NL

binnen {bijwoord}

volume_up
De voorstellen zijn uitvoerig besproken binnen alle fracties en diverse commissies.
They have been fully debated inside all the political groups and different committees.
Maar open een van de garage deuren en je vindt binnen een professionele boks-ring.
But you open one of the garage doors and there is a professional-size boxing ring inside.
Binnen met het daglicht -- elk optisch haar kan licht naar het centrale gedeelte brengen.
And inside, the daylight -- each one is an optic and it brings light into the center.

Voorbeeldzinnen voor "binnen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
I promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
DutchIn 2004 liepen Noord- en Zuid-Korea onder één vlag het stadion van Athene binnen.
In 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
DutchIn het kader van de derde pijler is omkoping binnen de Europese Unie strafbaar.
Under the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
DutchWillen wij werkelijk bescherming tegen rassendiscriminatie overal binnen de Unie?
Do we really want race discrimination protection throughout the European Union?
DutchSlechts enkele TEN-projecten werden binnen een aanvaardbare periode verwezenlijkt.
A few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
DutchDeze bureaus functioneren doorgaans reeds binnen een degelijk regelgevingskader.
These agencies are generally already used to working within a regulated framework.
DutchNu worden de prijzen getorpedeerd, zowel van buitenaf als binnen de Gemeenschap.
However, prices are being undermined from outside as well as inside the Community.
DutchMaak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
DutchOverdreven resultaten begonnen binnen te komen en de menigte begon te ontsporen.
Inflated results started coming in and the mob was starting to get out of control.
DutchAlle Europese bosbouwautoriteiten werken samen binnen de ECE Timber Commission.
All the European forestry authorities cooperate within the ECE Timber Commission.
DutchBinnen de context van de uitbreiding dient ook de efficiëntie verhoogd te worden.
Furthermore, there is a need to increase efficiency with a view to enlargement.
DutchWij zijn de mensen met verantwoordelijkheid binnen de Commissie en het Parlement.
We are the people with the responsibility within the Commission and Parliament.
DutchHet merendeel daarvan vindt echter plaats binnen de afzonderlijke EU-lidstaten.
However, the vast majority of those transactions happen within an EU Member State.
DutchDe nadruk ligt op de hervorming van de interne controle binnen elke instelling.
The main focus is the reform of internal auditing in each of the institutions.
DutchMaar het belangrijkste is dat het eigenlijk binnen het gehele internet gebeurt.
Software has done this in a way that's been very visible, because it's measurable.
DutchWe moeten er ook voor zorgen dat het debat binnen deze nieuwe opzet zinvol is.
We also have to ensure that, within this new format, this debate is meaningful.
DutchMaar het woord "gedrag" wordt, denk ik, soms ook misverstaan binnen deze context.
But the word "behavior" is also, I think, sometimes misunderstood in this context.
DutchDe ongezonde schaamte waarover ik het heb, is het die je zo ziek maakt van binnen.
The unhealthy shame I'm talking about is the one that makes you so sick inside.
DutchMogelijk eukaryote cellen, degene die wij hebben zijn mogelijk binnen de tien jaar.
And possibly eukaryotic cells, those that we have, are possible within a decade.
DutchWat er gebeurt, is dat de mieren binnen in het nest werken als ze jonger zijn.
So what's happening is that the ants work inside the nest when they're younger.