NL

besturen [bestuurde|bestuurd] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Het zou hebben aangegeven dat we niet bij machte zijn een Unie met 25 lidstaten te besturen.
It would have been a sign of our inability to govern ourselves with 25 Member States.
Zijn het niet de burgers die onze maatschappij besturen of zijn wij het, als vertegenwoordigers van de democratie?
Is it not our citizens who govern our society, or is it ourselves, sitting here and fashioning democracy?
Dat betekent dat het volk bestuurt volgens het beginsel: één man/vrouw - één stem.
This means that the people govern in accordance with the principle of one person, one vote.
De transportsector is opgebouwd uit veel kleine bronnen op verschillende plaatsen, waarvan we dachten dat die moeilijk te controleren, besturen en beheersen zouden zijn.
The transport sector consists of many small diffuse sources that we thought would be difficult to monitor, administer and control.
De EMU zal worden bestuurd door deskundigen die onbereikbaar zullen zijn voor beleidsmatige sturing.
EMU is to be administered by experts over whom no political control will be possible.
Dat is nu de waarde van het cohesiebeleid: niet alleen geld, maar ook modernisering van de manier van samenwerken en besturen.
That is what this cohesion policy brings with it: not just money, but also the modernisation of the way in which we work together and administer our affairs.
Zo kun je natuurlijk de fantasie van de magie beleven en de wereld besturen met je geest.
Obviously, you can experience the fantasy of magic and control the world with your mind.
In andere woorden, in plaats van de activiteit van neuronen op te nemen, moeten we ze besturen.
In other words, instead of recording the activity of neurons, we need to control it.
Maar een kind zonder brevet mag mijn voertuig besturen.
But I will let a kid with no license take over control of my vehicle system.
Door directe en algemene subsidiëring zouden politieke partijen afhankelijk worden van het Europese bestuur.
The direct and generalized provision of subsidies would make the parties dependent on the European administration.
De Bank wordt bestuurd en beheerd door een Raad van gouverneurs, een Raad van bewind en een directie.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
We kunnen technologie gebruiken voor bestuur, voor directe voordelen, voor transparantie en vele andere zaken.
. ~~~ We can use technology for direct benefits. ~~~ We can use technology for transparency, and many other things.
Het zijn niet de Amerikaanse of Japanse multinationals die de wereld moeten besturen, maar de door de volkeren aangestelde regeringen.
It is not American or Japanese multinationals that should lead the world, but governments that have been elected by the people.
Beter bestuur en een betere toepassing van de wetgeving zullen dan ook leiden tot een milieuvriendelijker bosbeheer.
Accordingly, improved governance and better implementation of the law will lead to more sustainable forest management.
Het is niet van doorslaggevend belang en mag er niet toe leiden dat de vrijheid van nationaal bestuur systematisch op de tweede plaats komt.
It is not convincing, and must not lead to the systematic subordination of national freedom of management.
Wij zien 300 patiënten, doen 20 operaties en hebben 90,:,000 mensen te besturen.
You see 300 patients, 20 surgeries and 90,000 people to manage.
Deze is nodig voor een doeltreffend bestuur en een doelmatige besluitvorming in Europa.
This is needed in order for us to be able to manage Europe efficiently and for us to take decisions efficiently.
Mijnheer de Voorzitter, dit programma-LEONARDO is belangrijk maar het werd slecht bestuurd.
Mr President, this Leonardo programme is important but has been badly managed.
Zou u, ter vergelijking, in een vliegtuig stappen die bestuurd wordt door een niet-conventionele piloot?
For example, would you travel in a plane with a non-conventional pilot in the cockpit?
Op 27 juli 2003 is de tanker, die werd bestuurd door een lokale loods, voor de ingang van de haven van Karachi aan de grond gelopen.
On 27 July 2003 a tanker, the, with a local pilot at the helm, ran aground at the entrance to the port of Karachi.
Hij vertelde ons verder dat de Transition het makkelijkste vliegtuig was om te landen van alles wat hij de afgelopen 30 jaar had bestuurd als testpiloot.
He would go onto tell us that the Transition had been the easiest airplane to land that he'd flown in his entire 30-year career as a test pilot.
Sommige van deze mensen besturen nu Kosovo, en ze hebben uw steun.
Some of these people are now ruling over Kosovo, and they have your backing.
Op 1 juli zal Hongkong na 150 jaar Brits bestuur overgaan naar de Volksrepubliek China.
On 1 July after 150 years of British rule Hong Kong will be handed over the Chinese People's Republic.
Yves gebruikt zijn lichaam om de vleugel te besturen.
Yves uses his body to steer the wing.
Hoe kan je dat besturen op een natte straat?
How do you steer that on a wet street?
Ik kan proberen de auto te besturen door... ~~~ zie je de auto hier draaien per vijf?
And I can try steering the car here by ... See the car turn by five here?
Een dergelijke vorm van onbehoorlijk bestuur is onacceptabel.
This sort of ungentlemanly conduct is not acceptable.
Van de kant van de Commissie steunen wij dit voorstel, en wij hebben een eerste ontwerp voor een gedragscode voor goed bestuur uitgewerkt.
We in the Commission support this proposal and have produced an initial draft for such a code of conduct.
Strookt uw handelwijze wel met het beginsel van, dus met verantwoord beleid en met de plicht van het openbaar bestuur om rekenschap af te leggen?
How does your conduct square with the principle of good and responsible governance, and with the accountability of public authorities?
Iedere kabel bestuurt ofwel een oor, afzonderlijk, of het hoofd, op en neer.
Each one of them operates either an ear, separately, or the head, up and down.
2. luchtvaart
PM: Als het licht aan is, zullen we jullie beter zien en kunnen we het vliegtuig beter besturen.
PM: Yeah, the house lights and we'll see you all better and be able to fly the plane better.
You know how to fly this?
Als je maar genoeg games speelt dan ga je echt geloven dat je kunt snowboarden, een vliegtuig besturen, 400 meter in 9 seconden kunt rijden, of iemand doden.
Play enough video games and eventually you will really believe you can snowboard, fly a plane, drive a nine-second quarter mile, or kill a man.

Voorbeeldzinnen voor "besturen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAls hij dit patroon ziet in zijn eigen hersens dan kan hij leren het te besturen.
If he can see this pattern in his own brain, he can learn how to control it.
DutchIn de eerste plaats is de overheid geroepen om de samenleving als geheel te besturen.
In the first place, the government is responsible for running society as a whole.
DutchDeze zijn veelal specifiek voor de regio's en laten zich moeilijk centraal besturen.
Regions mostly have their own requirements, and centralization is difficult.
DutchDaarvoor hoeven wij de Commissie echter niet van op een afstand mee te besturen.
We should not, however, be controlling the Commission from a distance.
DutchIk kan proberen de auto te besturen door... ~~~ zie je de auto hier draaien per vijf?
And I can try steering the car here by ... See the car turn by five here?
DutchDat is geen goede manier om de structuurfondsen te beheren of een land te besturen.
This is no way to run the structural funds and no way to run a country.
DutchWe waren dus zeer gemotiveerd om bewegingscommando's robotarmen te laten besturen.
So we're all motivated to get motor commands to drive robotic arms.
DutchIk wil geen spelbreker zijn, maar dat zijn geen lichaamsdelen die het gedrag besturen.
Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior.
DutchEr ontbreken functionerende centrale politieke structuren en functionerende centrale besturen.
There are no central political structures and central administrations in operation.
DutchZo kun je natuurlijk de fantasie van de magie beleven en de wereld besturen met je geest.
Obviously, you can experience the fantasy of magic and control the world with your mind.
DutchWij zien 300 patiënten, doen 20 operaties en hebben 90,:,000 mensen te besturen.
You see 300 patients, 20 surgeries and 90,000 people to manage.
DutchHet zou hebben aangegeven dat we niet bij machte zijn een Unie met 25 lidstaten te besturen.
It would have been a sign of our inability to govern ourselves with 25 Member States.
DutchSommige van deze mensen besturen nu Kosovo, en ze hebben uw steun.
Some of these people are now ruling over Kosovo, and they have your backing.
DutchZou het niet mogelijk zijn dat deze het land slechter gaat besturen dan de huidige regering?
Will it not be worse at governing the country than the current government?
DutchIn andere woorden, in plaats van de activiteit van neuronen op te nemen, moeten we ze besturen.
In other words, instead of recording the activity of neurons, we need to control it.
DutchTegelijkertijd moeten de plaatselijke besturen almaar meer verantwoordelijkheid op zich nemen.
At the same time, the local authorities will have to assume ever more responsibility.
DutchEr is een campagne gestart voor duurzame stedenbouw die gesteund wordt door 320 lokale besturen.
There is a campaign for sustainable cities, supported by over 320 local authorities.
DutchEen auto is een soortgelijk voorwerp, en ze kunnen in een auto stappen en hem besturen.
A car is a similar object, and they can get in a car and drive it.
DutchOns probleem is telkens weer dat de centrale besturen indirect geld voor zichzelf beuren.
Our perennial problem is that money flows indirectly into the coffers of the central authorities.
DutchJaarlijks worden duizenden opdrachten gegund door openbare, vaak regionale of lokale besturen.
Annually, thousands of contracts are awarded by public, often regional or local, governments.