NL

bewerken [bewerkte|bewerkt] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Mechaniseren en vernielen van het landschap om het efficiënter te kunnen bewerken is geen aanvaardbaar alternatief.
Mechanising and destroying the landscape to allow it to be cultivated more easily is not an acceptable alternative.
Milieuorganisaties vrezen dat met name het gebruik van arseen verstrekkende gevolgen zal hebben voor de Huascovallei, waar 70 000 kleine boeren met behulp van irrigatie hun land bewerken.
Environmental agencies fear harmful effects – especially due to arsenic – on the Huasco valley, in which 70 000 smallholders cultivate crops using irrigation.
Wij steunen echter de ontmijningsoperaties in Cambodja want die vormen de enig mogelijke oplossing om de gronden vrij te maken zodat de landbouwers de rijstvelden opnieuw kunnen bewerken.
Nevertheless we do support the mine clearance operations in Cambodia, the only option likely to release the land and allow farmers to cultivate the paddy fields again.

Voorbeeldzinnen voor "bewerken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIn sommige gevallen is onze wens om origineel te zijn een vorm van bewerken.
And in some cases, our desire to be original is actually a form of editing.
DutchEen van de dingen die we als volwassenen neigen te doen, is dingen bewerken.
And one of the things we tend to do as adults, again, is we edit things.
DutchDe reden waarom we denken dat het niet bestaat, is omdat de Soefimeesters ons bewerken.
So that's why we don't think it exists, the Sufi masters working on us.
DutchIk ben blij dat er inderdaad, voorzover ik het kan bewerken, een grote consensus is.
I am glad that there is indeed a broad consensus, in so far as I am able to bring this about.
DutchMeeneem-broodjeszaken, afleverpunten voor te bewerken filmpjes, peep-shows en stropdas winkels.
Take-out sandwich shops, film processing drop-offs, peep-shows and necktie stores.
DutchMen moet de grondstoffen aan de lokale producenten overlaten opdat zij deze zelf kunnen bewerken.
We must leave raw materials so that local manufacturers can process them.
DutchIn feite willen we niet dat deze vrouw zo het land moet bewerken.
In fact we do not want this poor woman to work the land like this.
DutchWij dragen in ons gezicht het bewijs dat koken, bewerken van voedsel, ons gemaakt heeft tot wat we zijn.
We carry in our face the proof that cooking, food transformation, made us what we are.
DutchTen tweede, u zei: het Parlement kunt u zelf bewerken.
Secondly, you said, you will be able to get things changed in Parliament yourselves.
DutchJe kan hetzelfde stuk grond niet gedurende 40 eeuwen bewerken zonder de nutriëntenstroom te verstaan.
You can't farm the same piece of ground for 40 centuries without understanding nutrient flow.
DutchWat onderneemt de Commissie om de regeringen te bewerken?
How does the Commission intend to put pressure on the governments?
DutchBetreft: Vrouwen die het veld bewerken in de kandidaat-landen
Subject: Women who work in the fields in accession countries
DutchDe meeste mensen daar bewerken een lapje grond van gemiddeld acht hectare.
The majority of people there live in rural areas and run small farms that cover an average of around eight hectares.
DutchAl deze informaticasystemen bewerken gedeeltelijk parallel en overlappend verschillende dataverzamelingen.
These different systems sometimes process data collections which duplicate each other and overlap.
DutchIk verzoek u dringend om voor haar te bemiddelen, teneinde te bewerken dat zij humaan en fatsoenlijk behandeld wordt.
I plead with you to intervene on her behalf so that she can be treated humanely and decently.
DutchWie leert de mensen hoe zij het land kunnen bewerken?
Who will teach the people how to work the land?
DutchHet tariferingssysteem dat in het Witboek wordt behandeld is als een ruwe diamant die wij nu verder moeten bewerken.
Charging is a rough diamond in the White Paper which we must be able to cut from now on and which is essential.
DutchHet heeft een eenvoudige DNA-structuur die je kunt bewerken en waar je met cut en paste DNA-sequenties aan kunt toevoegen.
Well it has a simple DNA structure that you can go in and cut and paste additional DNA sequences into it.
DutchMechaniseren en vernielen van het landschap om het efficiënter te kunnen bewerken is geen aanvaardbaar alternatief.
Mechanising and destroying the landscape to allow it to be cultivated more easily is not an acceptable alternative.
DutchDe richtlijn die voor ons ligt, gaat over het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van menselijk bloed.
The directive before us deals with the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood.