"basisvoorzieningen" vertalen - Engels

NL

"basisvoorzieningen" in het Engels

volume_up
basisvoorzieningen {mv}
volume_up
basisvoorziening {de}
NL

basisvoorzieningen {meervoud}

volume_up
basisvoorzieningen
Verder denk ik dat wij het herstel van de basisvoorzieningen moeten steunen.
Furthermore, I believe we must support the restoration of basic services.
Zij werkt juist samen met ontwikkelingslanden om een adequaat regelgevingskader voor basisvoorzieningen op te zetten.
The Commission is collaborating with developing countries to help put in place a sound regulatory framework for the provision of basic services.
Wij beschikken in het westen over basisvoorzieningen zoals water, onderwijs en zorg en wij willen dat die ook elders beschikbaar zijn.
In the West, we have basic services, such as water, education and care, and we want these to be available elsewhere too.

Voorbeeldzinnen voor "basisvoorzieningen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVerder denk ik dat wij het herstel van de basisvoorzieningen moeten steunen.
Furthermore, I believe we must support the restoration of basic services.
DutchVoorzitter, een op de vijf mensen in de wereld heeft geen toegang tot sociale basisvoorzieningen.
Mr President, one in five people in the world has no access to basic social provisions.
DutchElke keer ga je naar een gebied waar 43 jaar onafhankelijkheid is, en we nog steeds geen basisvoorzieningen hebben.
Every time you go to an area where for 43 years of independence, we still don't have basic health facilities.
DutchWij beschikken in het westen over basisvoorzieningen zoals water, onderwijs en zorg en wij willen dat die ook elders beschikbaar zijn.
In the West, we have basic services, such as water, education and care, and we want these to be available elsewhere too.
DutchZij werkt juist samen met ontwikkelingslanden om een adequaat regelgevingskader voor basisvoorzieningen op te zetten.
The Commission is collaborating with developing countries to help put in place a sound regulatory framework for the provision of basic services.
DutchTot de belangrijkste doelstellingen behoort het streven naar een halvering van het aantal mensen dat geen toegang heeft tot sanitaire basisvoorzieningen.
One of the most important of these is the objective of halving the number of people without access to basic sanitation by 2015.
DutchDeze landen - Spanje, Griekenland, Ierland en Portugal - beschikken eenvoudigweg niet over dezelfde infrastructurele basisvoorzieningen als de rest van Europa.
These countries - Spain, Greece, Ireland and Portugal - simply do not have the same level of basic infrastructural facilities which typify the rest of Europe.
DutchDat geld is bestemd om de nood te lenigen waar die het hoogst is, namelijk op het gebied van essentiële basisvoorzieningen voor het welzijn van de bevolking.
That money is aimed at providing help wherever the worst problems are encountered: that is, in the area of essential basic services for the welfare of the people.
DutchVeerkracht gaat veel dieper: het gaat om het inbouwen van modulariteit in wat we doen zekeringen inbouwen in de manier waarop we onze basisvoorzieningen organiseren.
Resilience runs much deeper: it's about building modularity into what we do, building surge breakers into how we organize the basic things that support us.
DutchDe openbare pensioenvoorzieningen hoeven in de toekomst niet meer te zorgen voor handhaving van de bereikte levensstandaard, maar moeten slechts " basisvoorzieningen " mogelijk maken.
In future, the statutory pension will no longer maintain a person's existing living standards in old age, but will merely offer basic provision.
DutchBinnen de internationale gemeenschap staat de Europese Unie op het standpunt dat de moedwillige vernietiging van basisinfrastructuur en basisvoorzieningen averechts werkt.
The position of the European Union in the international community is that the wanton destruction of basic infrastructure and facilities is counter-productive.
DutchOp te veel plaatsen sterven nog steeds mensen door het simpelweg ontbreken van medische basisvoorzieningen waarmee hun levens tegen zeer lage kosten gered hadden kunnen worden.
In too many places people are still dying simply because of the absence of basic medical facilities that could have saved their lives at very little cost.
DutchOntwikkelingslanden zelf moeten natuurlijk op hun begroting primair zo'n 20procent vrijmaken voor sociale basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.
Primarily, of course, developing countries themselves have to make approximately 20 % of their budgets available for basic social services such as education and health care.
DutchDaar hoort dan verder schuldenverlichting voor arme landen bij, om zo ruimte te maken voor water, onderwijs en basisvoorzieningen; dus ook het opwaarderen van de goudreserves door het IMF.
Debt relief for poor countries would also form part of this, thereby making room for water, education and basic amenities; hence also the need for the IMF to revalue the gold reserves.