"beknopt" vertalen - Engels

NL

"beknopt" in het Engels

NL beknopt
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

beknopt (ook: kort, bondig, zakelijk, summier)
Het voorzitterschap is voornemens het ontwerpdocument zo beknopt en gericht mogelijk te houden.
The presidency intends to keep this draft as concise and as targeted as possible.
Het verslag van mevrouw Ahern is bovendien prijzenswaardig beknopt.
The report given to us by Ms Ahern is also excellent because it is concise.
Richtsnoeren dienen niet meer dan dat te zijn en ze dienen beknopt te zijn.
Guidelines should be just that and they should be concise.
beknopt (ook: kortaf, kort)
volume_up
curt {bn.}
beknopt (ook: bondig)

Voorbeeldzinnen voor "beknopt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchU bent vandaag zo beknopt, dat er nauwelijks tijd is voor een slokje koffie!
Your remarks are so brief today that we do n't even have time for a sip of coffee!
DutchHet antwoord dat de Commissie ons op punt 62 geeft, is uiterst beknopt.
And the response given to us by the Commission in section 62 is very short.
DutchIk zal mij beperken tot de hoofdzaken, en het even beknopt houden als gewoonlijk.
I shall restrict myself to addressing the essential aspects, keeping it brief and to the point.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik zal uiterst beknopt zijn, aangezien ik slechts één minuut heb.
Madam President, I shall be very brief as I only have one minute.
DutchMijnheer de Voorzitter, het verslag van de Commissie visserij was in ieder geval redelijk beknopt.
Mr President, the Fisheries Committee report was rather brief, in any case.
DutchOok mijnheer Watson heeft het punt beknopt maar met nadruk aan de orde gesteld.
Mr Watson put the point succinctly but forcefully too.
DutchMijnheer de Voorzitter, uw antwoord is ontoereikend en veel te beknopt.
Mr Commissioner, your reply is insufficient and very short.
DutchIk zou willen terugkomen op pagina 1 en mijn betoog, want volgens mij is dat wel erg beknopt weergegeven.
On page 1 of the minutes, my speech has been recorded rather too concisely in my opinion.
DutchWaren de collega's bij het stellen van hun vragen maar zo beknopt!
If only colleagues were as brief in asking their questions.
DutchIk vraag u daarom om uw vraag zo beknopt mogelijk toe te lichten.
Tell us what your point or order is as quickly as possible.
DutchGeachte collega's, dit zijn heel beknopt de resultaten van de discussie over de strategie van Lissabon.
Ladies and gentlemen, this - very briefly - was the outcome of discussions on the Lisbon strategy.
Dutchde verklaring van de Commissie: beknopt verslag over de sedert Lissabon geboekte vooruitgang en de toekomstige acties;
Commission statement - synthesis report on progress since Lisbon and future measures;
DutchStaat u mij toe dat ik u heel beknopt uitleg hoe de Commissie de Conferentie van Delhi politiek interpreteert.
Allow me to briefly outline the Commission's political assessment of the New Delhi Conference.
DutchDe beschrijving is heel beknopt maar heel hypocriet.
The description is very succinct, but very hypocritical.
DutchIk zal proberen zo beknopt en volledig mogelijk te zijn.
I shall try to be as brief and succinct as possible.
DutchToch wil ik heel beknopt ingaan op uw opmerkingen.
I would however like to comment briefly on what you said.
DutchIk zal mijn antwoord zo beknopt mogelijk houden.
I will attempt to answer them as briefly as possible.
DutchU hebt ze hier genoemd, zij het heel beknopt.
You referred to these initiatives, albeit very briefly.
DutchIk heb zelf geprobeerd het verslag beknopt te houden.
I, for my part, tried to keep the report brief.
DutchAfin, ik zal hier zeer beknopt weergeven wat ik vind.
However, I will very briefly say what I think.