NL

bijkomende kosten {de}

volume_up
bijkomende kosten
bijkomende kosten
bijkomende kosten
De overgang naar 2, 5 km betekent voor hen aanzienlijke bijkomende kosten.
Dropping it to 2.5 km has placed an extremely heavy burden on them in the form of extra costs.
De amendementen van de heer Mayer strekken er in de eerste plaats toe een tijdelijke stillegging mogelijk te maken die voor het EOGFL geen bijkomende kosten met zich meebrengt.
Mr Mayer's amendments focus on temporary set-aside, a system which would not burden the EAGGF with extra costs.
Zullen die, ook als hun nationale regeringen ze toestaan in de landen buiten de eurozone in euro te werken, toch geen bijkomende kosten moeten dragen?
Even if the national administrations of countries outside the euro allow them to work in euros, will they nevertheless not have to bear extra costs?
bijkomende kosten
De besparing die door vaccinatie ontstaat, dient ingezet te worden ter compensatie van deze bijkomende kosten.
The savings created by vaccination should be used to compensate for these incidental costs.
bijkomende kosten

Voorbeeldzinnen voor "bijkomende kosten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr zullen ook bijkomende kosten voor werkgevers ontstaan, wat tot banenverlies kan leiden.
There will also be additional costs for employers that may lead to redundancies.
DutchDe overgang naar 2, 5 km betekent voor hen aanzienlijke bijkomende kosten.
Dropping it to 2.5 km has placed an extremely heavy burden on them in the form of extra costs.
DutchDe besparing die door vaccinatie ontstaat, dient ingezet te worden ter compensatie van deze bijkomende kosten.
The savings created by vaccination should be used to compensate for these incidental costs.
DutchDe negatieve aspecten van roulatie zijn bijkomende kosten, verlies van knowhow, en als gevolg daarvan het risico van vergissingen.
The negative aspects of rotation are additional costs, loss of know – how, and the consequent risk of errors.
DutchHet afschaffen van overuren zou vooral bepaalde sectoren benadelen waar een sterke seizoensgebondenheid tot bijkomende kosten zou leiden.
To abolish overtime would particularly discriminate against certain sectors where a high level of seasonality would have added cost.
Dutchzonder bijkomende kosten
DutchTen tweede leidt het voorstel tot bijkomende kosten voor de winkeliers, kosten die niet in verhouding staan tot de bescherming van de consument.
Secondly, the proposal will lead to additional costs for shopkeepers, costs which are disproportionate to the protection of the consumer.
DutchDe amendementen van de heer Mayer strekken er in de eerste plaats toe een tijdelijke stillegging mogelijk te maken die voor het EOGFL geen bijkomende kosten met zich meebrengt.
Mr Mayer's amendments focus on temporary set-aside, a system which would not burden the EAGGF with extra costs.
DutchDe pensioenregeling is geen eenvoudig probleem om aan te pakken en het is ook niet denkbaar dat de zaak wel wordt opgelost zonder dat daar bijkomende kosten aan verbonden zijn.
The issue of pensions is not an easy question to deal with, and it is not one that can be resolved without cost.
DutchDe schade wordt zo ongedaan gemaakt terwijl de voorspelbaarheid voor importeurs maximaal is en er zo weinig mogelijk bijkomende kosten worden doorberekend aan de consumenten.
It corrects the injury but allows maximum predictability for importers and passes on minimal additional costs to consumers.
DutchZullen die, ook als hun nationale regeringen ze toestaan in de landen buiten de eurozone in euro te werken, toch geen bijkomende kosten moeten dragen?
Even if the national administrations of countries outside the euro allow them to work in euros, will they nevertheless not have to bear extra costs?
DutchDe bedoeling hiervan is onnodige vertragingen in de procedure of bijkomende kosten wegens slechte of ontbrekende inlichtingen in de milieuverklaring te vermijden.
The intention was to avoid unnecessary delays in the procedure or further costs arising from the poor quality or lack of information in the environmental assessment.
DutchAls mijn productiviteit dat toestaat kan ik dus hogere loonkosten en hogere bijkomende kosten en daarmee ook sociale stelsels financieren, zoals dat in vele lidstaten het geval is.
So, as is the case in many Member States, I can finance higher wages and higher fringe benefits and therefore also social systems if my productivity allows it.
DutchPositief vinden we de verwijzing naar de noodzaak rekening te houden met de omvang van landbouwbedrijven en de bijkomende kosten die bescherming van dieren met zich meebrengt.
We would also like to highlight, on the positive side, the reference to the need to take account of the size of farms and the additional costs involved in animal protection.
DutchHet is absoluut noodzakelijk dat de verhuizing van het Maerlandt-gebouw gecoördineerd wordt teneinde leegstand te vermijden, hetgeen zou resulteren in bijkomende kosten.
It is still essential to make sure that the removal from the Maerlantd building is coordinated in order to avoid leaving the building unoccupied which would entail further expense.

Vergelijkbare vertalingen voor "bijkomende kosten" in Engels

bijkomende bijvoeglijk naamwoord
English
kosten zelfstandig naamwoord
kosten werkwoord
English
extra kosten zelfstandig naamwoord
onvoorziene kosten zelfstandig naamwoord
gemiddelde kosten zelfstandig naamwoord
alternatieve kosten zelfstandig naamwoord
totale kosten zelfstandig naamwoord
English
te betalen kosten
tegen hoge kosten
op mijn kosten
zonder bijkomende kosten bijwoord