NL

bedoeling {de}

volume_up
Dat is echter niet de bedoeling van een aantal andere leden van de Conferentie.
That is not the intention of other members of the conference.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de Commissie of van het Parlement.
This is certainly not the intention of the Commission nor of Parliament.
Het was niet de bedoeling van het amendement om de richtlijn te ontwrichten.
It was not the intention of this amendment to wreck the directive.
De bedoeling daarvan is de ontwikkeling in de juiste richting te helpen sturen.
The purpose is to help developments proceed in the right direction.
Dat is natuurlijk ook juist de bedoeling van die investeringen.
But I thought that was the whole purpose of infrastructure investment in any case.
De bedoeling is niet om er binnen te lopen, een thuis te bouwen en er te wonen.
And the purpose is not to walk in and construct a home and live there.
Dat kan niet de bedoeling van de uitbreiding zijn.
That cannot be the meaning of enlargement.
Dat was de bedoeling van de brief, meer niet!
The letter has no other meaning.
Dit is een zeer technische vraag, maar ik denk dat de bedoeling eerder politiek dan technisch is.
This is a very technical question but I think it has a political more than a technical meaning.
Het is echter niet de bedoeling dat de communicatie met een volledig actieplan gepaard gaat.
However, communication is not meant to contain a fully fledged action plan.
Het is de bedoeling in juli 2001 over deze gebieden verslag uit te brengen.
The plan is to report on these areas in July 2001.
Het is nu de bedoeling dat er onderhandelingen zullen plaatsvinden tussen Milosovic en de leiders in Kosovo.
The plan is for negotiations between Milosevic and the Kosovar leadership.
bedoeling (ook: opzet, intentie)
Dat was de oorspronkelijke bedoeling, niet?
That was the original intent, was it not?
Het commentaar bij de beelden toont aan dat het duidelijk de bedoeling is om schade te berokkenen.
The commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
Het is aan de lidstaten om geweld aan te pakken, ongeacht de oorsprong of de bedoeling ervan.
It is up to the Member States to deal with violence, whatever its origins or intent.

Voorbeeldzinnen voor "bedoeling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe bedoeling van het voorstel dat ons wordt voorgelegd lijkt me heel positief.
It seems to us that the import of the proposal being put to us is very positive.
DutchDie scheiding heeft een kloof gecreëerd die bedoeling vaak van intentie scheidt.
And the connection between body and head often brings those things into union.
DutchTen tweede is het de bedoeling alle watervoorraden een degelijke status te geven.
Secondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
DutchIk verzeker het Parlement dat dat onze bedoeling is voor de komende zes maanden.
I can assure Parliament that is our intention in the course of the next six months.
DutchDe bedoeling van dit verslag is om alle soorten fundamentalisme te verwerpen.
The aim of this report is to secure a vote against all forms of fundamentalism.
DutchHet is de bedoeling minimumnormen voor informatie en raadpleging te verzekeren.
Its objective is to ensure minimum standards of consultation and information.
DutchDe Commissie heeft geenszins de bedoeling de huidige mogelijkheden te beperken.
The Commission does not intend to take away any possibilities that exist at present.
DutchDe bedoeling is dat we bijvoorbeeld op een krant relevante publiciteit laten zien.
But the idea is, like, on a newspaper, for example, we show you relevant ads.
DutchHet is de bedoeling dat de conventie voor het einde van dit jaar geratificeerd is.
The aim is that the convention should be ratified before the end of the year.
DutchOké, onthoud -- (Gelach) -- het is de bedoeling dat ze naar de blauwe bloemen gaat.
Now remember -- (Laughter) -- she's supposed to be going to the blue flowers.
DutchDe bedoeling is dus de formulering te wijzigen van " te abrupte " in " aanzienlijke ".
So, the aim is to change the wording from ‘ too brutal ’ to ‘ very significant’.
DutchHet is onze bedoeling deze brochure aan de vragensteller beschikbaar te stellen.
We intend to have this pamphlet sent to the Member who asked the question.
DutchDe bedoeling van het tweede is het duurzaam gebruik van energie te bevorderen.
The other was concerned with promoting the move to a more sustainable use of energy.
DutchHet is de bedoeling de uitstoot met 67 % te verminderen ten opzichte van 1990.
The aim is to reduce these emissions by 67 % in comparison to the 1990 rate.
DutchOmdat het hier de bedoeling is een risico te voorkomen dat iedereen kan treffen.
I have done so because we need to prevent a risk that might affect anyone.
DutchHet is nu juist de bedoeling dat van die confrontatie een preventieve werking uitgaat.
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
DutchBedoeling is het aanbod van vlees te beperken in het licht van de daling van de vraag.
The supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
DutchDat is zeker niet de bedoeling van de richtlijnen die hier nu op tafel liggen.
That is definitely not the aim of the directives that are on the table now.
DutchWaarde collega's, het is niet de bedoeling dat er nu een debat wordt gevoerd.
I would ask you, ladies and gentlemen, not to start a debate at this point.
DutchNu is het de bedoeling om de laatste 4.000 Dineh-indianen naar dat land te sturen.
It is now the intention to send the last 4 000 Dineh Indians to this land.