NL

bevinding {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "bevinding" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen vierde bevinding: we moeten de balans benaderen op een gebalanceerde manier.
A fourth observation: We need to approach balance in a balanced way.
DutchEn die bevinding heeft de tand der tijd doorstaan -- helaas zelfs tot recentelijk op Virginia Tech.
And that finding has stood the test of time -- unfortunately even into more recent times, at Virginia Tech.
DutchDe derde bevinding is dat we goed moeten overwegen op basis van welke tijdsduur we onze balans beoordelen.
The third observation is we have to be careful with the time frame that we choose upon which to judge our balance.
Dutch(Gelach) Een andere bevinding is dat het onbewuste, verre van dom en geseksualiseerd is, en zelfs vrij slim is.
(Laughter) Another finding is that the unconscious, far from being dumb and sexualized, is actually quite smart.
DutchMijn tweede bevinding is dat we onder ogen moeten zien dat regeringen en bedrijven dit probleem niet voor ons gaan oplossen.
The second observation I'd like to make is we need to face the truth that governments and corporations aren't going to solve this issue for us.
DutchEen dergelijke bevinding is niet altijd negatief voor de klager, aangezien hij er toch baat bij heeft dat de betrokken instelling volledige uitleg over haar optreden geeft.
Such a finding is not always negative for the complainant, who at least has the benefit of an explanation from the institutional body concerned.
DutchHet kwam tot de bevinding dat BST geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van het dier heeft en dat dit natuurlijk product evenmin gevolgen voor de gezondheid van de mens heeft.
They found that it did not affect the health of animals and that it was a natural product that did not affect the health of human beings.
DutchMaar mijn meest fascinerende bevinding is dat het audiosysteem, de transmissie van golven vandaag nog steeds gebaseerd is op hetzelfde principe van productie en projectie van geluid.
But actually, the most fascinating thing that I found was that even the audio system or wave transmission nowadays are still basically based on the same principle of producing and projecting sound.