NL

bedrijf {het}

volume_up
1. algemeen
Ik zal jullie nu bedrijf per bedrijf een lijst geven van de onregelmatigheden die zijn vastgesteld.
I will give you a list of all we discovered, company by company.
We contacteerden een bedrijf in Schotland dat gepersonaliseerde computerstemmen maakt.
So we contacted a company in Scotland that created personalized computer voices.
Ik richtte in '82 een ander bedrijf op, dat nu mijn bedrijf is.
I founded another company in '82, which is my company now.
In het derde bedrijf gingen we Bosnië en Kosovo aan en we schenen te slagen.
In the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
Ik vrees dan ook dat de bespreking van vandaag maar een eerste bedrijf is in een lang verhaal.
I fear that today's debate is only the first act in a long play.
Tweede bedrijf: de stemming over de douane-unie komt dichterbij.
Act two: the vote on Customs Union approaches.
Wat zeggen wij tegen de bosbouwer wiens bedrijf toevallig niet in een gebied van doelstelling 2 of 5b ligt?
What would you say to the forestry manager if his enterprise happened not to be in an Objective 2 region, or in a 5b region?
"eerder gedaan" betekent een bedrijf starten en waarde creëren; iets van begin tot einde doorzetten.
And "done this before" is starting an enterprise and creating value, and taking something from beginning to end.
Elke grote onderneming - Volkswagen, Microsoft, Google, om er maar een paar te noemen - is ooit begonnen als een klein bedrijf.
Every major corporation started out as a small enterprise – Volkswagen, Microsoft or Google, to name but a few.
Het betrokken bedrijf en de hoofdaannemer zijn multinationals.
The industry and the principle contractor involved are multinationals.
Dat bedrijf wil dit jaar, volgend jaar en het jaar daarna uitbreiden.
That industry wants to expand this year, next year and the year after.
Het snelst groeiende bedrijf in de begrafenisindustrie.
Fastest-growing business in the whole mortuary industry.
bedrijf (ook: fabriek, centrale, site)
De kerncentrale Kosloduj is gevaarlijk, en is nog steeds niet buiten bedrijf gesteld.
The Kozloduj nuclear power plant is dangerous and has still not been shut down.
Ik kan niet garanderen dat ieder bedrijf correct en zorgvuldig te werk gaat.
It cannot ensure that every single plant is carrying out its work properly and carefully.
In overeenstemming met het herstructureringsplan vroeg het bedrijf de Poolse regering om een kredietgarantie.
The plant asked the Polish Government for a loan in line with the restructuring plan.
2. zakelijk
Dus, je werkt in een grote organisatie; je wilt natuurlijk opklimmen binnen het bedrijf.
So, you're in a big corporation. ~~~ You're obviously keen to go up the corporate ladder.
MS: en dat is een bedrijf van vele miljoenen dollars.
MS: And that's a multi-million dollar corporation.
Ik doe alles in het belang van het bedrijf, meneer.
I just want to do whatever serves the corporation best, sir.

Voorbeeldzinnen voor "bedrijf" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMoet een bureaucraat beslissen over de wijze waarop ik het best landbouw bedrijf?
Is some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?
DutchWaarom moet een bedrijf vier kantoren openen en een borgsom van 500 000 euro betalen?
Why should a business have to set up four offices and pay a EUR 500 000 deposit?
DutchVan de 630 personen die hij bij zijn bedrijf in dienst heeft zijn er 600 Congolezen.
Out of the 630 people whom he employs in his business, there are 600 Congolese.
DutchDe grootste suikerfabrikant in Litouwen is het Deense bedrijf Danisco Sugar.
In Lithuania, the major sugar manufacturer is the Danish company Danisco Sugar.
DutchEen afgeschermd bedrijf neemt beslissingen op basis van zeer weinig informatie.
A business that cuts itself off will be taking its decisions on a very narrow basis.
DutchDe kerncentrale Kosloduj is gevaarlijk, en is nog steeds niet buiten bedrijf gesteld.
The Kozloduj nuclear power plant is dangerous and has still not been shut down.
DutchIn België heeft het bedrijf Serverscheck een rechtszaak aangespannen tegen Google.
In Belgium the company Serverscheck has instituted legal proceedings against Google.
DutchIk denk daarentegen meer aan een plafond, een maximumgrens voor de steun per bedrijf.
I would be more in favour of a ceiling, a maximum limit of support for each farm.
DutchEr bleek niet echt een specifiek bedrijf te zijn dat focust op het algemeen belang.
And there really wasn't a specific company that was focused on the public interest.
DutchWe contacteerden een bedrijf in Schotland dat gepersonaliseerde computerstemmen maakt.
So we contacted a company in Scotland that created personalized computer voices.
DutchHet grootste bedrijf op dit gebied in mijn land, Philips, was heel duidelijk tegen.
The largest company in the field in my country, Philips, was decidedly antagonistic.
DutchDus denk voortdurend: hoe dient jouw bedrijf en jouw werk het algemeen belang?
So always think: how is your company and your job serving the greater good?
DutchWaarom zouden ze geld in je bedrijf stoppen als je er niet gepassioneerd over bent?
Why should they put more money into your company, if you're not passionate about it?
DutchDit werd afgewerkt terwijl ik met mijn bedrijf op sabbatjaar was in Indonesië.
They were still done when I was on sabbatical with my company in Indonesia.
DutchWe willen het jonge ondernemers gemakkelijker maken om een bedrijf te beginnen.
We want to make it easier for young entrepreneurs to start up businesses.
DutchHet bedrijf, een internationaal bekende onderneming, stelde de betaling uit.
The cold storage company, an internationally renowned business, delayed its payment.
DutchDat bedrijf gaat failliet en dan kan je de olieprijs weer laten stijgen.
That company goes out of business, and then you can bring the oil price back up.
DutchNee, de uitstoot heeft precies hetzelfde effect, ongeacht de grootte van het bedrijf.
The consequences are the same, regardless of the size of the works concerned.
DutchOmdat het bedrijf in kwestie geen dominante positie inneemt is dat niet van toepassing.
Since the company in question is not in a dominant position, this does not apply.
DutchNaast de computers van het bedrijf werd een som van 1,2 miljoen euro in beslag genomen.
The company ’ s computers were confiscated, as was the sum of EUR 1.2 million.