"betitelen" vertalen - Engels

NL

"betitelen" in het Engels

NL betitelen
volume_up
[betitelde|betiteld] {werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "betitelen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVelen aarzelen zelfs niet om deze handelsaanval te betitelen als u201CChinese koortsu201D.
Many, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever '.
DutchNu moet men natuurlijk oppassen; men kan niet direct al die aanvragen als bedrog betitelen.
We should not of course immediately assume that deception was intended in every case.
DutchIk zou ze als een, weliswaar langzame, terugkeer naar het normale willen betitelen.
I would call it a return to normality, all be it a gradual one.
DutchDeze strategie kunnen wij betitelen als de methode van het vredesdividend.
This strategy could, I think, be called a peace dividend method.
DutchHet Parlement heeft er geen enkel belang bij de Commissie als de grote zondebok te betitelen.
Ultimately, Parliament has no interest in branding the Commission as its general scapegoat.
DutchHet is dus niet de bedoeling de verplaatsing van bedrijven, die ik als offensief zou willen betitelen, tegen te gaan.
So it is not a question of rejecting these relocations, which I shall call offensive.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, wij willen de groei van het goedkoop vliegen betitelen als een Europees succesverhaal.
Mr President, we like to proclaim the growth of cheap air travel as a European success story.
DutchDit was inderdaad een belangrijk moment, een moment dat wij zonder enige retoriek als historisch mogen betitelen.
This was a genuinely significant moment and one which may justifiably be described as historic.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik durf de Raad Algemene Zaken die maandag plaatsvond als historisch te betitelen.
Madam President, I am prepared to describe the General Affairs Council which took place on Monday as historic.
DutchIk begin me af te vragen hoe lang we dergelijke zorgwekkende feiten nog als u201Cnieuwe opkomende risico'su201D kunnen betitelen.
I am beginning to wonder how long we can carry on describing them as 'new emerging risks '.
DutchNiemand kan dat als u201CDoha-lightu201D betitelen.
Nobody could describe this as ‘ Doha-light’.
DutchWat Louis Michel durfde betitelen als de " Grand Cru Verhofstadt " blijkt uiteindelijk tafelwijn met een kurksmaak te zijn.
What Mr Michel ventured to call the 'Grand Cru Verhofstadt ' ultimately turned out to be a cheap table wine.
DutchDaarbij zijn wij allemaal gebaat, wij die onszelf zo graag betitelen als bondgenoten in de strijd voor Europese integratie.
That will be a help to all of us who so keenly refer to ourselves as allies in the European integration process.
DutchToch hebben we tegen Zimbabwe sancties ingesteld die ik niet als te slap zou willen betitelen, zoals iemand heeft gedaan.
However, in the case of Zimbabwe we have imposed sanctions which I would not describe as too lax, as someone did just now.
DutchDit is misschien de eerste keer dat ik afgevaardigden heb horen betitelen als soldaten, maar wij weten welke rol wij hier spelen.
This is probably the first time I have heard delegates referred to as soldiers, but we know what role we are playing here.
DutchVia deze stem wordt ons vandaag gevraagd om daden die voor ons onder solidariteit en gerechtigheid vallen, als terreurdaden te betitelen.
By means of this vote, we are now being asked to describe as acts of terrorism what, for us, are acts of solidarity and of justice.
DutchHet ging ons er niet om een politiek wenselijk scenario als realistisch te betitelen, maar we wilden kenbaar maken wat werkelijk realistisch is.
Our desire was not to take a politically desirable scenario and pronounce it realistic, but to declare what actually is realistic.
DutchMijnheer de voorzitter van de Raad, mijns inziens kunnen we Marokko niet simpelweg als een bezettingsmacht betitelen, zoals mijn collega gedaan heeft.
Mr President-in-Office, I do not think that one can, as Mr Sjöstedt has just done, simply describe Morocco as an occupying power.
DutchDat maakt dat men de gebeurtenissen daar kan betitelen als een laag-intensieve oorlog, die een gevaar betekent voor de vrede en veiligheid in de hele omgeving.
Under these circumstances, the events there must be regarded as a low-level war, which poses a threat to peace and security throughout the region.
DutchHet is een stem van linkse oppositie tegen het liberale model en tevens, in het onderhavige geval, tegen het model dat ik zou willen betitelen als het u201CAzorenmodelu201D.
This is a protest vote by the Left, aimed at the liberal model and also, in our present situation, at what I shall describe as the ‘ Azores model’.