NL

bekendmaking {de}

volume_up
Bekendmaking van de uitslag van de verkiezing van de ombudsman
Announcement of the result of the election of the Ombudsman
Bekendmaking van de kandidaten voor het voorzitterschap
Announcement of candidates for election of President
Laten wij niet dezelfde fout maken als met de bekendmaking van Natura 2000.
Let us not repeat the mistake that was made with the announcement of Natura 2000.
In een mededeling van de Commissie worden voor alle communautaire subsidies duidelijke minimumregels inzake bekendmaking en collectieve besluitvorming opgelegd.
There is a Commission communication imposing clear minimum rules on publicity and collective decision-making for all Community subsidies.
Krachtens de Europese wetgeving is de bekendmaking van persoonlijke informatie voor doeleinden die geen verband houden met de oorspronkelijke verzameling van deze gegevens verboden.
Under European Union law, the routine disclosure of personal information for purposes unrelated to the original collection is prohibited.
Daarom verzoek ik de Commissie voorstellen te doen of richtsnoeren op te stellen voor de toepassing van de zogenaamde de minimi-bekendmaking.
I am therefore calling on the Commission to put forward proposals or guidelines on how to use the so-called de minimis notice.
Wij mogen niet denken dat wij het probleem door bekendmaking kunnen oplossen.
And to consider that it can be resolved by making proclamations seems to me to be an absolute non-starter.
Tot slot zou zij de uitoefening van het mandaat laten beginnen vanaf de bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Finally, it would make the beginning of the mandate and the proclamation of the results of elections to the European Parliament coincide in time.
De verslagen over Italië, België, Spanje en Finland zijn officieus al afgerond, we wachten echter nog op de officiële bekendmaking.
The reports from Italy, Belgium, Spain and Finland are also ready, but as yet unofficially.
Bovendien had ik graag wat meer flexibiliteit gezien als het gaat om het oponthoud bij de bekendmaking van omvangrijke transacties.
Furthermore, I should have liked to have seen more flexibility on the delayed reporting of large trades.

Voorbeeldzinnen voor "bekendmaking" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHoe zou zonder bekendmaking van uitvindingen onderzoek zelfs maar mogelijk zijn?
How can any research be conducted at all if inventions are not made public?
DutchLaten wij niet dezelfde fout maken als met de bekendmaking van Natura 2000.
Let us not repeat the mistake that was made with the announcement of Natura 2000.
DutchBovendien halen wij, praktisch gezien, 1 januari niet meer met de bekendmaking in het Publicatieblad.
The changes I would propose with regard to the Commission position are as follows.
DutchNa de bekendmaking van een uitslag komen wij daar niet meer op terug.1
After a result has been announced, we will not go back on it.
DutchWij mogen niet denken dat wij het probleem door bekendmaking kunnen oplossen.
And to consider that it can be resolved by making proclamations seems to me to be an absolute non-starter.
DutchBekendmaking van de uitslag van de verkiezing van de ombudsman
Announcement of the result of the election of the Ombudsman
DutchBekendmaking van de kandidaten voor het voorzitterschap
Announcement of candidates for election of President
DutchDe bekendmaking door het Voorzitterschap is beslissend.
What matters is the declaration by the presidency.
DutchDe verslagen over Italië, België, Spanje en Finland zijn officieus al afgerond, we wachten echter nog op de officiële bekendmaking.
The reports from Italy, Belgium, Spain and Finland are also ready, but as yet unofficially.
DutchBekendmaking in het Publicatieblad is verplicht.
Publication in the Official Journal is mandatory.
DutchBovendien had ik graag wat meer flexibiliteit gezien als het gaat om het oponthoud bij de bekendmaking van omvangrijke transacties.
Furthermore, I should have liked to have seen more flexibility on the delayed reporting of large trades.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik dank u ten zeerste voor de informatie, of althans voor de bekendmaking ervan.
Mr Marinos, I wish to say, first of all, that I am grateful for your information, or at least for the fact that you have shared it with us.
DutchDe Commissie verkeerde tussen de bekendmaking van het arrest en het compromis beslist in een moeilijke positie.
After the publication of the judgment and until the compromise was reached, the Commission's position was certainly not a simple one.
DutchWij zien uit naar de brede bekendmaking van de benchmarking-oefeningen, vooral op het gebied van ondernemingen en innovatie.
We look forward to wide publicity for the benchmarking exercises, particularly in the areas of enterprise and innovation.
DutchBekendmaking en inwerkingtreding
DutchDaarom zijn wij van mening dat de bekendmaking van de tussentijdse documenten het proces niet alleen niet vereenvoudigt maar zelfs bemoeilijkt.
For that reason we feel that making earlier documents available would complicate rather than simplify the process.
DutchDaarom verzoek ik de Commissie voorstellen te doen of richtsnoeren op te stellen voor de toepassing van de zogenaamde de minimi-bekendmaking.
I am therefore calling on the Commission to put forward proposals or guidelines on how to use the so-called de minimis notice.
DutchMet de bekendmaking van de tussentijdse balans heeft de Commissie in juli al een breed debat over de toekomst van het landbouwbeleid geopend.
As long ago as July, the Commission, by opening the mid-term review, prompted a wide-ranging debate on the future of the agricultural policy.
DutchDe Commissie is geen voorstander van amendement 7, dat verband houdt met het oponthoud bij de bekendmaking van informatie over portefeuilletransacties.
The Commission is not in favour of Amendment 7, which relates to deferring the publication of information relating to portfolio trades.
DutchIn feite is er een precedent voor de Europese integratie, een belangrijk fundament waarop Oostenrijk deze bekendmaking aan onze burgers kan baseren.
There is in fact a precedent for European integration, an important foundation on which Austria can base this announcement to our citizens.