NL

bekleden [bekleedde|bekleed] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
In dit alles bekleden vrouwen een sleutelpositie.
In all of this, women occupy a key position.
Die wil noch de Raad noch de Commissie bekleden.
Neither the Council nor the Commission is prepared to occupy it.
Een concreet voorbeeld van deze zogenaamde multiculturele samenleving is het feit dat moslims hoge regeringsambten bekleden.
A concrete example of this so-called multicultural society is the fact that Muslims occupy high government offices.
Ik weet dat Frankrijk deel uitmaakt van de trojka en vanaf juli het voorzitterschap zal bekleden.
I know France is part of the troika and will be taking up the presidency in July.
Sinds ik mijn ambt bekleed heb ik dit tot mijn eerste prioriteit gemaakt.
Since I took office I have made this my first priority.
Ik kan u meedelen dat de heer Solana geen bezoek aan Cyprus heeft gebracht, sinds hij zijn functie bekleedt.
I am able to state that Mr Solana has not visited Cyprus since he took office.
Maar dit kost minder dan 1 dollar. ~~~ En het is antikleef. ~~~ Het is bekleed met een speciaal materiaal.
This is less than a dollar and this is non-stick; it is coated with one of these food-grade materials.
Dat men de klemmen gewoon met rubber bekleedt, maakt voor de poten van het dier geen verschil.
The fact that you cover the traps with a bit of rubber makes no difference at all to an animal's legs.
In de periode van anderhalf jaar waarop wij onze aandacht richten, hebben drie landen het voorzitterschap bekleed, telkens in een zeer uiteenlopende stijl en vanuit zeer uiteenlopende achtergronden.
The period of 18 months that we are looking at covers three presidencies conducted in three very different styles with three very different degrees of experience.
Dat men de klemmen gewoon met rubber bekleedt, maakt voor de poten van het dier geen verschil.
The fact that you cover the traps with a bit of rubber makes no difference at all to an animal's legs.
bekleden (ook: kleden)
2. constructie

Voorbeeldzinnen voor "bekleden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchGraag zou ik het eervolle ambt van Voorzitter bekleden, maar de keus is nu aan u.
I should love to have the privilege to lead; but the choice now rests with you.
DutchOpdat dit alles zou werken, moet ik natuurlijk een vertrouwenspositie bekleden.
So in order for all this to work, obviously I have got to be in a position of trust.
DutchIk weet dat Frankrijk deel uitmaakt van de trojka en vanaf juli het voorzitterschap zal bekleden.
I know France is part of the troika and will be taking up the presidency in July.
DutchIn het bedrijfsleven bekleden vrouwen nagenoeg geen leidinggevende functies.
In business, women are largely absent from executive positions.
DutchGroot-Brittannië zal het voorzitterschap bekleden wanneer in mei dit jaar het besluit moet vallen.
Britain will be in the chair when the crucial decision is made next May.
DutchEen mogelijke oplossing is dat drie lidstaten het voorzitterschap voor achttien maanden bekleden.
The possible solution is to have three Member States holding the Presidency for 18 months.
DutchDe leden van het Gerecht kunnen worden aangewezen om de functie van advocaat-generaal te bekleden.
The members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.
DutchZij zal die plaats ook bekleden als wij, zoals de rapporteur voorstelt, onze instemming verlenen.
The European Union will have such a place if we give our approval as proposed by our rapporteur.
Dutch- Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Commissie, om iemand met macht te bekleden heb je vertrouwen nodig.
Madam President, Mr President of the Commission, investing means having confidence.
DutchDie wil noch de Raad noch de Commissie bekleden.
Neither the Council nor the Commission is prepared to occupy it.
DutchVrouwen maakten deel uit van de delegaties in Bonn; vrouwen zullen functies bekleden in de interim-regering.
Women were included in the delegations in Bonn; women will hold office in the Interim Administration.
DutchHet is een bijzonder voorrecht om het voorzitterschap te mogen bekleden op een moment dat er geschiedenis wordt geschreven.
It is a particular privilege to hold the presidency at a time when history is being made.
DutchVeel van die zwendelaars hebben hun basis in Luxemburg, dat het eerstvolgende voorzitterschap van de Europese Unie zal bekleden.
A lot of these are based in Luxembourg, which will hold the next presidency of the EU.
DutchDat is op dit ogenblik een van onze grootste problemen, dat in onze industriële ontwikkeling een centrale plaats zal bekleden.
That is a major issue of the present time, and will be a focus of our future industrial development.
DutchIn dit alles bekleden vrouwen een sleutelpositie.
DutchHet is een schitterende functie om te mogen bekleden.
DutchWe zijn blij dat Finland, dat het komende voorzitterschap zal bekleden, ook van plan is de Grondwet te ratificeren.
We are pleased that Finland, which will hold the incoming Presidency, is also planning to ratify the Constitution.
DutchHet Verenigd Koninkrijk is er echt trots op dat het in de afgelopen zes maanden het voorzitterschap van de Raad mocht bekleden.
The United Kingdom has been truly proud to hold the Presidency of the Council during these last six months.
DutchEen concreet voorbeeld van deze zogenaamde multiculturele samenleving is het feit dat moslims hoge regeringsambten bekleden.
A concrete example of this so-called multicultural society is the fact that Muslims occupy high government offices.
DutchDeze welkome risicospreiding vermijdt dat individuele landen een te machtige positie bekleden in de Europese olievoorziening.
This welcome spreading of risk prevents individual countries from assuming too much power in the European oil supply.