NL

bijna {bijwoord}

volume_up
In die periode van 1 jaar zijn er bijna 60 ongevallen gebeurd, het is bijna onverklaarbaar.
There have been almost sixty accidents this year, something that is almost inexplicable.
Coltan zit in bijna elke mobiele telefoon, in bijna elke laptop en spelconsole.
Now, coltan you will find in almost every mobile phone, in almost every laptop and games console.
Hun presentatie van het libertijnse drugsstandpunt doet je bijna twijfelen.
Their presentation of the free-thinking attitude to drugs almost makes you doubt.
Het algemene doel van bijna alle amendementen is ontegenzeglijk gevaarlijk.
The overall objective of nearly all the amendments is undeniably dangerous.
Bijna 20% van de begroting is niet op de juiste wijze, zoals wij willen, besteed.
Nearly 20 % of the budget is not spent correctly, as we would like it to be.
Dit betekent een financieringsspeelruimte van bijna 118 miljoen in anderhalf jaar.
This means a funding deficit of nearly USD 118 million in a year and a half.
Het algemene doel van bijna alle amendementen is ontegenzeglijk gevaarlijk.
The overall objective of nearly all the amendments is undeniably dangerous.
Bijna alle instellingen beschikken over regels inzake toegang tot documenten in alle talen.
Practically all institutions have rules on access to documents in all languages.
Vandaag zijn bijna alle voorstellen van het verslag-Tindemans aangenomen.
Today, almost all the proposals of the Tindemans report have been adopted.

Voorbeeldzinnen voor "bijna" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn Burkina Faso is de landbouwproductie daardoor bijna twintig procent gedaald.
In Burkina Faso, agricultural production has therefore fallen by almost a fifth.
DutchZoals je ziet, is het gedaald van bijna 50 miljard naar ongeveer 12 of 13 miljard.
You know, as you can see, from almost 50 billion down to about 12 or 13 billion.
DutchIk ben er bijna zeker van dat u ze zo in een positie zou plaatsen om dat te doen.
I am almost convinced that you would be putting them in a position to do this.
DutchNeem een land als Afghanistan, dat nu bijna omgeven is door gesloten grenzen.
Take a country like Afghanistan which is now almost surrounded by closed borders.
DutchTot slot staat in het tweede halfjaarlijks verslag dat bijna alles is gedaan.
Finally, the second bi-annual report states that almost everything has been done.
DutchMet die sluitingen gaan bijna 1.500 ontslagen gepaard, waarvan 530 in Frankrijk.
These closures will lead to around 1 500 job losses, 530 of which will be in France.
DutchBijna 20% van de begroting is niet op de juiste wijze, zoals wij willen, besteed.
Nearly 20 % of the budget is not spent correctly, as we would like it to be.
DutchWij zijn de mensen die bijna alles kopen en verkopen wat dat land te bieden heeft.
We are the people who buy and sell almost all the things they want to buy and sell.
DutchHet commissie-rapport onderschat het probleem op bijna ongeloofwaardige wijze.
The Commission report underestimates the problem in an almost incredible way.
DutchBijna alle besluiten worden door de Raad in gesloten vergaderingen genomen.
The Council discusses and reaches almost all of its decisions in closed session.
DutchDe harmonisatie in het Europa van de Vijftien heeft haar grenzen al bijna bereikt.
Standardisation has already gone as far as it can within the Europe of the Fifteen.
DutchIn Schotland heeft men alleen al in 1995 bijna 0, 5 miljoen ecu rente betaald.
In Scotland they paid out nearly ECU 0.5m in interest payments in 1995 alone.
DutchOver de noodzaak en de waarde van voortgezette scholing is bijna iedereen het eens.
There is no great disagreement about the necessity and value of further education.
DutchDank u wel, mijnheer Wijsenbeek, uw opmerking was bijna een motie van orde.
Thank you, Mr Wijsenbeek, your speech was at the limit of the procedural motion.
DutchGeachte afgevaardigden, wilt u er alstublieft aan denken dat het bijna 20.00 uur is.
I am sure you are all aware, ladies and gentlemen, that it is very nearly 8 p. m.
DutchIn totaal beslaat onze correspondentie bijna 10.000 en nog eens 10.000 dossiers.
Our correspondence total runs to nearly 10 000 and another 10 000 dossiers.
DutchBijna geen enkel dier op deze planeet kan overleven zonder instemming van de mens.
Virtually no animal on this planet can exist without the agreement of humans.
DutchBijna een derde van de werknemers, ruim 80.000 mensen, bestaat uit grensarbeiders.
Almost a third of the work force, 80 000 people that is, are cross-border commuters.
DutchHun presentatie van het libertijnse drugsstandpunt doet je bijna twijfelen.
Their presentation of the free-thinking attitude to drugs almost makes you doubt.
DutchSinds 1990 is de CO2-uitstoot in het verkeer met bijna een derde toegenomen.
Carbon dioxide emissions from traffic have increased by almost a third since 1990.