"bijlage" vertalen - Engels

NL

"bijlage" in het Engels

NL bijlage
volume_up
{de}

bijlage (ook: annex, aanbouw, bijgebouw)
volume_up
annex {znw.}
De grote discrepantie tussen bijlage I en II is wellicht symptomatisch.
The large discrepancy between Annex I and Annex II is perhaps symptomatic of this.
Alles moet door bijlage 3, terwijl bijlage 4 slechts gebruikt wordt wanneer het relevant is.
Everything is subject to Annex 3, while Annex 4 should only be used where it is relevant.
In bijlage III wordt de energie-efficiëntie van warmtekrachtcentrales gedefinieerd.
Annex III defines the energy efficiency of cogeneration plants.
Ik vind die bijlage minimaal: nog minder zou niet fatsoenlijk zijn geweest.
I consider that this addition is only the decent minimum.
De door de Commissie voorgestelde herzieningen en toevoegingen aan Bijlage XII komen ons redelijk voor.
The Commission's proposed revisions and additions to Annex XII appear to be reasonable.
De bijlage, waarin een koppeling aan het personeelsstatuut geëist wordt, ondergraaft evenwel de positieve uitslag van de stemming en is in tegenspraak met het eerste deel.
However, the addition, which calls for a link with the Statute for Members, undermines the positive statements and stands in contradiction to the first part.
bijlage (ook: omheind terrein)

Voorbeeldzinnen voor "bijlage" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit staat allemaal in de bijlage bij het voorstel waarover wij morgen zullen stemmen.
All this is to be found in the appendix to the proposal we are to vote on tomorrow.
DutchBijlage II omvat de meeste soorten die door de Commissie worden gereguleerd.
Appendix II contains most of the species regulated by the Commission.
DutchIk zou zeggen dat 80 % hieronder valt, en voorheen bestond deze bijlage niet.
I would say it stands for 80 %, yet it in the past it did not exist.
DutchDie bijlage is iets volkomen nieuws en dat is de werkelijke oorzaak van het probleem.
It is a new invention and that is really why the difficulty emerged.
DutchTen tweede kunnen nieuwe stoffen toegevoegd worden aan de bijlage waarvoor de PIC-procedure geldt.
Secondly, new products may be added to the Appendix to which the PIC procedure applies.
DutchEr zijn dus goede redenen om de Afrikaanse olifant morgen niet naar Bijlage I te verplaatsen.
There are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.
DutchWij hebben politici die geloven dat men met een bijlage, een artikel of een wet werkgelegenheid kan creëren.
We have politicians who believe that an additional article or law can create jobs.
DutchZij willen die olifanten behouden en dat kan het beste als die olifanten in Bijlage II blijven staan.
They want to preserve them and the way they can best do this is to keep them in Appendix II.
DutchIn dit verslag worden twee bijlagen van het Verdrag van Helsinki herzien, namelijk bijlage III en IV.
This report is about revising two of the Helsinki Convention's Annexes, namely Annexes 3 and 4.
DutchWat CITES zelf betreft is bijlage I gereserveerd voor die soorten die het ernstigst worden bedreigd.
In relation to the CITES itself, Appendix I is reserved for the most critically endangered species.
DutchDeze bijlage is een welkome stap en ik weet zeker dat we het in de toekomst nog vaak over deze kwestie zullen hebben.
This is to be welcomed, and I know we will return to this many times in the future.
DutchBovendien dienen alle stoffen uit de bijlage waarvoor de PIC-procedure geldt, geëtiketteerd te worden.
Moreover, all products listed in the Appendix to which the PIC procedure applies, must be labelled.
DutchWe kunnen echter nog altijd besluiten om dit interinstitutionele akkoord als bijlage bij het Reglement op te nemen.
We can still decide whether to add this interinstitutional agreement to the Rules of Procedure.
DutchDe lijst in de bijlage is hier een geschikt middel voor.
The annexed list has been drawn up for this purpose.
DutchEn dat is dat we bijlage II en bijlage III nog een heel klein beetje moeten verfijnen.
It is almost complete, but something still remains to be done: we need to add further - but minor - refinements to Annexes II and III.
DutchDit jaar heeft de Whole Earth Catalog een bijlage, Whole Earth Discipline genoemd, die ik vandaag even zal voorstellen.
This year, Whole Earth Catalog has a supplement that I'll preview today, called Whole Earth Discipline.
DutchDat laat echter onverlet dat de olifanten in zuidelijk Afrika niet mogen worden teruggeplaatst naar Bijlage I.
But that has nothing to do with the fact that southern African elephants should not be moved back into Appendix I.
DutchNu wat de wijziging van bijlage 2 en 3 betreft.
Then there are the amendments to Annexes 2 and 3.
DutchDit betreft bijlage I en II van de richtlijn.
That applies to Annexes I and II of the directive.
DutchAlleen voor bijlage I en bijlage II is goedkeuring door de conferentie van de partijen op dit terrein vereist.
It is really only Appendix I and Appendix II that require the sanction of the Conference of the Parties in this area.