"bedrag" vertalen - Engels

NL

"bedrag" in het Engels

EN
volume_up
uitstaand bedrag {het}
volume_up
openstaand bedrag {het}
NL

bedrag {het}

volume_up
Het bedrag dat voor dit beleid wordt uitgetrokken is bovendien belachelijk hoog.
The amount of money spent on this policy is also ridiculously large.
In dit voorstel wordt een bedrag genoemd dat tweemaal zo laag is als het door de Commissie aangegeven bedrag.
In this proposal it amounts to only half of the amount proposed by the Commission.
In werkelijkheid is het dus slechts een fractie van het oorspronkelijke bedrag.
In reality therefore it is just a fraction of the original amount.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
This sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Bij dat bedrag moeten de bilaterale bijdragen van de lidstaten worden opgeteld.
To this sum we have to add the bilateral contributions of the Member States.
Het gaat daarbij om een heel klein bedrag, maar het is wel heel belangrijk.
This will involve a very small sum, but it is really extremely important.

Voorbeeldzinnen voor "bedrag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
This sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
DutchOok een eenmalige betaling, al is het bedrag nog zo hoog, biedt geen zekerheid.
Even a one-off payment - however generous it might be - does not provide security.
DutchDat bedrag is nodig voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
This is going towards the needs of a common foreign and security and defence policy.
DutchDankzij het Parlement bevindt er zich nog een bedrag van 400.000 ecu in de reserve.
A sum of ECU 400 000 is still in the reserve thanks to the European Parliament.
DutchBij dat bedrag moeten de bilaterale bijdragen van de lidstaten worden opgeteld.
To this sum we have to add the bilateral contributions of the Member States.
DutchDe Commissie stelt een bedrag voor van 1,05 miljard euro voor de periode 2004-2006.
It is proposing allocating resources of EUR 1.05 billion for the period 2004-2006.
DutchLaten we eens even aannemen dat dit bedrag in zijn geheel naar onderzoek gaat.
Let us imagine for a moment that all of this money were to be invested in research.
DutchIk vraag mij werkelijk af hoeveel van dat bedrag autowegentol kan opleveren.
I cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
DutchVoor de Europese begroting is het een bedrag waar eenvoudig aan te komen is.
In terms of the European budget it is not something we would struggle to find.
DutchVoor voldoende middelen van bestaan mag geen vast bedrag worden voorgeschreven.
He must also take out sickness insurance cover for his first four years of residence.
DutchVoor amendement 589 op begrotingslijn B5-3111 is het juiste bedrag 300.000 euro.
For Amendment 589, budget line B5-3111, the correct amount is EUR 300 000.
DutchVoor dit jaar hebben wij nog eens 200 miljoen euro gereserveerd, een groot bedrag.
Another EUR 200 million – which is a lot of money – has been set aside for this year.
DutchWe hebben eigenlijk de temperatuur in de vorige eeuw precies met dat bedrag veranderd.
We've actually changed the temperature in the last century just the right amount.
DutchHet desbetreffende bedrag was in reserve gehouden in afwachting van een beslissing.
The amount concerned has been placed in reserve while we awaited a decision.
DutchNu hoor ik dat de Europese Commissie toch van plan is om dat bedrag toe te kennen.
By all accounts, the Commission now intends to grant that amount after all.
DutchWe vinden dat het voor het landbouwbeleid gereserveerde bedrag omlaag moet.
We believe that the amount appropriated to agricultural aid should be reduced.
DutchEen rapport van de Wereldbank stelt dat dit bedrag geabsorbeerd kan worden.
According to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
DutchZe hoeven echter niet meer terug te betalen dan het bedrag van de subsidie plus rente.
They do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
DutchEind 2002 is het nog betaalbaar te stellen bedrag nog eens met 50 procent verminderd.
At the end of 2002, the amount still to be paid had been reduced by a further 50 %.
DutchHet Europees Parlement keurt een bepaald bedrag goed voor een termijn van drie jaar.
The European Parliament approves a given amount for a period of three years.