NL

bereid {bijwoord}

volume_up
De lidstaten moeten bereid zijn daarvoor de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
These very Member States must be prepared to take up their responsibilities.
De Commissie is bereid samen met hen over een gedifferentieerd beleid na te denken.
The Commission is prepared to work with you in drawing up a detailed policy.
Bent u bereid te doen wat in uw macht ligt, om deze besluitvorming te bespoedigen?
Are you prepared to play your part in speeding this voting up?

Voorbeeldzinnen voor "bereid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAlle lidstaten moeten zich politiek bereid tonen de samenwerking te doen lukken.
All Member States must demonstrate the political will to make cooperation work.
DutchDe Commissie is zonder meer bereid haar verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Let me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
DutchZe hebben hier gisteren, in Brussel, heel duidelijk gezegd daartoe bereid te zijn.
They stated very clearly yesterday, in Brussels, that they are willing to do so.
DutchIn het Europees Parlement zijn we niet meer bereid om deze toestand te aanvaarden.
We in the European Parliament are no longer prepared to accept such a situation.
DutchDe Commissie is wel bereid de besprekingen met de heer Denktasch te continueren.
However, the Commission is willing to continue the dialogue with Mr Denktash.
DutchBovendien zijn wij bereid onderscheid te maken tussen bepaalde bereidingswijzen.
We are also willing to make distinctions for meat prepared in different ways.
DutchWie dat niet doet, moet vaak plaatsmaken voor een ander die daartoe wel bereid is.
People who are not prepared to do this often have to make way for people who are.
DutchHet Parlement is bereid geweest hierover de confrontatie aan te gaan en terecht.
Parliament has been prepared to be confrontational over this, and rightly so.
DutchIk hoop dat de lidstaten en andere instellingen ook tot handelen bereid zijn.
I hope Member States and the other institutions also are willing to take action.
DutchIk ben zonder meer bereid naar het Parlement te komen om er met u over te praten.
I am naturally perfectly ready to stand before you and discuss this in Parliament.
DutchNu wil ik u vragen of u bereid bent dergelijke onpopulaire besluiten te nemen.
Are you prepared to take the necessary unpopular political decisions, Mr Barroso?
DutchHeren commissarissen, ik hoop dat u bereid bent om hier nog even op te reageren!
Commissioners, perhaps you would be so kind as to tell us what you think about that.
DutchWe zijn dus met plezier bereid om de dialoog met het Parlement voort te zetten.
We are ready and willing to continue our dialogue with Parliament, therefore.
DutchDe lidstaten die bereid zijn te helpen, ondervinden onvoldoende steun in de Raad.
The Member States that want to help have insufficient support in the Council.
DutchEn gamers zijn bereid altijd hard te werken, als ze het juiste werk gegeven wordt.
And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
DutchIs de Commissie werkelijk niet bereid om het voorstel van GD IV te heroverwegen?
Is the Commission really not prepared to review this proposal which DG IV has given?
DutchDit betekent echter niet dat het Parlement bereid is zich te laten beetnemen.
However, that does not mean that Parliament is prepared to be taken for a ride.
DutchIk heb hun gevraagd hoelang zij bereid zijn deze lagere prijzen aan te houden.
I have asked them how long they will commit themselves to these lower prices.
DutchWe zijn niet bereid om het veto voor militaire samenwerking af te schaffen.
We are not prepared to dispense with the veto in regard to military cooperation.
DutchDe Commissie is bereid akkoord te gaan met een verlaging van de minimumpercentages.
The Commission is prepared to accept the reduction of the minimum percentages.