"bestudering" vertalen - Engels

NL

"bestudering" in het Engels

EN
volume_up
nader bestuderen {ww.}
volume_up
bewijs grondig bestuderen {ww.}
NL

bestudering {de}

volume_up
Kortom, dit is een schoolvoorbeeld, zoals mevrouw Maes zei, dat bestudering verdient door jonge studenten.
In short, this is a textbook example as Mrs Maes has said, worthy of further study by young students.
De afgelopen maanden hebben we veel vooruitgang geboekt bij de bestudering van de uitstekende voorstellen van de Commissie.
Over the last few months, the study of the Commission's excellent proposals has made considerable progress.
De bestudering van de tekst heeft echter ook duidelijk gemaakt dat het communautaire juridische arsenaal op vele plaatsen ernstig tekort schiet.
However, a study of the text has also demonstrated the many shortcomings in the Community’ s legal arsenal.

Voorbeeldzinnen voor "bestudering" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEnkele dagen extra zullen dus voor een aandachtige bestudering niet overbodig zijn.
A few more days reflection will therefore be useful for a careful examination.
DutchHet verslag-Sapir bevat een aantal ideeën die een nadere bestudering verdienen.
The Sapir report contained a number of ideas that merited consideration.
DutchDat komt naar voren bij aandachtige bestudering van niet alleen de cijfers.
This is what is to be inferred from a careful examination which is not merely concerned with numbers.
DutchDe Raad heeft de bestudering van dit voorstel nog niet afgerond.
The Council has not yet completed its examination of this proposal.
DutchDit voorstel ligt ter bestudering voor bij de Raad en het Parlement.
This proposal is being examined by the Council and Parliament.
DutchHet tweede terrein betreft de bestudering van een situatie in beweging.
The other is an examination of a more evolving situation.
DutchBestudering van de situatie in Tsjetsjenië zal dus duidelijk deel uitmaken van de beoordelingscriteria.
Examination of the situation in Chechnya will thus clearly be part of the assessment process.
DutchDat besluit werd genomen na een grondige bestudering van alle belangrijke beleidsterreinen van de Europese Unie.
That decision was reached after a full examination of all the EU’ s main policy areas.
DutchNa bestudering van deze reacties kunnen we concluderen dat ze overwegend bevredigend zijn, waarvan nota.
We have examined these responses, and have found the majority of them satisfactory, as is recorded.
DutchKortom, dit is een schoolvoorbeeld, zoals mevrouw Maes zei, dat bestudering verdient door jonge studenten.
In short, this is a textbook example as Mrs Maes has said, worthy of further study by young students.
DutchNa nadere bestudering denk ik echter dat het de tekst sterker maakt en dus ben ik persoonlijk voor dit amendement.
Having looked at it, however, I think it does improve the text so, personally, I am in favour.
DutchBij de bestudering van het ontwerpkaderprogramma kunnen wij hier nader op ingaan.
We will have an opportunity to discuss this in greater detail when we come to consider the proposal for the Framework Programme.
DutchBij de bestudering van de uitvoering van dit programma mogen wij dit aspect dus niet uit het oog verliezen.
And that is something we must bear in mind when we assess the way in which this programme is implemented.
DutchBij bestudering van internationale vliegbewegingen ontdek je dat de wereld helemaal niet plat is.
You start looking at how the global plane flights move, and you suddenly discover that the world isn't even close to flat.
DutchVoorzitter, ik denk dat wij ons kunnen geluk wensen met de beide voorstellen die ons vandaag ter bestudering zijn voorgelegd.
Mr President, I believe we can all be pleased with the two proposals submitted for our scrutiny today.
DutchNa bestudering van deze kwestie is het in mijn ogen volstrekt helder dat de UEFA haar machtspositie misbruikt.
Having studied this matter it is quite clear, in my view, that UEFA is very definitely abusing its dominant position.
DutchOok dat is, dunkt me, een idee van grote symbolische en democratische waarde dat zeker nadere bestudering waard is.
This too, I feel, is an idea of great symbolic and democratic significance, and I think it is worth looking into.
DutchDe afgelopen maanden hebben we veel vooruitgang geboekt bij de bestudering van de uitstekende voorstellen van de Commissie.
Over the last few months, the study of the Commission's excellent proposals has made considerable progress.
DutchIk wens dan ook dat de Raad bij de bestudering van deze richtlijn op deze zeer betwistbare bepalingen terugkomt.
Consequently, I hope that when the Council examines this Directive, it will reconsider these very debatable proposals.
DutchHet principe van overleg is ook geschonden tijdens de recente bestudering van de geplande markthervorming van de suikermarkt.
The principle of consultation was also violated during the recent scrutiny of the planned sugar market reform.