"Bergen" vertalen - Engels

NL

"Bergen" in het Engels

volume_up
Bergen {eigenn.}
volume_up
bergen {ov.ww.}
EN

"Bergen" in het Nederlands

volume_up
Bergen {eigenn.}
NL

NL Bergen
volume_up
{eigennaam}

1. geografie: "stad in Noorwegen"

Bergen
volume_up
Bergen {eigenn.} (city in Norway)
Stefan von Bergen: Hij stuurt door zijn hoofd naar de ene of de andere kant te draaien.
Stefan von Bergen: Well he turns by just putting his head on one or the other side.
Ik wil alleen maar herhalen dat in Bergen het goede voorbeeld is gegeven en de basis is gelegd voor de totstandbrenging van een goed visserijbeleid.
However, I will just remind you that the meeting in Bergen showed very significantly that a proper policy on the sea must be created.
Zoals een vroegere afgevaardigde van de Shetland Eilanden altijd graag opmerkte: vanuit Shetland is het dichtstbijzijnde station dat aan een hoofdlijn ligt Bergen!
Indeed, a former Shetland Islands MEP was fond of pointing out that the nearest mainline railway station to Shetland is in fact Bergen.

2. geografie: "België"

Bergen
volume_up
Mons {eigenn.}

Voorbeeldzinnen voor "Bergen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchSlechts gemiddeld vijf à zeven procent van de Europese burgers woont in de bergen.
Between 5 and 7 % of the European citizens live in mountain regions, on average.
DutchWel, door de werking van artikel 158 uit te breiden van de eilanden tot de bergen.
Maybe by extending the application of Article 158 on islands to mountain regions too.
DutchJe krijgt zonne-ingenieurs die blootsvoets zonnepanelen naar afgelegen bergen brengen.
You get barefoot solar engineers carrying solar panels into the remote mountains.
DutchIk wil tevens al mijn collega's bedanken voor de bergen werk die zij hebben verzet.
I also thank all my fellow Members for the vast amount of work they have undertaken.
DutchLaten wij dat met overtuiging naar voren brengen, zolang er nog bergen zijn!
Let us do so with conviction so that the mountains themselves can continue to exist!
DutchWaarom is er dan door de geschiedenis heen zo weinig aandacht aan de bergen geschonken?
Why, then, has there been so little attention paid to mountains throughout history?
DutchDit kunnen bergen zijn, maar het kunnen ook formules zijn die doorgerekend zijn.
They may be mountains, but they may be just formulae, just cranked on.
DutchDe Verenigde Naties hebben het jaar 2002 terecht uitgeroepen tot Jaar van de bergen.
The United Nations have rightly proclaimed 2002 as the International Year of Mountains.
DutchZe zijn de baas over alle hoeren en casino's langs de kust... bergen met geld.
They control all the prostitution and gambling up and down the Gulf Coast... tons of cash.
DutchOok dit kan helpen om de jongeren ervan te overtuigen de bergen niet in de steek te laten.
This too could help to convince a young farmer or two not to abandon the mountains.
DutchHet bergen zal zeker twee miljoen euro kosten en enkele maanden in beslag nemen.
The safety operation will cost at least EUR 2 million and work will continue for some months.
DutchAls in de bergen een ziekenhuis wordt gesloten ontstaat er onmiddellijk een reuzeprobleem.
When a hospital closes in a mountain region a serious problem is created.
DutchWelnu, zoals wij weten bestaat het communautair grondgebied voor dertig procent uit bergen.
However, mountains, as we know, cover 30 % of the Community's territory.
DutchGeniet van de zee, de bergen of, als u dat verkiest, van de stad.
I hope you enjoy the sea, the mountains, or the city, for those who prefer the city.
DutchEr is al zoveel schade aangericht aan bergen en andere natuurgebieden.
We have stopped counting the damage and destruction in natural habitats and mountain zones.
DutchMen krijgt deze strijders ook met geweld niet uit de bergen.
It will not be possible to get these fighters out of the mountains using force.
DutchLandbouw, door herders bedreven veeteelt, en bosbouw spelen in de bergen een uiterst belangrijke rol.
Agriculture, pastoralism and forestry play an essential role in mountain regions.
DutchDit zijn bergen van molshopen, een tijdslijn van globale mediapaniek.
This is Mountains Out of Molehills, a timeline of global media panic.
DutchDeze manier van bergen is geen heel kostbare zaak maar wellicht toch nog te duur voor Senegal.
This kind of recovery is not terribly costly but may still be too expensive for Senegal.
DutchDe indeling van bergen in verschillende categorieën mag niet alleen op basis van de hoogte gebeuren.
Regions can only be classified as mountainous on the basis of their altitude.