NL

bekendheid {de}

volume_up
bekendheid
bekendheid
Dit geldt ook voor de bekendheid met de Europese Unie en haar instellingen.
This applies also to familiarity with the European Union and its institutions.
Zowel de Commissie als de rapporteur snijden aan dat lokale bekendheid van het netwerk te wensen over laat.
Both the Commission and the rapporteur raise the point that local familiarity with the network leaves much to be desired.
Door zijn bekendheid met kwesties die in het zuiden van Europa spelen zal hij ongetwijfeld oog hebben voor de problemen waarmee deze landen kampen.
However, his familiarity with issues relating to southern Europe doubtless gives him an awareness of the problems which these countries experience.
Vergunningen en bekendheid met de gevolgen mogen enkel als verzachtende factoren dienen.
The licence and knowledge must be taken into account solely as mitigating circumstances.
Dat hebben we juist gedaan om de Europese werkgelegenheidsstrategie meer bekendheid te geven.
We have done this precisely to promote a broader knowledge of European employment strategy.
Het is gericht op een bredere verspreiding en bekendheid van werken die de culturen van de lidstaten vertegenwoordigen.
Its purpose is to increase the knowledge and dissemination of works representative of the Member States ' culture.
bekendheid
Wat doe ik er dus mee, met de bekendheid die het boek me gebracht heeft?
And I'm going, what do I do with this notoriety that the book has brought?

Voorbeeldzinnen voor "bekendheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet is daarom belangrijk dat de nodige bekendheid wordt gegeven aan de missie.
It is therefore important that the requisite publicity be given to the mission.
DutchDaarom moeten wij meer bekendheid geven aan de doelstellingen van de Europese Unie.
Therefore we need to increase publicity about the objectives of the European Union.
DutchHet gaat er dus eerst en vooral om deze faciliteit meer bekendheid te geven.
The first priority is, therefore, to promote and to publicise this programme.
DutchDit geldt ook voor de bekendheid met de Europese Unie en haar instellingen.
This applies also to familiarity with the European Union and its institutions.
DutchHet is van groot belang dat er bekendheid wordt gegeven aan hetgeen hier gebeurt.
It is very important that what we are doing here is seen and publicised.
DutchIk zal er alles aan doen om het nieuwe bureau de bekendheid te geven die het nodig heeft.
I will do everything I can to promote that high profile role for the authority.
DutchWat doe ik er dus mee, met de bekendheid die het boek me gebracht heeft?
And I'm going, what do I do with this notoriety that the book has brought?
DutchVergunningen en bekendheid met de gevolgen mogen enkel als verzachtende factoren dienen.
The licence and knowledge must be taken into account solely as mitigating circumstances.
DutchWe moeten 112 meer bekendheid geven, aangezien veel mensen het niet kennen.
We need to publicise 112 as a lot of people do not know about it.
DutchAlle informatie hierover is welkom en het is mijn bedoeling het centrum meer bekendheid te geven.
Any information is good on this and my intention is to make it more visible.
DutchDat hebben we juist gedaan om de Europese werkgelegenheidsstrategie meer bekendheid te geven.
We have done this precisely to promote a broader knowledge of European employment strategy.
DutchHet bekendheid geven van een succesvol model, de Alzheimer-telefoon.
To name one specific successful model, the Alzheimer telephone.
DutchSpannen wij ons wel genoeg in om bekendheid te geven aan onze werkzaamheden?
Are we trying hard enough to make our work public?
DutchIk hoop dat dit belangrijke aspect van de Commissie meer bekendheid onder het publiek zal gaan genieten.
I hope that this important activity of the Commission will become better known to the public.
DutchHet zou dus jammer zijn als we door de naam ervan te veranderen een stuk bekendheid verloren doen gaan.
It would be a shame if they lost a little of that recognition because their names were changed.
DutchTen tweede moet meer bekendheid worden gegeven aan de betrekkingen tussen de instellingen van het maatschappelijk middenveld.
Secondly, the links between the institutions of civil society should be publicised.
DutchZij hebben alleen het recht bekendheid te eisen met de deontologische voorschriften van het desbetreffende beroep.
They can only, on justified grounds, require awareness of the ethical rules of the profession.
DutchIk vind het belangrijk dat dat ook algemene bekendheid geniet.
DutchHet beste bewijs voor de toenemende bekendheid van de ombudsman is het gestaag groeiende aantal klachten.
The steady increase in the number of complaints is the best proof that the Ombudsman is better and better known.
DutchTot slot ben ik blij dat er overeenstemming is over de noodzaak om meer bekendheid te geven aan het partnerschap.
Finally, I am glad to note the agreement all round on the need to raise the visibility of the partnership.