NL

betekenis {de}

volume_up
Daar ligt de betekenis van de toetreding van Griekenland; daar ligt de betekenis van zijn deelneming.
That is the meaning of Greece's accession, that is the meaning of its acceptance.
Wat is het in animatie, grafieken, illustraties, dat betekenis creëert?
What is it about animation, graphics, illustrations, that create meaning?
Woorden zijn immers niet hetzelfde als hun reële politieke betekenis.
On one hand, there are the words and, on the other, their real political meaning.
Het was de bedoeling manieren te vinden om betekenis te geven aan duurzaamheid.
It was about trying to figure out ways to make sustainability make sense.
De commissaris zal begrijpen dat ik dit niet bedoel in de Swiftiaanse betekenis van het woord.
The Commissioner will understand that I do not mean this in a Swiftian sense.
Kunst in de platonische betekenis is waarheid, het is schoonheid en liefde.
Art, in the Platonic sense, is truth; it's beauty, and love.
De ultieme betekenis van deze prijsverlening is haar onbaatzuchtige optiek.
This is the ultimate significance of the prize awarded to her for her selflessness.
Wij mogen de betekenis van al die positieve maatregelen niet onderschatten.
All these are positive measures and we should not underestimate their significance.
Dat is de centrale betekenis van een debat over dit verslag op dit specifieke moment.
That is the central significance of a debate on this report at this particular moment.
In Schotland is het zeker ook van betekenis en ik ben teleurgesteld over de uitkomst van die stemming.
The issue of the Euro-bond market is of general concern to all people in Europe; it is not just a London issue.
De bescherming van het milieu is een factor van steeds grotere betekenis in het EU-beleid in het algemeen.
Environmental concerns are becoming increasingly important in EU policies in general.
Voor Europa is deze sector voor de toekomst wel degelijk van betekenis.
As far as Europe is concerned, this sector definitely has assets for the future.
Persoonlijk geloof ik dat diplomatieke aanwezigheid van grote betekenis is.
I personally believe that a diplomatic presence is of great importance.
De betekenis van het volkenrecht wordt op verschillende plaatsen benadrukt.
The importance of international law is emphasised in quite a few places.
In paragraaf 24 wordt de betekenis van de EMU voor de werkgelegenheid onderstreept.
Paragraph 24 emphasizes the importance of monetary union for employment.
betekenis (ook: zin, inhoud)

Voorbeeldzinnen voor "betekenis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe aanneming van dit verslag heeft dan ook een diepliggende politieke betekenis.
Approval of this report, therefore, takes on a profound political importance.
DutchIn West-Europa zal de auto-industrie geen groei van enige betekenis meer meemaken.
We shall no longer see any significant growth in vehicle output in Western Europe.
DutchVoorzitter, sinds 1996 heeft de kwijting een zware politieke betekenis gekregen.
Mr President, since 1996, the discharge has acquired a heavy, political significance.
DutchHet Europees Parlement heeft de jongste maanden heel wat aan betekenis gewonnen.
The European Parliament has clearly gained in stature over the past months.
DutchIk ben ervan overtuigd dat die van beslissende betekenis zijn op milieugebied.
I am convinced that this is a decisive factor with regard to the environment.
DutchDe vraag rijst wat een gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis dan wel is.
In addition, the question arises as to who defines a minor lack of conformity.
DutchHet is ook waar dat de term u201CEuropese dimensieu201D een andere betekenis heeft.
It is also true that the term ‘ European dimension ’ has a different meaning.
DutchNaar het oordeel van de Commissie is de economische betekenis hiervan gering.
For the Commission, the dynamics of this, economically speaking, are not fantastic.
DutchDaarom verzoeken wij u de betekenis van het bereikte resultaat naar waarde te schatten.
And I would ask you to appreciate the significance of what we have accomplished.
DutchSamenwerking op het gebied van beroepsopleiding is van strategische betekenis.
Cooperation in the field of vocational training is of strategic importance.
DutchSport heeft ook een opvoedkundige betekenis, zoals in het verslag staat.
Unquestionably, sport is also of educational importance, as the report mentions.
DutchZe zijn van grote betekenis voor de werkgelegenheid in afgelegen regio's.
They are very important for employment in those regions that are a long way away.
DutchAlleen daarom wordt in het Verdrag zo'n grote betekenis aan samenhang gegeven.
That is the only reason why it was given so much emphasis in the Treaties.
DutchHet was de bedoeling manieren te vinden om betekenis te geven aan duurzaamheid.
It was about trying to figure out ways to make sustainability make sense.
DutchDe betekenis daarvan voor het verminderen van het afvallozing in de Oostzee is groot.
It will have considerable importance for reducing the waste load in the Baltic Sea.
DutchDe ultieme betekenis van deze prijsverlening is haar onbaatzuchtige optiek.
This is the ultimate significance of the prize awarded to her for her selflessness.
DutchWij mogen de betekenis van al die positieve maatregelen niet onderschatten.
All these are positive measures and we should not underestimate their significance.
DutchIn het verslag wordt de betekenis van de nationale parlementen gedeeltelijk erkend.
The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
DutchKan de Commissievoorzitter ons de betekenis van deze zin nader toelichten?
Could the President of the Commission clarify for us what this sentence means?
DutchMevrouw de Voorzitter, zoals u weet hebben deze twee woorden niet dezelfde betekenis.
As you know, Madam President, this does not have the same meaning in French.