebben die strenge maatregelen ingesteld omdat we daar redenen voor hadden.
There were reasons for imposing such stringent measures in the first place.
That's him over yonder.

Voorbeeldzinnen voor "daar" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOf oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
Or ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
DutchArtsen zonder Grenzen is daar buitengewoon actief en wordt door ons ondersteund.
Médecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
DutchIk kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.
I can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.
DutchIk denk dat wij als Europees Parlement daar grote aandacht aan moeten besteden.
This development merits particular attention from us in the European Parliament.
DutchIk zal er zes noemen, en ik geloof dat men het daar min of meer bij moet houden.
I will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
DutchSta mij toe, mevrouw de Voorzitter, dat ik daar nogmaals uw aandacht op vestig.
I hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
DutchWat is daar eigenlijk op dat gebied de afgelopen jaren daadwerkelijk verbeterd?
What improvements have actually been made in that region over the past few years?
DutchIk heb begrepen dat daar niet over gesproken is in de Conferentie van voorzitters.
As I understand it, this has not been discussed by the Conference of Presidents.
DutchOmdat ik me nu zorgen maak over de uitbreiding, wil ik het daar nog over hebben.
I now want to talk about enlargement, which is still, perhaps, one of my concerns.
DutchU heeft iets heel moois gezegd, mijnheer Byrne, en ik kom daar graag op terug.
You said something quite wonderful, Mr Byrne and I should like to pick up on it.
DutchZij beslissen over het moratorium; onze beslissing van morgen staat daar los van.
What they do will decide what happens to the moratorium, not what we do tomorrow.
DutchDit is een zeer belangrijk punt, en we moeten daar voor het eerst over nadenken.
It is a very important point and we have to think about it for the first time.
DutchEn we zitten daar, en ik hoor [klapt] vanuit de verte, dus ik kijk die kant op.
And we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
DutchHet verbazingwekkende was dat niet één van hen daar moest zijn - maar ze waren er.
And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.
DutchDe heer Saryusz-Wolski, de heer Brok en anderen waren daar zeer duidelijk over.
Mr Saryusz-Wolski, Mr Brok and others did not pull their punches in that respect.
DutchDe epidemie daar veroorzaakt meer doden dan gewapende conflicten op dat continent.
The epidemic there causes more deaths than do armed conflicts on that continent.
DutchHet is dus heel vanzelfsprekend dat wij daar de politieke conclusies uit trekken.
It is entirely logical, therefore, to draw the appropriate political conclusions.
DutchCommissaris Monti is daar gedeeltelijk verantwoordelijk voor en wij werken samen.
Commissioner Monti is partly responsible for this, and we are working together.
DutchHij is uiteraard, net als wij in dit Huis, verontwaardigd over wat daar gebeurt.
He is, of course, outraged as we are in this House at what is happening there.
DutchHet is ons echter niet gelukt de gebeurtenissen daar positief te beïnvloeden.
Unfortunately, we have not been able to influence events in a very positive way.