NL

bijkomend {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ten derde heeft Groot-Brittannië een bijkomend, selectief slachtprogramma voorgelegd.
Thirdly, the United Kingdom has submitted an additional programme of selective slaughter.
Er dreigt een bijkomend tekort van 190 miljoen dollar op de betalingsbalans.
An additional balance of payments deficit amounting to USD 190 million is in the offing.
Een bijkomend gevaar dat naar voren is gekomen is het gevaar van een zogenaamde gewelddadige oplossing.
An additional threat emerging is that the situation might be resolved by force.
Daarnaast zijn er nog de resultaten van het Europees jaar tegen racisme, een bijkomend onderwerp dat duidelijk op het tweede plan komt.
As a secondary subject he has also added the results of the European Year Against Racism, which would seem to be on a different level.
Een bijkomend voordeel is dat er een stimulans wordt gegeven aan de economische hervormingen in India met alle bijbehorende voordelen voor de economische groei van de regio op lange termijn.
A secondary benefit would be to lock in India's economic reforms to the advantage of its and the region's long-term economic growth.

Voorbeeldzinnen voor "bijkomend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat is nog een bijkomend argument voor het standpunt van de Begrotingscommissie.
This is a further argument in favour of the position taken by the Committee on Budgets.
DutchEen bijkomend probleem waar we zeker op moeten letten zijn stabiele muntstelsels.
A further point of which we must certainly be aware is the question of stable currencies.
DutchEr dreigt een bijkomend tekort van 190 miljoen dollar op de betalingsbalans.
An additional balance of payments deficit amounting to USD 190 million is in the offing.
DutchTen derde heeft Groot-Brittannië een bijkomend, selectief slachtprogramma voorgelegd.
Thirdly, the United Kingdom has submitted an additional programme of selective slaughter.
DutchVolgens mij kan dit een bijkomend model zijn en kunnen we op die manier een nieuwe weg inslaan.
I believe that can act as a further model and pave the way to an innovative approach.
DutchStond dit onderwerp daadwerkelijk centraal op de agenda of ging het om een bijkomend gespreksthema?
Was this really the focal point of the agenda or was it only mentioned in passing.
DutchOndertussen werd ons op 26 juni een nieuw, bijkomend rapport voorgelegd.
In the meantime, on 26 June, we received a new, additional report.
DutchEen bijkomend gevaar dat naar voren is gekomen is het gevaar van een zogenaamde gewelddadige oplossing.
An additional threat emerging is that the situation might be resolved by force.
DutchEr is een bijkomend argument in het voordeel van een ecologische aanpak.
Now, there is a further argument for promoting organic farming.
DutchEen bijkomend probleem is de productie van de wetgeving in elf verschillende talen.
The need to produce 11 different language versions of all legislation represents a further constraint.
DutchEen bijkomend voordeel is dan ook dat de nationale parlementen hun regeringen ter verantwoording kunnen roepen.
An added benefit is that the national parliaments can bring their governments to book.
DutchEr moet ook meer geld worden vrijgemaakt voor bijkomend personeel.
Money must now be made available in the budget for staff.
DutchEen bijkomend voordeel is dat het voorstel geen financiële gevolgen heeft voor de communautaire begroting.
It has the further advantage that there are no financial consequences for the Community budget.
DutchEen prettig bijkomend voordeel is dus dat de werklast van het Europees Hof voor de rechten van de mens verminderd wordt.
The fact that the ECHR’ s workload will be reduced comes, then, as a welcome fringe benefit.
DutchHet is niet een of ander ondergeschikt, bijkomend aspect.
It is not some ancillary add-on element in this.
DutchWij proberen dit bijkomend probleem te vermijden.
DutchWie met dit amendement instemt, zet het systeem niet op de helling maar pleit voor een bijkomend onderzoek.
If you support this resolution you will not be calling the system into question, but you will be supporting an additional examination.
DutchEen bijkomend vraagje: wat vindt men van de fusie Ciba-Geigy en Hoffmann-Laroche, een resultante van dit verslag?
Just one additional question: How do people view the merger of Ciba-Geigy and Hoffmann-Laroche, which is a result of this report?
DutchDe herverzekeringsbescherming vormt dan ook een bijkomend kwaliteitskenmerk voor de consumentenbescherming in de verzekeringssector.
Reinsurance protection is thus a further quality characteristic for consumer protection in the insurance sector.
DutchMen zegt dat de steun aan de tabaksteelt het tabaksgebruik doet toenemen en dat daardoor een bijkomend gezondheidsrisico ontstaat.
The questioner asserts that aid for tobacco growing leads to an increase in smoking, thereby compounding the health risks.