NL bewerken
volume_up
[bewerkte|bewerkt] {werkwoord}

Ze proberen daarom hier aan te passen aan hun nieuwe leven... door huizen te bouwen, de grond te bewerken en de dieren te verzorgen.
That's why they try to adapt to their new life building their own houses, seeding, caring for animals
Een van de dingen die we als volwassenen neigen te doen, is dingen bewerken.
And one of the things we tend to do as adults, again, is we edit things.
Eerst en vooral moet je genadeloos bewerken.
First of all, you have to edit ruthlessly.
We bewerken onszelf wanneer we nieuwe ideeën hebben.
We self-edit as we’re having ideas.
Wij vinden het beter nucleair afval te bewerken en eventueel op te slaan op de plaats waar het geproduceerd wordt.
We would far rather see the processing and, where necessary, dumping of nuclear waste carried out at the place where it is produced.
Men moet de grondstoffen aan de lokale producenten overlaten opdat zij deze zelf kunnen bewerken.
We must leave raw materials so that local manufacturers can process them.
Al deze informaticasystemen bewerken gedeeltelijk parallel en overlappend verschillende dataverzamelingen.
These different systems sometimes process data collections which duplicate each other and overlap.
Meeneem-broodjeszaken, afleverpunten voor te bewerken filmpjes, peep-shows en stropdas winkels.
Take-out sandwich shops, film processing drop-offs, peep-shows and necktie stores.
bewerken (ook: uitrusten)
Ze hebben geen water of elektriciteit, ze hebben geen gereedschap om hun land te bewerken, en ze leven ook niet in de buurt van de zee.
They have no water or electricity, they have no tools to till their land, and nor are they near the sea.
Betreft: Vrouwen die het veld bewerken in de kandidaat-landen
Subject: Women who work in the fields in accession countries
In feite willen we niet dat deze vrouw zo het land moet bewerken.
In fact we do not want this poor woman to work the land like this.
Wie leert de mensen hoe zij het land kunnen bewerken?
Who will teach the people how to work the land?

Voorbeeldzinnen voor "bewerken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIn sommige gevallen is onze wens om origineel te zijn een vorm van bewerken.
And in some cases, our desire to be original is actually a form of editing.
DutchDe reden waarom we denken dat het niet bestaat, is omdat de Soefimeesters ons bewerken.
So that's why we don't think it exists, the Sufi masters working on us.
DutchIk ben blij dat er inderdaad, voorzover ik het kan bewerken, een grote consensus is.
I am glad that there is indeed a broad consensus, in so far as I am able to bring this about.
DutchMeeneem-broodjeszaken, afleverpunten voor te bewerken filmpjes, peep-shows en stropdas winkels.
Take-out sandwich shops, film processing drop-offs, peep-shows and necktie stores.
DutchWij dragen in ons gezicht het bewijs dat koken, bewerken van voedsel, ons gemaakt heeft tot wat we zijn.
We carry in our face the proof that cooking, food transformation, made us what we are.
DutchTen tweede, u zei: het Parlement kunt u zelf bewerken.
Secondly, you said, you will be able to get things changed in Parliament yourselves.
DutchJe kan hetzelfde stuk grond niet gedurende 40 eeuwen bewerken zonder de nutriëntenstroom te verstaan.
You can't farm the same piece of ground for 40 centuries without understanding nutrient flow.
DutchWat onderneemt de Commissie om de regeringen te bewerken?
How does the Commission intend to put pressure on the governments?
DutchDe meeste mensen daar bewerken een lapje grond van gemiddeld acht hectare.
The majority of people there live in rural areas and run small farms that cover an average of around eight hectares.
DutchIk verzoek u dringend om voor haar te bemiddelen, teneinde te bewerken dat zij humaan en fatsoenlijk behandeld wordt.
I plead with you to intervene on her behalf so that she can be treated humanely and decently.
DutchHet tariferingssysteem dat in het Witboek wordt behandeld is als een ruwe diamant die wij nu verder moeten bewerken.
Charging is a rough diamond in the White Paper which we must be able to cut from now on and which is essential.
DutchHet heeft een eenvoudige DNA-structuur die je kunt bewerken en waar je met cut en paste DNA-sequenties aan kunt toevoegen.
Well it has a simple DNA structure that you can go in and cut and paste additional DNA sequences into it.
DutchMechaniseren en vernielen van het landschap om het efficiënter te kunnen bewerken is geen aanvaardbaar alternatief.
Mechanising and destroying the landscape to allow it to be cultivated more easily is not an acceptable alternative.
DutchDe richtlijn die voor ons ligt, gaat over het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van menselijk bloed.
The directive before us deals with the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood.
DutchZe hebben geen water of elektriciteit, ze hebben geen gereedschap om hun land te bewerken, en ze leven ook niet in de buurt van de zee.
They have no water or electricity, they have no tools to till their land, and nor are they near the sea.
DutchZonder het EU-verbod had Groot-Brittannië nieuwe markten kunnen bewerken en zou deze crisis zich niet hebben voorgedaan.
Without the EU ban, Britain would have been free to exploit alternative markets, and this crisis would not have arisen.
DutchWe kunnen al deze dingen mengen omdat we weten dat we door voedsel te bewerken, het kunnen transformeren tot de [gewenste] vorm.
So we can make mixtures of all this kind of thing because we know that, in cooking, we can transform it to the form.
DutchJe kunt niet van ambtenaren verwachten - en dat heeft Michael Hindley hier betoogd - dat zij het Amerikaanse Congres kunnen bewerken.
You cannot expect the civil servants - this is the point Michael Hindley was making - to deal with the US Congress.
DutchIk wil u eraan herinneren dat we deze aarde niet in eigen bezit hebben, maar dat we de opdracht hebben om deze te bewerken en te bewaren.
I would like to remind you that we do not own this planet, but that we have the task of looking after it and saving it.
DutchHeb je al ooit klei zien bewerken?