NL

bijkomende {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Taalkennis kan immers nooit een bijkomende verkiezingsvoorwaarde zijn.
After all, linguistic expertise could never be an additional election criterion.
Mijnheer de afgevaardigde, laten we beginnen met de bijkomende steunmaatregelen.
Mr McCartin, let us look first of all at these additional promotion measures.
Er zullen ook bijkomende kosten voor werkgevers ontstaan, wat tot banenverlies kan leiden.
There will also be additional costs for employers that may lead to redundancies.

Voorbeeldzinnen voor "bijkomende" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMijnheer de afgevaardigde, laten we beginnen met de bijkomende steunmaatregelen.
Mr McCartin, let us look first of all at these additional promotion measures.
DutchDat betekent evenwel niet dat bijkomende middelen volledig uitgesloten zijn.
However this does not mean that supplementary financing is altogether excluded.
DutchDe Commissie stelt in dit stadium geen enkele bijkomende dringende maatregel voor.
At the current stage, the Commission proposes no further immediate measures.
DutchWat het budget betreft, weet ik dat er bijkomende middelen nodig kunnen zijn.
As regards the budget, I know that additional funds could turn out to be necessary.
DutchDe heffingen mogen dus niet als een bijkomende belastingbron worden misbruikt.
In other words, the charges must not be abused as an additional source of tax revenue.
DutchEen bijkomende intentieverklaring bij het stabiliteitspact zou niet volstaan.
A protocol of further intentions added to the stability pact is not enough.
DutchTaalkennis kan immers nooit een bijkomende verkiezingsvoorwaarde zijn.
After all, linguistic expertise could never be an additional election criterion.
DutchEr zullen ook bijkomende kosten voor werkgevers ontstaan, wat tot banenverlies kan leiden.
There will also be additional costs for employers that may lead to redundancies.
DutchHet pact voor stabiliteit en groei legt dus geen enkele bijkomende dwang op.
The Stability Pact therefore does not make mandatory any extra constraint.
DutchIk zou de Vergadering gewoon nog een bijkomende inlichting willen geven.
Also, I would like to inform the House of another point that has come to my notice.
DutchIn twee nieuwe overwegingen wordt de Commissie verzocht bijkomende initiatieven te nemen.
In two new comments the Commission is called upon to take supplementary initiatives.
DutchIk zou nog een bijkomende vraag aan de heer Bangemann willen stellen.
I should like to add an extra question to those of the rapporteur to Mr Bangemann.
DutchVoor Montenegro wordt bijkomende steun ten belope van 20 miljoen euro vrijgemaakt.
For Montenegro, additional aid of EUR 20 million is to be provided.
DutchWij zijn echter ook verbaasd over enkele bijkomende omstandigheden rond de Top in Brussel.
We are, however, amazed at some of the circumstances surrounding the Brussels Summit.
DutchDe Ierse regering zegt dat onze berekening een bijkomende verhoging van 0,3% oplevert.
The former believes that the figures we have calculated show an additional 0.3 % increase.
DutchMaar ik zou bijzonder de nadruk willen leggen op twee bijkomende elementen.
But I should like to put special emphasis on two additional elements.
DutchEr zijn bijkomende maatregelen genomen om het aantal vacante betrekkingen te verminderen.
Additional measures have been taken to reduce the number of vacant posts.
DutchHelaas kan ik u hierover op dit ogenblik geen bijkomende details geven.
Unfortunately, I cannot give you any more details on this at the moment.
DutchMet name op nationaal niveau zullen deze aspecten bijkomende maatregelen vergen.
These aspects must clearly be the subject of further measures, in particular at a national level.
DutchWat amendement 2 betreft, kan de Commissie met deze bijkomende overweging instemmen.
Amendment No 2: the Commission can accept this additional recital.