"blijkens" vertalen - Engels

NL

"blijkens" in het Engels

NL

blijkens {voorzetsel}

volume_up
Dat heeft zo'n vier jaar geduurd en was blijkens mededelingen van sommige deelnemers niet altijd even transparant.
It took about four years and according to some participants was not always very transparent.
Blijkens de bevindingen van de rapporteur kan in elk geval paragraaf 4 van zijn verslag gevoeglijk worden geschrapt.
According to the rapporteur’ s findings, Paragraph 4 of the report can in any event be duly deleted.
De EU heeft, blijkens artikel 149 van het EU-Verdrag, de taak om de taalkundige diversiteit te ondersteunen.
According to Article 149 of the Treaty on European Union, the European Union's task is to support linguistic diversity.
blijkens (ook: te, op, met, door, om, aan, tot, bij, naar, tegen)
Blijkens verklaringen van mevrouw Rice zijn de Verenigde Staten van oordeel dat Syrië verantwoordelijk is voor de moord.
Statements by Condoleezza Rice reveal that the USA's view is that Syria is responsible for the assassination.
Turkije heeft op deze terreinen indrukwekkende vorderingen gemaakt, maar blijkens rapporten van niet-gouvernementele organisaties is het er nog niet.
Turkey has made impressive progress in these areas, but it is apparent from the reports by non-governmental organisations that it has not yet achieved these objectives.
Dit is een positief debat, dit is heel positief voor Europa, en blijkens het grote aantal amendementen is dit tevens een onderwerp dat zich in een zeer grote belangstelling mag verheugen.
This is a positive debate, very positive for Europe, and widespread interest has been shown, as evidenced by the large number of amendments.
Dat heeft zo'n vier jaar geduurd en was blijkens mededelingen van sommige deelnemers niet altijd even transparant.
It took about four years and according to some participants was not always very transparent.
Blijkens de bevindingen van de rapporteur kan in elk geval paragraaf 4 van zijn verslag gevoeglijk worden geschrapt.
According to the rapporteur’ s findings, Paragraph 4 of the report can in any event be duly deleted.
De EU heeft, blijkens artikel 149 van het EU-Verdrag, de taak om de taalkundige diversiteit te ondersteunen.
According to Article 149 of the Treaty on European Union, the European Union's task is to support linguistic diversity.

Voorbeeldzinnen voor "blijkens" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk ben blij dat de Raad, blijkens uw woorden, het Parlement daarin volgt.
I am pleased to hear you say that the Council is following Parliament on this.
DutchDe Commissie streeft blijkens haar mededeling naar een gemeenschappelijk energiebeleid voor de Unie.
In its communication the Commission is seeking a common energy policy for the Union.
DutchBovendien zijn die zelf opgelegde emissiegrenswaarden blijkens onderzoek heel goed gehaald.
Furthermore, research has shown that these self-imposed emission values have been achieved comfortably.
DutchDat heeft zo'n vier jaar geduurd en was blijkens mededelingen van sommige deelnemers niet altijd even transparant.
It took about four years and according to some participants was not always very transparent.
DutchBlijkens de documenten van de Commissie die vandaag aan de orde zijn, heeft de Commissie daarvan serieus werk gemaakt.
Looking at the Commission documents on today's agenda, the Commission has taken that to heart.
DutchBlijkens de bevindingen van de rapporteur kan in elk geval paragraaf 4 van zijn verslag gevoeglijk worden geschrapt.
According to the rapporteur’ s findings, Paragraph 4 of the report can in any event be duly deleted.
DutchDe EU heeft, blijkens artikel 149 van het EU-Verdrag, de taak om de taalkundige diversiteit te ondersteunen.
According to Article 149 of the Treaty on European Union, the European Union's task is to support linguistic diversity.
DutchBlijkens haar voorstel was de Europese Commissie niet voornemens veel wijzigingen aan te brengen in het functioneren van het EFRO.
The European Commission's proposal did not aim to make any great operational changes to the EAGGF.
DutchBlijkens verklaringen van mevrouw Rice zijn de Verenigde Staten van oordeel dat Syrië verantwoordelijk is voor de moord.
Statements by Condoleezza Rice reveal that the USA's view is that Syria is responsible for the assassination.
DutchDeze benadering heeft bij de burgers in Roemenië blijkens de vele brieven veel enthousiasme opgeroepen.
The many letters they have sent indicate that this approach has sparked a great deal of enthusiasm among the citizens in Romania.
DutchDe rapporteur heeft blijkens de toelichting ook zeer getwijfeld over de wijze waarop de Commissie haar dilemma oplost.
It seems from his explanation that the rapporteur has serious doubts about the way in which the Commission is resolving its dilemma.
DutchMaar blijkens de notulen heeft mevrouw Thors zowel bij vraag 46 als bij vraag 51 twee aanvullende vragen mogen stellen.
However, the Minutes state that, in response to both Questions Nos 46 and 51, Mrs Thors was allowed to ask two supplementary questions.
DutchHet is, blijkens artikel 17, zelfs de bedoeling dat de Europese Unie u201Ceen voortrekkersrol moet spelenu201D bij het bepalen van het beleid van de VN.
It is even envisaged, in Article 17, that the European Union must play a pioneering role in defining UN policy.
DutchDe burgers van Europa denken, blijkens de peilingen, dat de Europese Unie vooral verantwoordelijkheid draagt voor buitenlandse zaken.
The European citizens, according to the opinion polls, think that the European Union is above all responsible for foreign affairs.
DutchBlijkens berichten die ons ter ore zijn gekomen, heeft men daar een eerste ontwerptekst opgemaakt voor een mogelijk nationaal akkoord.
At that meeting, it would seem - from news we have received - that a first draft of a possible national agreement has been achieved.
DutchMevrouw de Voorzitter, blijkens punt 1 van de notulen van gisteren zou ik hebben verklaard dat ik in de meeste gevallen tegen had willen stemmen.
Madam President, item 1 of yesterday's Minutes states that I made clear that I had intended to vote against in most votes.
DutchOok het Parlement als geheel was deze mening toegedaan, blijkens de inzet van het bemiddelingscomité waarvan ik het voorrecht had deel uit te maken.
Certainly Parliament as a whole was of similar mind, hence the Conciliation Committee on which I was privileged to serve.
DutchVele van mijn bezoekers verbazen zich erover dat hier in het parlementsgebouw overal wordt gerookt terwijl dat blijkens de vele bordjes verboden is.
Many of my visitors are amazed that people smoke everywhere in this Parliament, although there are many signs forbidding it.
DutchDe Raad van de Europese Unie heeft blijkens zijn verklaring van 9 juni besloten om op dit moment geen economische sancties tegen Peru te treffen.
The Council of Ministers of the European Union, in its declaration of 9 June, has decided not to adopt sanctions against Peru at the moment.
DutchDeze bestuurlijke chaos heeft niet alleen betrekking op de afdeling toerisme, maar blijkens onze ervaringen vooral op het landbouwbeheer en bijvoorbeeld ook op het energiebeleid.
This confusion does not only concern tourism, but, in our experience, agriculture and, for example, energy policy.