NL

belang {het}

volume_up
Dat is in ons belang, dat is in hun belang en dat is in het belang van de hele wereld.
It is in our interest, it is in their interest and it is in the whole world's interest.
Dat is niet alleen een Russisch belang, maar dat is zeker ook ons belang.
That is not only in Russia's interest, but certainly in our interest too.
Niet alleen vanwege ons eigen belang, maar ook vanwege het belang van de ontwikkelingslanden.
Not only in our own interest but also in the interest of developing countries.
Het belang van het geheel en van het individu komen uiteindelijk bijeen.
The benefit to the whole and the individual will become one in the long run.
Wij moeten inzien dat het totale belang ook het belang van de individuele Europeaan is.
We must see that the overall benefit is one the private European citizen can share.
Het oprichten van een internationale organisatie is in het belang van de Europese Unie.
It would be to the European Union's benefit to establish an international organisation.
Daarom hechtte de Raad er belang aan een oplossing te vinden in deze kwestie.
That is why it was a matter of concern for the Council to find a solution.
Het recht op vrijheid en veiligheid is van fundamenteel belang voor alle burgers.
The right to safety and security is a fundamental concern for all our citizens.
Dit is van cruciaal belang voor mijn eigen land, Ierland, en voor Finland.
This is of vital concern to my own country, Ireland, and to Finland.
Toch hebben wij, Europa, er enorm belang bij hen te helpen om die nieuwe rol op te pakken.
Nevertheless, we, Europe, have an enormous amount to gain from helping China take on this new role.
Kennelijk zijn er mensen die geen belang hebben bij verbetering.
It appears that there are people who do not stand to gain from improvement.
De Turks-Cypriotische gemeenschap heeft niets te verliezen, maar juist veel belang bij de toetreding van Cyprus.
The Turkish Cypriot community has nothing to lose and indeed has everything to gain from accession.
Die regeringen hebben immers belang bij een lage rente.
It is after all to the advantage of governments to have low interest rates.
Dit is niet in het belang van de Oostzee en de Unie.
This is of no advantage either to the Baltic Sea or the Union.
Voor eerlijke actoren moet al het hiervoor genoemde volledig aanvaardbaar en zelfs direct in hun belang zijn.
All this should be totally acceptable to the honest players and even directly to their advantage.
Effectief functionerende Europese instellingen zijn daarom van het grootste belang.
Effectively functioning European institutions are therefore of the utmost importance.
Daarvoor zijn de toepassingsverordening en de annexen van groot belang.
For that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
Deze vrijlating geeft blijk van het belang van internationale solidariteit.
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Dit komt er eigenlijk op neer dat de winsten van multinationals belangrijker zijn dan de belangen van de volkeren.
This implies that the profit of a multinational is more important than the interest of the people.
In werkelijkheid sluiten het nastreven van winst en het nastreven van wetenschappelijke kennis in het belang van de gehele samenleving elkaar uit.
There is actually a contradiction between the search for profit and scientific research in the interests of society as a whole.
Het is echter zeer wel mogelijk dat deze mensen ernstig misleid zijn door degenen die er belang bij hebben dat deze richtlijn niet wordt aangenomen.
I suspect they may very well be people who have been seriously misled by those who profit by this legislation not going through the system.

Voorbeeldzinnen voor "belang" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet is daarom van vitaal belang dat ook de Raad zich met dit probleem bezighoudt.
That is why it is vital that the Council, too, concern itself with this problem.
DutchIk zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
I would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
DutchIs het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
Will there be really any interest among the Member States to take these measures?
DutchHet is in ons aller belang ervoor te zorgen dat de zaak snel wordt afgehandeld.
It is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
DutchVervolgens het belang van de samenwerking met het Agentschap voor de grondrechten.
Next, there is the importance of cooperation with the fundamental rights agency.
DutchTegelijkertijd zijn ze in het belang van zowel de consumenten als de bedrijfstak.
At the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
DutchEen internationale samenwerking in deze kwestie is daarom van het grootste belang.
International cooperation on this subject is therefore of the utmost importance.
DutchWat van belang is, is dat we de kennis die we creëren, moeten kunnen beschermen.
The important thing is that we need to be able to protect the knowledge we create.
DutchHet recht op vrijheid en veiligheid is van fundamenteel belang voor alle burgers.
The right to safety and security is a fundamental concern for all our citizens.
DutchIk ben ervan overtuigd dat de stemming van 15 september van enorm belang wordt.
Therefore, I consider that the vote on 15 September will be enormously important.
DutchIk wil twee doelstellingen beklemtonen waaraan meer belang gehecht moet worden.
I should like to emphasize two objectives which could be given more commitment.
DutchDit is ook van belang voor de democratie, waar we het deze morgen nog over hadden.
As we discussed here earlier this morning, that is also important for democracy.
DutchDe debatten die hierover reeds hebben plaatsgevonden, bewijzen het belang ervan.
The debates we have had on this clearly demonstrate what an important issue it is.
DutchIk denk dat het zelfs van belang is voor, op termijn, de legitimiteit van de Unie.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
DutchIn dat verband is het van belang dat alle centrale actoren aan het woord komen.
In that connection, it is important for all the central actors to have their say.
Dutch- het geringe belang dat de Raad aan problemen van hulp en samenwerking toekent;
- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
DutchDe heer Camre heeft een redevoering gehouden die voor u het meest van belang is.
The most important speech from your point of view was that given by Mr Camre.
DutchOok in de conclusies van de Top van Feira werd op het belang van sport gewezen.
The importance of sport was also mentioned in the conclusions of the Feira Summit.
DutchDat is zowel in het belang van de kandidaat-lidstaten als van de lidstaten zelf.
In doing so, we help both the candidate countries and the Member States themselves.
DutchAls er een driehoek is, dan zijn de diensten van algemeen belang het zwaartepunt.
If there is a triangle, services of general interest are the barycentre of it.