"betreuren" vertalen - Engels

NL

"betreuren" in het Engels

NL betreuren
volume_up
[betreurde|betreurd] {werkwoord}

Tot slot betreuren wij de desastreuze financiële vooruitzichten in dezen.
Finally, we can only deplore the disastrous financial perspective for this area.
Waarom zouden we het alleen maar moeten betreuren dat die twee opvattingen er zijn?
I query whether the only way of dealing with these two views is to deplore them.
Ik en mijn collega's van de Britse Conservatieven betreuren elke vorm van geweld tegen vrouwen.
I and my British Conservative colleagues deplore all violence against women.
Daarom betreuren wij dat daarvoor toen geen meerderheid kon worden gevonden.
We therefore regret that there was not a majority for this at the time.
Wij betreuren echter dat de Raad onvoldoende middelen reserveert.
We regret, however, that the Council is not allocating sufficient resources.
De Groenen betreuren dat de Raad ten gronde gekozen heeft voor een tweeklassenmodel.
The Greens regret that the Council opted for a two-tier model on the main issue.
Er zijn in dit land al meer dan anderhalf miljoen doden te betreuren.
There are already one and a half million dead to mourn in the country.
Moeten bevolkingsgroepen eerst uitgeroeid zijn voordat we ze betreuren?
Are we going to wait until all of the populations have been exterminated before we mourn for them?
De regeringen van een aantal lidstaten hebben zelfs voor verschillende regio's de noodtoestand moeten afkondigen en er zijn reeds dodelijke slachtoffers te betreuren.
Some Member State governments have even declared a state of emergency in various regions, and there have already been victims to mourn.
Wij kunnen deze verzwakking slechts vaststellen en betreuren.
All we can do is observe and be sorry about this.
Ik betreur dat, en ik denk dat de Commissie hiermee een kans gemist heeft.
I am sorry about this and I think that it is a missed opportunity for the Commission.
Indeed Mrs Kuhn is just as sorry about this provision.
In de nabije toekomst zullen wij waarschijnlijk nog meer onschuldige slachtoffers betreuren.
In the immediate future, we shall find ourselves grieving for yet more innocent victims.
Ze betreuren het. ~~~ Ze zijn erin gestorven. ~~~ Ze worden aangemoedigd om van venijn een medicijn te maken.
They have grieved it, they have died into it, and allowed and encouraged poison to turn into medicine.
Ik betreur het dat het Parlement vandaag een reeks onnodige inconsistenties in ons verslag heeft gestopt.
It grieves me that the Parliament has today thrown a series of unnecessary inconsistencies into our Report.

Voorbeeldzinnen voor "betreuren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe vertraging van zes maanden door Raad en Commissie is dan ook zeer te betreuren.
The six months ' delay caused by the Council and Commission is most regrettable.
DutchHet valt daarom zeer te betreuren dat in Nice besluiten bewust zijn tegengehouden.
This makes the siege mentality that prevailed in Nice all the more regrettable.
DutchEindeloze faxen die betreuren dat Turkije verkeerd wordt begrepen en voorgesteld.
Endless faxes bewailing the fact that Turkey is misunderstood and mis-represented.
DutchWij betreuren het dat de mobiliteit tijdens de opleiding niet gewaarborgd is.
We find it regrettable that there is no guarantee of mobility during training.
DutchDat zou ik betreuren en ik weet zeker dat de rechter zijn werk goed zal doen.
I would find it regrettable and I am sure that the judge on duty is doing his job.
DutchZij bevat echter ook veel tekortkomingen, hetgeen wij als liberalen betreuren.
However, we Liberals are also sorry to see that it is deficient in a great many ways.
DutchHet zou echter te betreuren zijn als amendement 2 niet zou worden aangenomen.
It would, however, be unfortunate if Amendment No 2 were not to be adopted.
DutchDe voorstellen van de Fractie van de Europese Volkspartij vallen te betreuren.
The amendments tabled by the Group of the European People's Party are to be regretted.
DutchHet huidige obstructiebeleid van de Britse regering valt te betreuren.
The current obstructionist tactics of the British Government are to be deplored.
DutchWij betreuren desalniettemin het lage terugvorderingscijfer; dit is aanzienlijk gedaald.
We are unhappy, however, with the low recovery rate, which has fallen considerably.
DutchDie situatie valt te betreuren, en wij hebben er ook begrip voor getoond.
That is a regrettable situation, and we have demonstrated our understanding.
DutchHet valt dan ook te betreuren dat de politie eraan meehelpt dat het debat wordt belemmerd.
It is therefore regrettable if the police are assisting in stifling the debate.
DutchHet valt daarom des te meer te betreuren dat de senaat zich tegen ratificatie uitsprak.
It is therefore all the more regrettable that the Senate voted against ratification.
DutchHet is daarom te betreuren dat zo weinig landen het Kyoto-protocol hebben geratificeerd.
It is therefore regrettable that so few countries have ratified the Kyoto Protocol.
DutchHoeveel doden en verwoestingen zijn er inmiddels niet aan beide zijden te betreuren!
Just consider the extent of the killings and destruction on both sides.
DutchWij betreuren het dan ook dat er ook uit dit Parlement vaak andere geluiden komen.
We are therefore disappointed that other noises are often to be heard from this Parliament.
DutchDe lange overgangstermijnen voor bananen, suiker en rijst daarentegen betreuren wij.
The long transitional periods, however, for bananas, sugar and rice are most regrettable.
DutchVelen onder ons hebben te kennen gegeven deze stemuitslagen te betreuren.
Many of us expressed our disappointment and our regrets at the outcome of those votes.
DutchDat is te betreuren voorzover het effect van de ontwikkelingssamenwerking daar onder lijdt.
That is regrettable in that the effect of development cooperation will suffer.
DutchIk zou het ten zeerste betreuren, mocht het uiteindelijk concreet worden uitgevoerd.
I would find it most regrettable if it was to be put into practice at the end of the day.