NL besluiten
volume_up
[besloot|besloten] {werkwoord}

het Europees Parlement of de Raad kan besluiten de delegatie in te trekken;
the European Parliament or the Council may decide to revoke the delegation;
Onze fractie zal woensdag besluiten of zij genoegen neemt met uw uitleg.
Our group will decide on Wednesday if it is satisfied with your explanations.
Ik vond niet dat wij dat als een zijlijntje in een ander verslag moesten besluiten.
I did not think it right to decide on that as an incidental point in a different report.
Ik zou willen besluiten met een punt dat ik heel belangrijk vind.
I would like to conclude with a point that I consider to be very important.
Mijnheer de Voorzitter, vanwege Finlands tweetaligheid wil ik mijn speech besluiten in het Zweeds.
Mr President, as Finland is bilingual, I will conclude my contribution in Swedish.
Aangezien er bijna alleen maar Luxemburgers aanwezig zijn, zal ik in het Letzeburgs besluiten.
As there are virtually only Luxembourgers in the Chamber, I shall conclude in Luxembourgish.
Dat is onvermijdelijk, anders zullen de besluiten elkaar tegenspreken.
This is crucial, or we will end up with conflicting decisions.
Ik zou willen besluiten met twee concrete vragen aan commissaris Liikanen.
I should like to end with two specific questions to the Commission.
Een interessante vraag om deze vergadering mee te besluiten.
An interesting question with which to end the sitting.
Ik zou willen besluiten met een oproep tot waakzaamheid inzake de Franse publieke opinie.
May I finish with a call to the vigilance of French public opinion.
Laat ik besluiten door duidelijk te maken waar de industrie geen behoefte aan heeft.
Let me finish by saying what the industry does not need.
Ik zou willen besluiten met de woorden: " Eten en drinken houden lichaam en ziel bijeen ".
I should like to finish with the sentence: 'Food and drink hold body and soul together '.
Voorzitter, het is wat merkwaardig om hier in zo'n klein gezelschap te willen terugkomen op op democratische wijze tot stand gekomen besluiten gisteren.
Mr President, it is a bit odd in such a small gathering to want to return to the decisions which were taken in an undemocratic manner yesterday.
It is what you infer about that room.
-- Mijnheer de Voorzitter, op 9 juni 2004 besloot de vorige Commissie de contracten van 43 taaldocenten te beëindigen.
Mr President, on 9 June 2004 the previous Commission took the decision to terminate the contracts of 43 language teachers.
Ten eerste, wat het onderwerp van deze kwestie betreft, is de Commissie van mening dat het besluit om de contracten te beëindigen rechtmatig was.
Firstly, as regards the substance of the matter, the Commission considers that the decision to terminate the contracts concerned was sound.
Is het misplaatst te geloven dat het EU-lidmaatschap een vrijwillige zaak is dat door een democratisch besluit van een lid-staat kan worden beëindigd?
Is the general belief that membership of the Union is a voluntary matter, which can be terminated by the democratic decision of a Member State misplaced?

Voorbeeldzinnen voor "besluiten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHiervoor zijn zowel nationale besluiten als internationale voorschriften nodig.
To resolve this we need both national decisions and supra-national regulations.
DutchHet valt daarom zeer te betreuren dat in Nice besluiten bewust zijn tegengehouden.
This makes the siege mentality that prevailed in Nice all the more regrettable.
DutchWij zullen dat doen, maar laten wij de besluiten van Florence niet overschatten.
We will do that but please let us not overestimate the decisions of Florence.
DutchHet is dringend nodig dat al die richtlijnen en besluiten worden gecodificeerd.
There is an urgent need for all these decisions and directives to be codified.
DutchZelfs in deze uiterst moeilijke situatie gaan we door met het nemen van besluiten.
Even during this very difficult situation, we are continuing to take decisions.
DutchWij hebben een slagvaardig Europa nodig dat de noodzakelijke besluiten kan nemen.
We need a Europe which is able to act and which can also take necessary decisions.
DutchDe vrouwen moeten de besluiten van de sociale partners sterker kunnen beïnvloeden.
Their influence on decisions taken by the social partners must be strengthened.
DutchNu wil ik u vragen of u bereid bent dergelijke onpopulaire besluiten te nemen.
Are you prepared to take the necessary unpopular political decisions, Mr Barroso?
DutchHet Verdrag is immers nog steeds belangrijker dan de besluiten van het Parlement.
You see the Treaty always carries more weight than any Parliament resolution.
DutchGoede statistieken vormen een belangrijke basis voor het nemen van goede besluiten.
A viable system for statistics is an important basis for making good decisions.
DutchHet is beperkt tot kaderbesluiten en besluiten over de diverse overeenkomsten.
It is limited to framework decisions and decisions on the various conventions.
DutchEr is collegiale besluitvorming nodig wanneer er besluiten moeten worden genomen.
Collegiality needs to be maintained when difficult decisions are to be taken.
DutchZullen de parlementen het recht krijgen om te debatteren en besluiten te nemen?
Is there a firm commitment for them to hold debates and for them to take decisions?
DutchZoals u weet worden bepaalde besluiten door de Conferentie van voorzitters genomen.
As you are aware, certain decisions are taken by the Conference of Presidents.
DutchIn de afgelopen tien dagen zijn reeds belangrijke institutionele besluiten genomen.
Important institutional decisions have already been made in the last ten days.
DutchEr moet een beoordelingsmarge bestaan voor individuele voorkeuren en besluiten.
There must be discretionary powers for individual preferences and decisions.
DutchWe moeten snel tot retaliatie besluiten en het niet bij praten of schrijven laten.
We must retaliate swiftly and not be content with spoken or written protests.
DutchHet is van belang dat de in Barcelona aangenomen besluiten snel worden uitgevoerd.
It is important to implement the conclusions arrived at in Barcelona swiftly.
DutchAls les uit al deze foto's kan je besluiten het toch niet zo gemakkelijk is.
Maybe I do need a definition of life in order to make that kind of distinction.
DutchBijna alle besluiten worden door de Raad in gesloten vergaderingen genomen.
The Council discusses and reaches almost all of its decisions in closed session.