"bijhouden" vertalen - Engels

NL

"bijhouden" in het Engels

NL bijhouden
volume_up
[hield bij|bijgehouden] {werkwoord}

Als ik ook nog de Belgische kranten moet gaan lezen, vrees ik dat ik het helemaal niet meer kan bijhouden.
It is hard enough work for me to follow Community law through the Official Journal and if I also have to read the Belgian newspapers, I will have even more work to do.
bijhouden (ook: houden, vasthouden)
De houders moeten een register van het bedrijf bijhouden en de bevoegde autoriteit moet op haar beurt een centraal register van de betreffende bedrijven bijhouden.
The keepers must keep an up-to-date register on the holding, and the competent authority must keep an up-to-date central register of holdings.
bijhouden
bijhouden
Iedere schaapherder moet precies bijhouden hoeveel schapen hij heeft, maar geen enkele instelling van de EU weet hoeveel wetten we precies hebben.
Every shepherd has to keep track of every sheep, but no EU institution knows precisely how many laws we have.
Het nieuwe bureau heeft slechts nut als het de ontbrekende mechanismen voor gegevensverzameling kan creëren en als het kan bijhouden welke trends en processen in de lidstaten niets hebben opgeleverd.
This new agency will only be worthwhile if it can make up the shortfall in data collection mechanisms and if it can keep track of trends and processes that have not worked in the Member States.
bijhouden
De tolken kunnen u niet bijhouden, en dat is verloren tijd.
The interpreters cannot keep up with you, and so time is wasted.
Ik kon het drijfijs letterlijk niet bijhouden.
I literally couldn't keep up with the drift of the ice.
Ik kan hier elke dag de dag mee vullen en ik kan het niet bijhouden.
I could do this all day every day and I can't keep up.

Voorbeeldzinnen voor "bijhouden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe vroegen ons dus af of baby's statistieken kunnen bijhouden over een gloednieuwe taal.
So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
DutchHet sociale brein controleert wanneer de baby's statistieken bijhouden.
The social brain is controlling when the babies are taking their statistics.
DutchWat het aantoonde, is dat baby's statistieken bijhouden van een nieuwe taal.
What it demonstrated is that babies take statistics on a new language.
DutchDe technologie ontwikkelt zich zo snel dat regeringen deze met hun wetgeving niet kunnen bijhouden.
Technology is proceeding faster than individual governments can legislate.
DutchEr is een mens nodig om ervoor te zorgen dat baby's statistieken bijhouden.
It takes a human being for babies to take their statistics.
DutchTen eerste lijdt het geen twijfel dat de politiek de technologische ontwikkelingen niet kan bijhouden.
The first pointer is that it is quite clear that technology runs ahead of politicians.
DutchMijnheer Watson - u bent een volbloed landgenoot - u heeft het vast wel kunnen bijhouden.
Mr Watson - a good Scot - you will have kept up, I am sure.
DutchOp die manier kunnen de lidstaten een register bijhouden van de locaties van de betrokken gewassen.
It will therefore be possible for Member States to record the locations of the resultant crops.
DutchHet web gaat deze dingen bijhouden tot op dat niveau.
That's what we're moving into -- where it sort of knows these things down to that level.
DutchOnze mobiele telefoons kunnen nu een plaatsgeschiedenis bijhouden.
So, our cell phones can now build a place history.
DutchEn laten we eerlijk zijn, we hebben de Britten nodig om Europa te maken en we willen ze er ook bijhouden.
And let us be honest, we need the British to help us build Europe and we want to keep them on board.
DutchIk vraag me af of men van ons zal gaan eisen dat we in de toekomst een of ander register van adressen bijhouden.
I wonder if we shall begin to be required to have some form of register of addresses in the future.
DutchHier beneden: "Bijhouden, echte film", Rick Kay.
Down here at the bottom, "Keep, real movie," Rick Kay.
DutchIk heb veel waardering voor het standpunt van de Commissie en als Parlement moeten we onze aandacht er zeker goed bijhouden.
I fully appreciate the Commission's position and, indeed, as Parliament, we must be very careful.
DutchVerder moet de richtlijn, dames en heren, de veranderingen bijhouden die voortvloeien uit de technologische ontwikkeling.
Furthermore, the directive should monitor the constant changes being driven by technological progress.
DutchMen zal onze acties bijhouden en ons beoordelen.
They will watch what we do and judge us.
DutchDaarnaast moeten er mogelijkheden zijn voor permanente scholing, zodat leraren de technologische ontwikkelingen kunnen bijhouden.
This must be supplemented with lifelong learning so they can keep abreast of new technological developments.
DutchEr is overeengekomen een taskforce op te zetten die gaat onderzoeken wat geschikte methoden zijn voor het bijhouden van misdaadstatistieken.
It was agreed to set up a task force to examine appropriate statistical methods for monitoring crime.
DutchHet probleem is echter dat de volkeren op de trappers moeten staan en dat de allerarmsten het tempo niet kunnen bijhouden.
The only problem is that it is the people who do the pedalling and the very poorest who most suffer from the punctures.
DutchMijn moeder kwam op zekere dag thuis met een turquoise schrift en vroeg mij of ik een persoonlijk dagboek zou willen bijhouden.
My mother came home one day with a turquoise notebook and asked me if I'd be interested in keeping a personal journal.