"bestond" vertalen - Engels


Infinitief van bestond: bestaan
NL

"bestond" in het Engels

NL bestaan
volume_up
{het}

bestaan (ook: voorkomen, zijn)
Zij is afhankelijk van het bestaan van geschikte representatieve organen.
It is dependent on the existence of appropriate representative bodies.
In zaken zoals klimaatverandering rechtvaardigt de Europese Unie haar bestaan.
In a question like climate change, the European Union justifies its existence.
We moeten het bestaan van verschillende instellingen en risicoprofielen onderkennen.
We need to recognise the existence of different institutions and risk features.
bestaan (ook: wezen)
volume_up
being {znw.}
Tot besluit: communautaire instrumenten op dit gebied bestaan reeds of zijn in voorbereiding.
In conclusion, Community instruments exist or are in the process of being adopted.
Wij zijn van mening dat dat voorlopig moet blijven bestaan.
We take the view that this should be maintained for the time being.
Kinderopvang moet bestaan, maar er moet keuzemogelijkheid zijn.
But these should not become children's homes, which simply lead to children being isolated.
Er bestaat een recht op een minimuminkomen.
People have a right to a minimum subsistence income.
Dat geldt met name voor de families voor wie het bos de belangrijkste - en soms de enige - bron van bestaan was.
I am thinking in particular of those families for whom woodlands constitute the main - or, in some cases, the only - means of subsistence.
De werkloosheid onder vrouwen en het gebrek aan middelen van bestaan maken het voor criminelen mogelijk hun slachtoffers te ronselen met eenvoudige leugens over goedbetaalde banen in het buitenland.
Women’ s unemployment and the shortage of sources of subsistence make it possible for criminals to trap their victims with simple lies of well-paying jobs abroad.

Voorbeeldzinnen voor "bestond" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet compromis bestond in de opneming van de 14 projecten van Essen in die lijst.
The compromise reached consisted of the inclusion of the fourteen Essen projects.
DutchEn wie bewees dat dezelfde energiebron bestond in mensen en andere levensvormen?
And who proved the same energy source existed in humans and every life form?
DutchDe vertrouwensband die tussen de politieke klasse en het volk bestond gaat verloren.
A link of confidence between the political class and its people has been broken.
DutchDit staat absoluut buiten kijf en daarover bestond dan ook niet de minste twijfel.
That is utterly incontestable, and we did not doubt that for a single moment.
DutchOnze taak bestond erin voorstellen te doen inzake de opleiding van zeevarenden.
Our work involved supplying proposals relating to the training of seafarers.
DutchAanvankelijk bestond het gevaar dat de richtlijn de CHP onrendabel zou hebben gemaakt.
At first there was a danger that the directive would have made CHP unprofitable.
DutchOver dit punt bestond twee jaar geleden overeenstemming tussen Raad en Parlement.
Two years ago, there was a consensus on that point between the Council and Parliament.
DutchMaar er bestond geen ontwerpsoftware om zoiets poreus en beweeglijks te ontwerpen.
But there was no engineering software to model something porous and moving.
DutchOngeveer de helft van mijn buren bestond uit immigranten uit andere landen.
Approximately half of my neighbours had arrived as immigrants from other countries.
DutchStel dat slechts 20 % van de nationale parlementen in Europa uit mannen bestond.
Imagine if the proportion of men in Europe's national parliaments were only 20 per cent.
DutchVroeger dachten we dat de theorie over het heelal uit twee delen bestond.
We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.
DutchOver die beslissing bestond geen enkel politiek meningsverschil binnen ons college.
There has been no political difference of opinion in the Commission on that decision.
DutchTen derde omdat de vrees bestond dat de code niet openbaar zou worden gemaakt.
Thirdly, it was also feared that the code would be implemented in secret.
Dutch'Ik' bestond uit verhalen, verlangens, inspanningen... ~~~ ...en wensen voor de toekomst.
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
DutchDie bestond niet zomaar, wij maakten hem, en we waren er zo mee verbonden.
It didn't just exist. ~~~ We made it, and we were connected to it that way.
DutchHet bestond uit enorme wolken van waterstof- en heliumatomen, zonder verdere structuur.
It consisted of huge clouds of hydrogen and helium atoms, and they have no structure.
DutchIk was zeer geschokt en verrast dat er in Londen zo weinig animo bestond.
I was very shocked and surprised by the low level of commitment in London.
DutchDe uitdaging bestond dus uit hoe we licht konden leveren om deze dingen tentoon te stellen?
So the challenge was, how are we going to bring light and expose these things?
DutchDe enige oplossing bestond er dan ook in een andere datum voor de minizitting te vinden.
Therefore, the only solution was to find another date for the mini-session.
DutchDaarover bestond overeenstemming, dat was ook het voorstel van de rapporteur.
That was what was agreed, and it was also the rapporteur's suggestion.