NL

bijkomstig {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Alle terechte bedenkingen over de schendingen van de mensenrechten zijn in dit kader dus eigenlijk niet onbelangrijk maar toch maar bijkomstig.
So all the justified reservations about human rights violations are not exactly insignificant in this context, but they are secondary.
Mijns inziens is de strikte naleving van de voorgeschreven volgorde slechts bijkomstig in het licht van het politieke belang van de betrekkingen met Marokko.
I would say that, given the political importance of the Moroccan question, strict adherence to protocol on the agenda is of secondary importance.

Voorbeeldzinnen voor "bijkomstig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk wijs mijn collega's op een ander, weliswaar bijkomstig punt.
My colleagues should also note another point, although this is of less importance.
DutchEr is nauwelijks vooruitgang geboekt en de vooruitgang die werd geboekt betrof enkel vraagstukken van bijkomstig belang.
Progress was extremely limited and was confined to relatively unimportant issues.
DutchGelooft u mij, waarde collega's, deze kwestie is zeker niet bijkomstig in het debat dat wij hier vanavond houden.
Believe me, ladies and gentlemen, in our debate this evening this matter is far from insignificant.
DutchLeven is een recht, niet bijkomstig of een beetje.
DutchDe materiële waarde van de bijdrage is in dit geval slechts bijkomstig; het gaat vooral om de symbolische, morele en emotionele waarde.
In fact, even more important than the material size of such a contribution is its symbolic, moral and emotional effect.
DutchZij is hier wel erg laat mee en men zou in de verleiding kunnen komen daaruit te concluderen dat dit een bijkomstig en onbeduidend vraagstuk is.
Unfortunately, the plan was produced too late, as though this were a marginal or relatively unimportant subject.
DutchEen bijkomstig voordeel hiervan zou zijn dat het probleem van de harmonisering van de facturering dat de Raad bezighoudt, wordt opgelost.
This would also have the added advantage of solving the problem of harmonising invoicing which is of concern to the Council.
DutchAlle terechte bedenkingen over de schendingen van de mensenrechten zijn in dit kader dus eigenlijk niet onbelangrijk maar toch maar bijkomstig.
So all the justified reservations about human rights violations are not exactly insignificant in this context, but they are secondary.
DutchDat het niet gaat om een bijkomstig maar een belangrijk probleem, blijkt uit de vaststelling dat een niet te verwaarlozen aantal mensen op de Europese eilanden wonen.
Finally, this is no trivial issue, but one which involves a by no means insignificant number of European Union residents.
DutchMijns inziens is de strikte naleving van de voorgeschreven volgorde slechts bijkomstig in het licht van het politieke belang van de betrekkingen met Marokko.
I would say that, given the political importance of the Moroccan question, strict adherence to protocol on the agenda is of secondary importance.
DutchHet feit dat een vleermuis echo's gebruikt om in duisternis de nodige variabelen voor haar model samen te brengen, zoals de zwaluw dat overdag doet met licht, is bijkomstig.
The fact that the bat uses echoes in pitch darkness to input the current variables to its model, while the swallow uses light, is incidental.
DutchHet feit dat het om afval gaat, heeft geen invloed op de rechtsgrond en is slechts een bijkomstig element bij de doelstelling van het voorstel, die er met name in bestaat de handel te reguleren.
The fact that the trade relates to waste does not affect its legal base and is an ancillary aspect to the objective of the proposal, which is to regulate trade.