"behoren tot" vertalen - Engels

NL

"behoren tot" in het Engels

NL behoren tot
volume_up
{werkwoord}

behoren tot
Vrouwen behoren tot de groepen die het zwaarst lijden onder de werkloosheid.
One of the groups most badly affected by unemployment in the European Union is women.
Als er wordt uitgedeeld, spant men zich in om te behoren tot de ontvangers.
If money is doled out, people try to be one of the recipients.
Gelijke kansen behoren tot de vier pijlers van de nationale actieprogramma's.
Equal opportunities is one of the four pillars of the NAPs.
Vrouwen behoren tot verschillende maatschappelijke klassen.
Women belong to different social classes.
Vraagstukken op het gebied van nationale veiligheid behoren tot de exclusieve jurisdictie van de lidstaten.
National security questions belong to the exclusive competence of the Member States.
Wij behoren tot de familie genaamd de Hominidae.
We belong to the family called the Hominidae.
behoren tot (ook: behoren, toebehoren)
Vrouwen behoren tot verschillende maatschappelijke klassen.
Women belong to different social classes.
Vraagstukken op het gebied van nationale veiligheid behoren tot de exclusieve jurisdictie van de lidstaten.
National security questions belong to the exclusive competence of the Member States.
Wij behoren tot de familie genaamd de Hominidae.
We belong to the family called the Hominidae.
behoren tot
behoren tot
volume_up
oughta {ww.} [straat.]

Vergelijkbare vertalingen voor "behoren tot" in Engels

behoren werkwoord
tot voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "behoren tot" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe rechtsstaat en de rechten van minderheden behoren tot de Europese kernwaarden.
The rule of law and the rights of minorities are at the heart of European values.
DutchVolgens mij behoren die voertuigen tot de best onderhouden voertuigen op onze wegen.
In my view these vehicles are probably amongst the best maintained on our roads.
DutchDe invoertarieven in de Europese Unie behoren inmiddels tot de laagste van de wereld.
The import tariffs in the European Union now rank among the lowest in the world.
DutchWaarom worden personen vermoord die behoren tot bepaalde politieke groeperingen?
Why are individuals belonging to specific political groups being killed?
DutchZij behoren tot onze fijnste instrumenten, onze nieuwe technologie in de oceaan vandaag.
They are some of our finest instruments, our new technology in the ocean today.
DutchDe Finse defensie-uitgaven behoren traditioneel tot de laagste in Europa.
Defence expenditure in Finland has traditionally been amongst the lowest in Europe.
DutchIn de ogen van mijn fractie behoren deze vraagstukken tot de competentie van de lidstaten.
In the eyes of my group, these issues should be dealt with at Member State level.
DutchDiensten van algemeen belang versterken bij de burgers het gevoel dat ze tot Europa behoren.
Services of general interest reinforce citizens ' feeling of belonging to Europe.
DutchGelijke behandeling en non-discriminatie behoren tot de fundamentele beginselen van de EU.
Equal treatment and non-discrimination are fundamental principles of the EU.
DutchUitzettingsprocedures behoren tot de bevoegdheden van de lidstaten.
The Member States themselves have authority in procedure relating to deportation.
DutchOnze ouders behoren tot een generatie die twee oorlogen gekend heeft.
Our parents represent a generation who were a post-war generation twice over.
DutchDe twee vrouwelijke rapporteurs behoren beiden tot de socialistische fractie van dit Parlement.
The two women rapporteurs are members of the Socialist Group in this Parliament.
DutchRust, gelegenheid voor bezinning en ontspanning behoren tot de basisbehoeften van een mens.
People's basic needs include rest, and an opportunity to reflect and relax.
DutchWij behoren tot het selecte gezelschap dat de communistische dictatuur heeft veroordeeld.
We were among the small number who denounced the communist dictatorship.
DutchUitbreiding en duurzaamheid behoren tot de prioriteiten bij het merendeel van ons werk.
Enlargement and sustainability need to be priorities in all our work.
DutchRechtsstaat en sociale integratie behoren tot de grondslagen van onze Unie.
The rule of law and social inclusion are fundaments of our Union.
DutchDe niveaus van de sociale indicators van Birma behoren tot de laagste ter wereld.
Burma's social indicators rank among the lowest in the world.
DutchDeze eeuwenoude schatten behoren tot het culturele werelderfgoed en zijn onvervangbaar.
These millennia-old treasures that are part of our common cultural heritage are irreplaceable.
DutchBovendien behoren de communautaire schepen tot de belangrijkste vloten die op tonijn vissen.
It should be added that Community fleets are among the largest exploiters of these stocks.
DutchKoersschommelingen behoren voorlopig nog niet tot het verleden.
For the moment, fluctuations in exchange rates are not a thing of the past.