"bestrijken" vertalen - Engels

NL

"bestrijken" in het Engels

NL bestrijken
volume_up
[bestreek|bestreken] {werkwoord}

Is er een acceptabele politieke formule om al deze doelstellingen te bestrijken?
Is there an acceptable political formula to cover all these objectives?
Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
I would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Deze normen zouden de hele Middellandse Zee en alle kuststaten moeten bestrijken.
These standards should cover the whole of the Mediterranean and all coastal countries.
Zijn belangrijkste observatie was dat een los-vliegende vleugel meer lucht kan bestrijken en meer energie per tijd op kan wekken dan een vaste-vleugel turbine.
The real key observation he made is that a free-flying wing can sweep through more sky and generate more power in a unit of time than a fixed-wing turbine.

Voorbeeldzinnen voor "bestrijken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMaar de Europese diensten, de openbare diensten, bestrijken een veel groter gebied.
However, European services, public services, are much more wide-ranging than that.
DutchWij zijn eraan gewend geraakt dat wij bij ons economisch handelen de gehele interne markt kunnen bestrijken.
We have become used to being able to claim the whole internal market for commerce.
DutchIk geloof dat ik kan bewijzen dat Galois-extensies ruimten bestrijken.
I believe I can prove the extentions in covering space.
DutchHet is te betreuren dat die regels geen andere dimensies bestrijken.
It is regrettable that they omit certain aspects.
DutchHet beginsel van vermindering en convergentie moet een langere periode bestrijken dan in Kyoto werd afgesproken.
We have to go with the principle of contraction and convergence over a longer period than set down in Kyoto.
DutchHet zijn en blijven tien doelstellingen die drie terreinen bestrijken: adequaatheid, financiële duurzaamheid en modernisering.
Of course, one of these objectives is the one you referred to, i. e. the inter-generational balance.
DutchBovendien bestrijken ze niet alle terreinen.
Moreover, their coverage is far from complete.
DutchWij willen ons tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten op strategische thema's concentreren, die ook meerdere topontmoetingen kunnen bestrijken.
We would like to focus the twice-yearly summits on strategic themes that may run across several summits.
DutchVerder ben ik ingenomen met het voorstel van de heer Busquin voor een gemeenschappelijke ruimte van onderzoek die de hele Europese Unie moet bestrijken.
I also welcome Commissioner Busquin's idea to have a common research area for the whole of the European Union.
DutchDe voorliggende verslagen bestrijken een prijzenswaardig aantal gebieden, maar af en toe worden onderwerpen aangeroerd die beter vermeden hadden kunnen worden.
The reports before us today are commendable for their coverage, but they sometimes stray into areas best avoided.
DutchDeze organisaties bestrijken bijna alle wereldzeeën en vormen een middel voor een actief behoud en beheer van de visbestanden.
Covering nearly all the high seas these organisations provide an instrument to ensure active conservation and management of the fisheries resource.
DutchHet integratieproces dat zich oorspronkelijk beperkte tot een aantal landen in West-Europa zal uiteindelijk het gehele continent bestrijken.
The integration process that started in western European - the original 'European idea ' - is turning into a plan to unify the continent.
DutchDe Unie voert momenteel onderhandelingen met Iran, die een breder terrein dan alleen kernwapens bestrijken, en we verwachten daar veel van.
The European Union has embarked on more wide-ranging negotiations with Iran; we have high hopes of them, and that not only in the nuclear sphere.
DutchWij willen dat de stabiliteitsprogramma's elk jaar aan ons voorgelegd worden, waarbij de betreffende voorstellen een programmaperiode van twee jaar dienen te bestrijken.
We want stability programmes to be submitted annually for a two-year period; yet again, this proposal was rejected.
DutchDe standpunten die naar voren zijn gebracht, zijn weloverwogen en bestrijken zowel de economische filosofie als de institutionele organisatie.
We have heard some very thorough observations which both concern the philosophy of economic policy and are important for the institutional order.
DutchHet land kent weliswaar elf kleine televisiezenders, maar alleen HTV, dat wil zeggen de Kroatische staatstelevisie, is in staat om het gehele land te bestrijken.
Although there are 11 small TV transmitters in the country, only HTV - the Croatian state television service - is able to transmit nationwide.
DutchEen dergelijke coördinatie dient de actie van derde landen, van de gespecialiseerde internationale organisaties en agentschappen, evenals van de NGO's te bestrijken.
This co-ordination should be part of the action taken by the third countries, specialised organisations and international agencies and NGOs.
DutchDit vraagstuk speelt op meerdere fronten, en we zullen die bestrijken via instellingen als de G8, het Internationaal Energieagentschap, de OVSE en andere.
Therefore, there is a multidimensional aspect and we shall address that through institutions such as G8, the International Energy Agency, the OSCE and others.
DutchDe nieuwe regelgeving zou alle communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten moeten bestrijken, ook door middel van aanbevelingen en gedragscodes.
The new legislation should affect all the communications infrastructures and related services by means of recommendations and codes of conduct and other vehicles.
DutchEen aantal andere amendementen zijn naar ons oordeel te gedetailleerd voor het zevende kaderprogramma of bestrijken een veel groter terrein dan alleen onderzoek en ontwikkeling.
Some other amendments are, in our assessment, too detailed for the Framework Programme, or they go beyond the remit of research and development.