"contra" vertalen - Engels

NL

"contra" in het Engels

EN
EN
EN

"contra loop" in het Nederlands

NL

contra {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
contra (ook: tegen, versus)
EN

contra loop {zelfstandig naamwoord}

volume_up
contra loop
volume_up
contrasteek {de}

Voorbeeldzinnen voor "contra" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar kijk, dat lukt niet: AIDS, Iran-Contra, De Challenger-ramp, Chernobyl.
But look, it can't: AIDS, Iran-Contra, the Challenger disaster, Chernobyl.
DutchEen onafhankelijke contra-audit is beslist noodzakelijk om fouten te voorkomen.
Independent counter-checks are essential in order to avoid errors.
DutchIs dit nu niet het signaal voor ons om op onze contra-productieve aanpak te herbezinnen?
Is this not a sign that we should review what is obviously a counter-productive approach?
DutchDaarover moeten wij nog eens goed nadenken, de afwegingen pro en contra moeten goed gemaakt worden.
We need to give this some more thought and weigh up the pros and cons very carefully.
DutchDit kan een feit zijn, iets contra-intuïtiefs, het kan een verhaal of een ervaring zijn.
This can be a factor, and everybody can be saying it's counterintuitive. ~~~ It can be a story, it can be experience.
DutchEen confrontatie zou zeer waarschijnlijk niet alleen geen resultaat opleveren, maar contra-produktief zijn.
Confrontation would very probably not only achieve nothing; it would actually be counterproductive.
DutchHet tweede is heel contra-intuïtief -- je kunt de beste mensen ter wereld krijgen.
The clarity of purpose is absolutely critical. ~~~ And the second is very counterintuitive -- you can get the best people in the world.
DutchBio-energie lijkt soms wat contra-intuïtief.
Bioenergy is something which seems counterintuitive.
DutchWij hebben de pro´s en contra´s van de zaak afgewogen.
DutchEr vallen zeker pro- en contra-argumenten te bedenken voor het voortbestaan van de muntjes.
There are bound to be arguments in favour of the continued existence of the coins, and against, which need to be taken into consideration.
DutchDit is in mijn visie de enige mogelijke houding, de enige redelijke kans die wij hebben: spes contra spem, zei iemand.
This is, in my view, the only attitude possible, the only rational view that we can take: spes contra spem, someone said.
DutchIk ben het eens met de opmerkingen die gemaakt zijn, dat wij ook vanavond geen debat kunnen houden pro of contra kernenergie.
I agree with the comments that have been made that we cannot hold a debate this evening for or against nuclear energy.
DutchContra terroristen eenheid.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik wil graag opmerken dat het standpunt van het Parlement een evenwichtig standpunt is, waarbij alle pro's en contra's tegen elkaar zijn afgewogen.
Madam President, I would like to say that Parliament's position is a balanced one and has weighed up all the pros and cons in this debate.
DutchDe Taliban lanceerden een nieuw militair offensief contra hun noordelijke opponenten, midden in de ergste droogteperiode die het arme land sinds mensenheugenis trof.
The Taliban launched a new military attack on their northern opponents in the middle of the worst drought this poor country has had since time immemorial.
DutchIn Nederland was er forse kritiek op het eerste evaluatierapport en bracht een op verzoek van het parlement gedane contra-expertise veel positievere resultaten naar voren.
In the Netherlands, the first evaluation report met with strong criticism, and a re-appraisal done at the request of parliament yielded many positive results.
DutchLatijns-Amerika is niet langer het continent van de dictators, van de mensenrechtenschendingen, van de hyperinflatie, van de interessante maar o, zo geheime contra's of contra-contra's.
Latin America is no longer a continent of dictators, human rights violations, massive inflation and of interesting but oh so secret contras or contra-contras.
DutchDenk aan proselitisme contra de islam en het gezamenlijk lesgeven van jongens en meisjes, een schending van de in het land gebruikelijke scheiding van de geslachten in het onderwijs.
For example, proselytising against Islam and the joint teaching of boys and girls, a violation of the customary separation of the sexes in education in that country.
DutchDe pro's en contra's alsook onze argumenten zijn herhaaldelijk tegen elkaar afgewogen, en eerlijk gezegd leek vorig jaar rond deze tijd de kans op een overeenkomst erg klein.
The pros and cons and our arguments have been debated on previous occasions and, frankly, this time last year there seemed to be little prospect of an agreement being reached.
DutchTe midden van al deze ongelooflijke technologie en al die dingen die aan het gebeuren zijn, is het heel interessant te zien dat er ook een soort contra-revolutie aan de gang is.
There are too many people that think that high-technology medicine is going to keep them, save them, from overeating, from eating a lot of fast foods, from not getting any exercise.