"bespoedigen" vertalen - Engels

NL

"bespoedigen" in het Engels

NL bespoedigen
volume_up
[bespoedigde|bespoedigd] {werkwoord}

De noodzakelijke kostenverlaging zal concentratie bespoedigen.
The pressure to reduce costs will speed up concentration.
Het interim-akkoord evenwel kan de evolutie ten goede helpen bespoedigen.
The Interim Agreement may nonetheless help to speed up evolution for the better.
Wat kunnen wij doen om dit proces op de korte en de middellange termijn te bespoedigen?
What could we do to speed up this process in the short and medium term?
Ik roep de Raad daarom op het werk van het Parlement niet op te houden, maar het te bespoedigen.
I would therefore ask you to advance, not to block Parliament's work in the Council.
Het Ierse voorzitterschap doet er alles aan om de vooruitgang in de toetredingsonderhandelingen te bespoedigen.
The Irish presidency is striving to advance progress in accession negotiations to the greatest degree possible.
Ook hebben wij de kandidaat-lidstaten ervan verzekerd dat we vastbesloten zijn de uitbreiding van de Europese Unie te bespoedigen.
The Applicant States were reassured of our determination to advance the enlargement process.

Voorbeeldzinnen voor "bespoedigen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIn de derde plaats stelt de Commissie voor de omschakeling op andere rassen te bespoedigen.
Thirdly, the Commission is proposing a means of accelerating varietal conversion.
DutchAls we dat voor ogen houden, is het alleen nog belangrijk de zaken te bespoedigen.
With that in mind, however, it is important to get things moving.
DutchBent u bereid te doen wat in uw macht ligt, om deze besluitvorming te bespoedigen?
Are you prepared to play your part in speeding this voting up?
DutchIk denk dat er geen twijfel over bestaat dat we de uitbreiding willen bespoedigen.
I have no doubt that we want to forge ahead with enlargement.
Dutchde aanpassing van de industrie aan structurele veranderingen te bespoedigen;
speeding up the adjustment of industry to structural changes;
DutchIk begrijp waarom hij deze methode koos om de werkzaamheden van het Parlement te bespoedigen.
I can understand his method of expediting the business of the Chamber.
DutchIk denk dat u dankzij deze hervorming de zaken zult kunnen bespoedigen.
I believe that this reform will enable you to speed things up.
DutchWij zullen nu alles in het werk stellen om de ratificatie van het Protocol te bespoedigen.
We are going to make every effort to move the Protocol forward.
DutchIk kan alleen maar hopen dat de Commissie de uitvoering van de MED-programma's nu zal bespoedigen.
I only hope the Commission now puts the MED programmes into effect with even great urgency.
DutchMaar ik geloof wel dat we veel kunnen doen om de voortgang te bespoedigen en dus voor meer banen te zorgen.
I believe there is much that we can do to hasten its progress and thus provide jobs.
DutchAnders moeten we al begin volgend jaar gaan bedenken hoe we het proces kunnen bespoedigen.
Otherwise we will have to come up at the beginning of next year with ways of speeding up the process.
DutchOm de voortgang daarvan te bespoedigen, betaalt de Commissie de helft van de onderzoekskosten.
To facilitate progress, the Commission will be contributing half the cost of the study on the link.
DutchIn de tweede plaats moeten wij de planning en uitvoering van de programma's vereenvoudigen en bespoedigen.
Two: the planning and implementation of the programmes are to be simplified and speeded up.
DutchWij verwachten dat er van Wenen impulsen zullen uitgaan voor het bespoedigen van het werken aan deze kwesties.
We expect Vienna to provide an impetus towards speeding up the work on these questions.
DutchDe bereidheid van het Europees Parlement om de procedure te bespoedigen vergde wel flexibiliteit van de Raad.
Ultimately, after some tough negotiating, an outcome was achieved that is worth defending.
DutchDit mondelinge amendement zou het een en ander moeten bespoedigen.
This oral amendment should enable us to move forward.
DutchHet is derhalve een goede zaak dat mevrouw Lambert wijst op de noodzaak de processen te bespoedigen.
The speeding up of the process is therefore an important issue which has been taken up by Mrs Lambert.
DutchWij als Europeanen moeten al het mogelijke doen om die vrede een kans te geven en te bespoedigen.
Our task is to do all we can as Europeans to give that peace a chance and to hasten the day of its arrival.
DutchHet bespoedigen van de uitbreiding met Midden- en Oost-Europa is daarom een belangrijke taak van het Europees Parlement.
Pressing on with enlargement is thus a major obligation for the European Parliament.
DutchIk trachtte de werkzaamheden van dit Parlement te bespoedigen.
I was trying to expedite the business of this House.