NL

betrekking {de}

volume_up
Wanneer wordt de disciplinaire procedure met betrekking tot de vertegenwoordiging in Stockholm afgerond?
When will the disciplinary proceedings taking place at the Stockholm office be concluded, including on the part of OLAF?
Mijn derde opmerking heeft betrekking op de BTB's, de bureaus voor technische bijstand.
My third observation concerns the technical assistance offices, the TAOs.
Deze amendementen hebben betrekking op de nationale octrooibureaus.
These amendments refer to the national patent offices.
Dit moet vooral worden benadrukt met betrekking tot de Economische en Monetaire Unie.
That should also be emphasized in relation to economic and monetary union.
De bestaande beperkingen met betrekking tot Ierland blijven tot 19 april van kracht.
The existing restrictions in relation to Ireland remain in place until 19 April.
Met betrekking tot plannen en programma's wordt niet expliciet toegang tot de rechter geëist.
In relation to plans and programmes, access to justice is not explicitly required.
Ze mag alleen betrekking hebben op het functioneren en de organisatie van dit beleid.
It can only deal with the functioning and organisation of the CFP.
Vragen met betrekking tot politieke spelregels en openheid zijn van groot belang voor de werking van de democratie.
Questions relating to the rules and openness of politics are important for the functioning of democracy.
In de voorstellen is echter een onduidelijkheid geslopen met betrekking tot het functioneren van Richtlijn 2001/42/EG.
However, ambiguity has crept into the proposals with regard to the functioning of Directive 2001/ 42/ EC.
Hij heeft formidabel werk verricht met betrekking tot een voorstel dat van meet af aan een ramp was.
He has done a tremendous job on what was a terrible proposal in the first instance.
U heeft uitstekend werk verricht met betrekking tot dit vraagstuk dat we als zeer technisch mogen beschouwen.
You have done a remarkably good job on what is regarded as a very technical matter.
Zo openen we de deur naar individuele zelfontplooiing, terwijl we tegelijkertijd de kans op het vinden van een betrekking vergroten.
It is both a way of achieving self-improvement and of enhancing one's job prospects.
Vervolgens heeft zij ook nog een afzonderlijke inbreukprocedure ingesteld met betrekking tot het regelgevingsregime van na 2001.
Subsequently it launched further, separate infringement proceedings covering the regulatory regime post-2001.
Met betrekking tot de administratieve uitgaven en de posten zijn al onze VOB-verzoeken bevestigd, en ik juich dit toe.
On administrative expenditure and posts, I welcome the reinstatement of all the PDB requests we presented.
Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie over de benoeming van Martin Bangemann voor een betrekking in de particulier sector.
The next item on the agenda concerns the statements by the Council and the Commission on the appointment of Martin Bangemann to a post in the private sector.
Ik vertrouw erop dat we kunnen rekenen op de steun en het begrip van het Parlement met betrekking tot het werk dat nog voor ons ligt.
I trust that we can count on Parliament's support and understanding in the work still ahead of us.
Beste vrienden, geachte dames en heren, ik ben blij dat we met betrekking tot het klachtrecht van de regio's in ieder geval over een aantal zaken overeenstemming hebben bereikt.
As far as the regions ' right of appeal is concerned, I am glad that we have already come to an understanding about so much.
Ik ben zeer te spreken over de intelligente en begripvolle aanpak die in dit beleid tot uiting komt, met name in de documenten waarop ons debat betrekking heeft.
I welcome the intelligent and understanding effort implemented by this policy, and in particular in the documents which are the subject of our debate.
Zou de Voorzitter met betrekking tot de agenda van het volgend jaar kunnen aangeven welke verplichtingen hij heeft in de week van 8 februari?
Concerning next year's calendar, could the President please list his engagements for the week beginning 8 February?
De Commissie heeft altijd waardering gehad voor de constructieve betrokkenheid van het Europees Parlement met betrekking tot de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie.
The Commission has always warmly welcomed the European Parliament ’ s constructive engagement in the process of Romania’ s accession to the European Union.
Met betrekking tot massavernietigingswapens zijn wij sterke voorstanders van non-proliferatie, maar onze instinctieve Europese reactie neigt naar dialoog en niet naar isolatie.
As regards weapons of mass destruction, we stand firmly on the side of non-proliferation, but our instinctive European response is for engagement and not for isolation.

Voorbeeldzinnen voor "betrekking" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMet betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
With regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
DutchDit is het in Peking naar voren gebrachte punt met betrekking tot het platform.
That is the point which was made in Beijing so far as the platform is concerned.
DutchIk heb enkele bedenkingen met betrekking tot de boorddiagnose en tests op de weg.
I have some reservations regarding on-board diagnostics and in-service testing.
DutchDe maatregelen in Duitsland met betrekking tot uitzendwerk zijn tot falen gedoemd.
The measures adopted in Germany with regard to temporary work lead to a dead-end.
DutchHet is belangrijk dat het amendement dat hierop betrekking heeft, wordt aangenomen.
It is important that the amendment relating to this provision should be adopted.
DutchOmdat zij, geachte commissaris, beste collega's, op de essentie betrekking hebben.
Because, Commissioner, ladies and gentlemen, they hit at the heart of the matter.
DutchHet eerste heeft betrekking op de risico's van reizen buiten de Europese Unie.
The first relates to risks connected with journeys outside of the European Union.
DutchDe ene had betrekking op de scenario's, de andere op de rondetafelgesprekken.
One question concerned possible scenarios and the other concerned round tables.
DutchBovendien heeft de richtlijn geen betrekking op het vervoer van olie of op GGO's.
Nor does the directive cover either the transporting of hydrocarbons or GMOs.
DutchDe bestaande beperkingen met betrekking tot Ierland blijven tot 19 april van kracht.
The existing restrictions in relation to Ireland remain in place until 19 April.
DutchDe gegevens met betrekking tot berggebieden vormen een tweede definitieprobleem.
The second definition problem concerns the data which affects the mountainous areas.
DutchMet betrekking tot onderdanen uit derde landen is er nu een discussie in de Raad.
A debate is now taking place in the Council regarding nationals of third countries.
DutchIk vind het soms belachelijk wat er met betrekking tot de pendeldiplomatie gebeurt.
The shuttle diplomacy currently going on there sometimes strikes me as ridiculous.
DutchEen van de actieplannen heeft betrekking op Afghanistan en de omliggende regio's.
One of these plans is specifically targeted at Afghanistan and neighbouring regions.
DutchEen groot deel van dit plan had betrekking op de strijd tegen de drugssmokkel.
A large part of this plan was devoted to the fight against drugs trafficking.
DutchOnze opmerkingen hebben betrekking op drie innovaties in het Verdrag van Amsterdam.
Our comments here centre on three of the new elements contained in the Treaty.
DutchIk heb nota genomen van uw opmerking, hoewel die geen betrekking op de notulen had.
I shall take note of your statement even though it does not relate to the Minutes.
DutchDaarnaast zijn er helaas ook mislukkingen, zoals onlangs met betrekking tot Iran.
Unfortunately we are also experiencing setbacks, such as in the recent case of Iran.
DutchZe blijven volkomen in gebreke met betrekking tot de Europese richtlijnen.
They have completely failed to meet the requirements of the European directives.
DutchIk steun het besluit van de Raad met betrekking tot de resultaten van de Conventie.
I also approve of the European Council's decision on the results of the Convention.