NL

bericht {het}

volume_up
Zij krijgen een bericht per computer waarin staat: "Persoon één heeft je dit bedrag gestuurd.
And they get a message by computer saying person one sent you this amount of money.
Rob kreeg dit bericht, maar zijn antwoord was: "Wij luisteren allebei."
And Rob got that message, but his answer was, "We're both listening."
Mevrouw de Voorzitter, ik heb een bericht voor u met betrekking tot collega Caroline Lucas.
Madam President, I have a message for you concerning my colleague Mrs Lucas.
Lichtpunt is het bericht dat mij van het zendingsveld Indonesië bereikte.
The report that winged its way to me from Indonesia offers a ray of hope.
Ik was eveneens onder de indruk van het bericht van de waarnemers over het grote enthousiasme.
I was also very impressed by the election observers ' report of the great enthusiasm.
De Commissie heeft onlangs het bericht ontvangen dat deze groep een verslag heeft gepresenteerd.
The Commission was recently informed that this group has drawn up a report.
Dit bericht echter wekt ons aller hoop, ook al blijft enige scepsis op zijn plaats.
This announcement fills us with hope but also with caution.
B Waarde collega, wij begrijpen uw emotie naar aanleiding van het bericht van het overlijden van uw onderminister van Buitenlandse Zaken.
Mrs Karamanou, we understand your distress at the announcement of the death of your Deputy Foreign Minister.
Dit bericht is ook zodanig geïnterpreteerd dat de eventuele invoering van een maximum moet worden gezien als eerste stap naar een verlaging tot 30%.
This announcement has also been interpreted as the possible introduction of a ceiling as a first step towards reducing the limit to 30 per cent.
Dit voorstel maakt deel uit van de strategie van de Commissie die wij al hebben uiteengezet in ons bericht over de regionale visserijorganisaties.
This proposal is part of the Commission strategy set out in our communication on regional fisheries organisations.
De Commissie bereidt nu een bericht voor aan het Parlement en de Raad van Ministers, inzake de mate waarin aanbevelingen zullen worden opgesteld.
The Commission is now preparing a communication to Parliament and the Council of Ministers on the extent to which recommendations are to be formulated.
Staatkundig gezien zou het onaanvaardbaar zijn als dit bericht van de BBC waar zou zijn en dat een voorzitterschap het indienen van voorstellen door de Commissie zou kunnen blokkeren of uitstellen.
Politically speaking, it would be unacceptable if this communication by the BBC were true and if a presidency could block or delay the presentation of proposals by the Commission.
Hij is ons hiervoor een verklaring, een rechtvaardiging, een bericht, informatie schuldig.
We are owed an explanation, a justification, a notice and some information.
Dit bericht werd al de volgende dag door de gehele pers overgenomen en officieel door de Libanese autoriteiten bevestigd.
The information was taken up the following day by the press as a whole and officially confirmed by the Lebanese authorities.
Een rechter heeft hierover een uitspraak gedaan, maar de heer Foster kreeg pas na de zitting bericht dat deze had plaatsgevonden.
A court made a decision on this case, but he was given information about the court appearance after the date.
Elk jaar krijgt één op de 10 belastingbetalers een bericht van de belastingautoriteiten.
Each year, one in 10 taxpayers receives a notice from the IRS.
Ik heb hetzelfde bericht ontvangen als de heer McMahon en ik ben het volledig met hem eens.
I have also received the same notice as Mr McMahon and I agree with him fully.
Hij is ons hiervoor een verklaring, een rechtvaardiging, een bericht, informatie schuldig.
We are owed an explanation, a justification, a notice and some information.
Het eerste bericht is dat er nog steeds een aantal geschilpunten bestaan die voor het Europees Parlement van groot belang zijn.
The first piece of advice for the Council is that there are still a number of disputes outstanding which are of great significance for Parliament.

Voorbeeldzinnen voor "bericht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZojuist hebben we het bericht ontvangen dat premier Djindjic in Belgrado is vermoord.
We have just learnt of the assassination in Belgrade of Prime Minister Djindjic.
Dutch(Gelach) De Apple-jongens sturen nu een bericht "Ontwikkel geur-emissie-plug-in".
(Laughter) Now the Apple guys are texting, "Develop odor emission plug-in."
DutchEn dit is een bericht waarin een van hen zegt: "Er is NU wat aan de hand.
And here is the message where one of them says, "Looks like we've got a live one.
DutchDat op zich is al een positief bericht, maar dat ze mogen deelnemen is niet voldoende.
That in itself is good news, but it is not enough for them to be able to take part.
DutchSS: Ok, dus, na dit bericht van het ministerie van rare loopjes, kan ik beter stoppen.
SS: All right, well, with that from the Ministry of Silly Walks, maybe I'd better end.
DutchOp 29 oktober werd het eerste pakketgeschakelde bericht verzonden van de UCLA naar SRI.
And then on October 29th, the first packet-switched message was sent from UCLA to SRI.
DutchIk heb hetzelfde bericht ontvangen als de heer McMahon en ik ben het volledig met hem eens.
I have also received the same notice as Mr McMahon and I agree with him fully.
DutchLichtpunt is het bericht dat mij van het zendingsveld Indonesië bereikte.
The report that winged its way to me from Indonesia offers a ray of hope.
DutchEen goed bericht voor diegenen onder ons die voorstander van een federaal Europa zijn.
This is good news for those of us who are in favour of a federal Europe.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik heb een bericht voor u met betrekking tot collega Caroline Lucas.
Madam President, I have a message for you concerning my colleague Mrs Lucas.
DutchHij is ons hiervoor een verklaring, een rechtvaardiging, een bericht, informatie schuldig.
We are owed an explanation, a justification, a notice and some information.
DutchHet maakt geen enkel verschil of u een bericht van Straatsburg naar Kehl of naar Sidney stuurt.
'The death of the distance ' is the phrase which characterizes this technology.
DutchZij krijgen een bericht per computer waarin staat: "Persoon één heeft je dit bedrag gestuurd.
And they get a message by computer saying person one sent you this amount of money.
DutchDe Amerikanen vingen 'n bericht uit jouw gevangenis op, waarin hij genoemd werd.
The Americans intercepted a signal from your prison naming him.
DutchMijnheer de Voorzitter, u zei terecht " ervan uitgaande dat het bericht waar is ".
Mr President, you are right to say 'assuming that this is true '.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, het bericht " dood.com " is vandaag voorpaginanieuws.
Mr President, ladies and gentlemen, today's headlines read " Death. com "!
DutchIk was eveneens onder de indruk van het bericht van de waarnemers over het grote enthousiasme.
I was also very impressed by the election observers ' report of the great enthusiasm.
DutchWe mogen niet toelaten dat zo'n bericht vleugels krijgt, ook niet als het als grap is bedoeld.
We must not allow something like this to be raised, even as a ridiculous eventuality.
DutchIk doe een beroep op u als Voorzitter dat bericht namens ons aan President Waden over te brengen.
I call on you as President to convey this message to President Waden on our behalf.
DutchGeachte collega's, exact een jaar geleden ontvingen wij het bericht van de val van Srebrenica.
Ladies and gentlemen, a year ago exactly, we heard the news of the fall of Srebrenica.