"betuigen" vertalen - Engels

NL

"betuigen" in het Engels

NL betuigen
volume_up
[betuigde|betuigd] {werkwoord}

Voorzitter, regelmatig betuigen wij medeleven met de slachtoffers van rampen.
Mr President, we regularly express our sympathy with the victims of disasters.
Ik wil hier opnieuw mijn medeleven betuigen met alle familieleden van de slachtoffers.
I want to express, yet again, my sympathies to the families of the victims.
Ik wil hem mijn persoonlijke dank betuigen namens het Europees Parlement.
I wish to express my personal gratitude to him on behalf of the European Parliament.
betuigen (ook: verzekeren)
Staat u mij toe hun onze solidariteit betuigen.
Allow me to assure them of our solidarity.
Wat deze onwaardige aanslag betreft, wil ik namens het Parlement mijn medeleven betuigen met deze journalist.
We can assure the journalist in question of this institution's complete solidarity and opposition to this truly disgraceful act of terrorism.
Aan hen en de ongeveer tweeduizend gewonden die eveneens het slachtoffer zijn geworden van deze terreur, wens ik onze solidariteit te betuigen.
I wish to assure these people, and the approximately 2000 people wounded by this same scourge, of our solidarity.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn dank betuigen aan de collega die eerlijk verklaard heeft wat zijn belangen zijn.
Mr President, I wish to thank the MEP who honourably declared his interests.
Ik wil hierbij mijn onvoorwaardelijke steun betuigen aan dit verslag waarin een hardere strijd tegen elke vorm van georganiseerde misdaad wordt geëist.
I should like to declare my wholehearted support for a report which aims to step up the fight against organized crime in all its forms.
Ik zou inderdaad mij willen aansluiten bij het verzoek te protesteren bij de Turkse autoriteiten en onze steun te betuigen aan het optreden van de Italiaanse regering.
I should indeed like to support the request to protest to the Turkish authorities and to declare our support for the position of the Italian Government.
De Raad verklaart zich bereid zijn solidariteit te betuigen door voor hen een humanitaire actie op touw te zetten.
It has stated its readiness to show its solidarity by a humanitarian gesture on their behalf.
Wij willen het leed van de vluchtelingen verlichten en onze solidariteit met de buurlanden van Kosovo betuigen.
We want to alleviate the plight of the refugees and we want to show solidarity with the neighbouring states.
Ik zou mijn dank willen betuigen voor de hulp die de Europese Unie en de lidstaten geboden hebben.
I would therefore like to express my gratitude for the support of the European Union and its Member States.

Voorbeeldzinnen voor "betuigen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDaarom moeten wij instemming betuigen met de ontwerpresolutie van de heer Poos.
Which is precisely why we should welcome Jacques Poos ' motion for a resolution.
DutchEn dat is niet het enige punt waarover ik u mijn instemming zal horen betuigen.
And that is not the only point on which assent is forthcoming from this side.
DutchIk zou nogmaals mijn dankbaarheid willen betuigen voor de goede samenwerking.
Once again, I should like to thank colleagues for their constructive cooperation.
DutchWij betuigen ook ons medeleven met zijn familie en verwanten en met het Ierse volk.
We also extend our condolences to his family and relatives and to the Irish people.
DutchTot slot wil ik dank betuigen aan al degenen die aan dit verslag hebben meegewerkt.
Finally, I would like to thank all those who have collaborated on my report.
DutchStaat u mij toe u en uw Britse collega's ook mijn deelneming te betuigen.
I would also like to extend my sympathy to you and your fellow British Members.
DutchDan komen ze om deze vijver te aanbidden, hun respect te betuigen, hun dankbaarheid.
And then they will come and worship this pond, pay respect, their gratitude.
DutchRest mij nogmaals mijn steun te betuigen aan het uitstekende verslag van de rapporteur.
In conclusion, I reiterate my support for the rapporteur's magnificent report.
DutchOp dit punt wil ik hulde betuigen aan het werk dat mevrouw Fischer Boel heeft verzet.
On this I should like to acknowledge and pay tribute to the work of Mrs Fischer Boel.
DutchEerst en vooral moeten wij ons medeleven betuigen aan het Amerikaanse volk.
The first thing we must do is to share in the pain of the American people.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil mijn instemming betuigen met de woorden van de heer Howitt.
Mr President, I would just like to endorse everything that Mr Howitt has said.
DutchIk wil hem hier eer betuigen, net op het moment dat wij hem het meest gaan missen.
I would like to pay tribute to him now, just at a time when we are going to need him most.
DutchDan kan ik mijn volledige steun betuigen aan een echte Europese Grondwet.
This would mean that I could fully support a genuine European Constitution.
DutchIn deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
DutchIk kwam net langs om mijn eer te betuigen... en hier ben je weer, neergeschoten en alles.
Well, just came by to pay my respects... and here you are getting all shot up again.
DutchIk zou dan ook mijn dank willen betuigen aan de heer Prodi, die gebleven is.
Therefore, my first words should be to thank Mr Prodi, who has stayed.
DutchIk wil daarom mijn dank betuigen aan de heren Daul, Mayer, Berlato en Lavarra.
I should like to thank Mr Daul, Mr Mayer, Mr Lavarra and Mr Berlato.
DutchTenslotte willen wij onze instemming betuigen met de scherpe kritiek op de situatie in China.
Finally, we agree with the statement's severe criticism of the situation in China.
DutchIk wil u verzoeken een minuut stilte in acht te nemen om onze eerbied te betuigen.
I would ask you to observe a minute's silence to mark our respect.
DutchEens te meer betuigen de burgers van Europa hun woede over deze ongelooflijke wreedheid.
Yet again there is a public outcry against such inconceivable cruelty.