NL

beproefd {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
beproefd
beproefd
Partijen blijven zich bedienen van de beproefde guerrillatactiek.
Parties continue to employ the tried and tested guerrilla tactics.
De voorstellen van de Commissie waren een zorgvuldig evenwicht tussen beproefd en getest beleid en de nieuwe beleidsvoorstellen van de Unie.
The Commission’ s proposals were a careful balance between tried and tested policies and the Union’ s new policy proposals.
Laten wij er daarom niet langer om heen draaien en terugkeren tot de oude, beproefde recepten.
Let us therefore acknowledge the obvious and return to tried and tested prescriptions.

Voorbeeldzinnen voor "beproefd" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet Verdrag van Amsterdam is nog niet eens van kracht geworden en kan beter worden beoordeeld als het in de praktijk is beproefd.
The Amsterdam Treaty has not even come into force and would be better judged after it has been tested in practice.
DutchIk geloof dat het idee van typische producten nog steeds een beproefd en objectief middel is om het vertrouwen van de consument te winnen.
And I think that this idea of typical products could objectively, and with good reason, win back consumer confidence.
DutchDus geloof ik dat de uitvinding van computerinternet een onvermijdelijk gevolg is van een beproefd biologisch succesvol model.
So, I believe the invention of the computer Internet is an inevitable consequence of a previously proven, biologically successful model.
DutchDe voorstellen van de Commissie waren een zorgvuldig evenwicht tussen beproefd en getest beleid en de nieuwe beleidsvoorstellen van de Unie.
The Commission’ s proposals were a careful balance between tried and tested policies and the Union’ s new policy proposals.
DutchWe hebben deze gedachte beproefd bij een uitbraak van de H1N1-griep op Harvard in de herfst en winter van 2009, net een paar maand geleden.
And we tested this idea with an outbreak of H1N1 flu at Harvard College in the fall and winter of 2009, just a few months ago.
DutchZij vormen echter zowel voor de Verenigde Staten als voor de Europese Unie een beproefd en stabiel referentiepunt in de nieuwe internationale situatie.
They are, however, a reliable and stable point of reference for both the USA and the European Union in a new international context.
DutchMaar er zijn combinaties denkbaar en er worden in de lidstaten, ook in mijn eigen land, combinaties beproefd van het naast elkaar werken van het publieke en het private systeem.
But combinations of public and private schemes are possible and are being tested in the Member States, including in my own country.
DutchVervolgens zegt de Raad ons na al deze onduidelijkheid - zoals we die nu ook voor Kosovo kennen - dat alle mogelijkheden op diplomatiek vlak beproefd werden.
Also, after all this vagueness - we are now seeing it with regard to Kosovo - the Council tells us that everything has been tried from a diplomatic point of view.
DutchVia aandelenbezit van werknemers worden in de VS nieuwe vormen van werknemersparticipatie in bedrijven beproefd en wordt aandelenbezit voor een nieuw publiek toegankelijk gemaakt.
Employee share ownership in the US is exploring new forms of worker participation in firms and is opening up share ownership to a new public.
DutchNoorwegen heeft een totale destabilisatie van de prijzen veroorzaakt en bij vier gelegenheden sinds 1989 hebben wij als tegenzet de minimum-importprijs beproefd, maar die heeft niet gewerkt.
It has totally destabilized the prices and on four occasions since 1989 we have tried the minimum import price response and it has not worked.