NL

bestuur {het}

volume_up
1. algemeen
De vigerende verordening bevat geen duidelijke bepalingen inzake behoorlijk bestuur.
The current regulation does not contain clear provisions on good administration.
Het gaat om rechtszekerheid, een effectief bestuur en een effectieve democratie.
It is a matter of legal security, an efficient administration and effective democracy.
Ze willen een effectievere wetgeving en een effectiever bestuur.
They want greater effectiveness in legislation and administration.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen politiek bestuur en uitvoering.
In this, a distinction must be made between political management and implementation.
Amendement 11 betekent een onnodige beperking van de autonomie van de Raad van Bestuur.
Amendment No 11 is unnecessarily restrictive of the Management Board's autonomy.
Om deze overgang soepel te laten verlopen is er zorgvuldig en intensief bestuur nodig.
This will require sensitive and intensive management to absorb this change seamlessly.
Onlangs werden er verkiezingen gehouden om de raad van bestuur tot negentien leden aan te vullen.
Recently there was a vote to increase the Board of Directors to nineteen members.
Dat is een presentatie die we gemaakt hebben voor onze raad van bestuur.
That's, by the way, is a presentation we made to our board of directors.
Indien zoiets gebeurt, zou de raad van bestuur in eerste instantie de directie geen kwijting verlenen.
If all this happened, the board of directors would, firstly, refuse to give discharge to the management.
Het bestuur van de veiligheidstroepen is in civiele handen overgedragen.
Control of the security forces is now in civilian hands.
Ze willen meer democratie en minder centraal bestuur.
They want more democracy and less control from the centre.
Het is echter een jonge staat, die onder Russisch en sovjetcommunistisch bestuur heeft geleefd.
In terms of statehood, it is, however, young, having been subject to Russian and Soviet control.
Op 1 juli zal Hongkong na 150 jaar Brits bestuur overgaan naar de Volksrepubliek China.
On 1 July after 150 years of British rule Hong Kong will be handed over the Chinese People's Republic.
Dit Parlement zou de rechtsstaat moeten bevorderen als een essentieel criterium voor goed bestuur.
We in this Parliament should promote the rule of law as an essential criterion when we look at good governance criteria.
Van belang is tevens dat wij ons hebben ingezet om democratie, behoorlijk bestuur en de rechtsstaat te bevorderen.
An important element of our engagement has also been to promote democracy, good governance and the rule of law.
Wij onderstrepen dat interventies met het doel behoorlijk bestuur te stimuleren hoge prioriteit zullen krijgen in alle fasen van de hulpstrategie voor Angola.
We underline that interventions to promote good governance will have high priority at all stages in the support strategy for Angola.
Wat bestuur betreft, wordt ernaar gestreefd om de belanghebbenden in alle stadia tot en met de tenuitvoerlegging bij de beleidsontwikkeling te betrekken.
In the area of governance, the goal is to ensure the involvement of stakeholders at all stages of policy development up to and including implementation.
De Raad van bestuur neemt zijn besluit al tijdens zijn vergadering midden april.
After all, the decisive meeting of the Board of Governors is coming up in mid-April.
- Het definitieve besluit zal door de Raad van bestuur worden genomen.
The final decision will be taken by the Board of Governors.
De volgende vergadering van de Raad van bestuur vindt eind april plaats.
The next meeting of the Board of Governors will take place at the end of April.
2. zakelijk
Amendement 11 betekent een onnodige beperking van de autonomie van de Raad van Bestuur.
Amendment No 11 is unnecessarily restrictive of the Management Board's autonomy.
De raad van bestuur heeft een politieke rol en is verantwoordelijk voor het beheer.
The Management Board has a political and managerial role.
Hij heeft zich vrijwillig uit de raad van bestuur van het Waarnemingscentrum teruggetrokken.
He resigned from the Centre's Management Board voluntarily.

Voorbeeldzinnen voor "bestuur" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe nadruk zal nu liggen op vooruitgang, economische groei, stabiliteit en bestuur.
The emphasis now will be on progress, economic growth, stability and governance.
DutchEen corrupt bestuur maakt deel uit van het dagelijkse leven in veel buurlanden.
A corrupt administration is part of daily life in many neighbouring countries.
DutchHet Witboek inzake goed bestuur is veel meer dan een administratieve hervorming.
The White Paper on good governance stands for much more than administrative reform.
DutchDeze zeer innovatieve aanpak biedt mogelijkheden tot verbetering van goed bestuur.
These very innovative approaches provide a good opportunity to improve governance.
DutchNa de oranje revolutie is het bestuur in Oekraïne een toonbeeld van corruptie.
Since the ‘ orange revolution ’ Ukraine has been an example of corrupt government.
DutchDe Raad van bestuur neemt zijn besluit al tijdens zijn vergadering midden april.
After all, the decisive meeting of the Board of Governors is coming up in mid-April.
DutchDe eerste lijn is bevorderen van veiligheid en een goed bestuur, dat is belangrijk.
The first strand is promoting security and good governance, which is important.
DutchDe vigerende verordening bevat geen duidelijke bepalingen inzake behoorlijk bestuur.
The current regulation does not contain clear provisions on good administration.
DutchHet gaat om rechtszekerheid, een effectief bestuur en een effectieve democratie.
It is a matter of legal security, an efficient administration and effective democracy.
DutchVrede en bestuur kunnen niet met verklaringen als het NEPAD worden gevestigd.
Peace and governance cannot be dealt with through declarations such as NEPAD.
DutchEuropa heeft een groot belang bij een stabiel bestuur in al haar buurlanden.
Europe benefits greatly from stable governments in all its neighbouring countries.
DutchDaarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen politiek bestuur en uitvoering.
In this, a distinction must be made between political management and implementation.
DutchDe tweede vergadering van de raad van bestuur vond vorige week dinsdag plaats.
The second meeting of the Governing Council took place on Tuesday last week.
DutchMisschien kan de gedragscode voor een goed bestuur hier een handje helpen.
Perhaps the code of good administrative behaviour will also help in this matter.
DutchPlattelandsontwikkeling heeft ook veel te maken met decentralisatie en lokaal bestuur.
Rural development is also primarily about decentralisation and local governance.
DutchDat gaat natuurlijk gepaard met een heel slecht ontwikkeld openbaar bestuur.
Naturally that goes hand in hand with a very badly developed public administration.
DutchHet bestuur dient daarbij oog te hebben voor de continuïteit van de onderneming.
In this connection, the Board must have the company's continuity in mind.
DutchAmendement 11 betekent een onnodige beperking van de autonomie van de Raad van Bestuur.
Amendment No 11 is unnecessarily restrictive of the Management Board's autonomy.
DutchIeder bestuur heeft er baat bij te weten dat het nauwlettend wordt gevolgd.
Every administrative function improves in the knowledge that it is under scrutiny.
DutchHet vraagstuk van de samenstelling van de raad van bestuur heb ik tot het einde bewaard.
I have left to the end the question of the composition of the governing council.