"bannen" vertalen - Engels

NL

"bannen" in het Engels

NL

bannen [bande|gebannen] {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "bannen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchOm de illegale immigratie uit te bannen moet de legale immigratie gereguleerd worden.
The fight against illegal immigration requires the regulation of legal immigration.
DutchDergelijke maatregelen stellen ons niet in staat om het terrorisme uit te bannen.
We are not in a position with such measures to make terrorism disappear.
DutchOnze wetten moet nieuw leven worden ingeblazen teneinde het sekstoerisme uit te bannen.
Our legislation needs to be fundamentally revised to prohibit sex tourism.
DutchNadat ik daarop teruggekeken had, besloot ik negatieve energie uit mijn leven te bannen.
And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life.
DutchDe resolutie wijst terecht op het gevaar van corruptie en op de noodzaak deze uit te bannen.
The resolution is right to point out the danger of corruption and the need to eliminate it.
DutchDe wereld moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om deze beide communistische regimes uit te bannen.
The world must do everything in its power to eliminate both of these Communist regimes.
DutchMet betrekking tot katoen zijn we overeengekomen alle vormen van exportsubsidies in 2006 uit te bannen.
On cotton, we agreed to eliminate all forms of export subsidies in 2006.
DutchHet is de plicht van Europa om het lijden in de wereld uit te bannen.
Europe is charged with rooting out suffering in the world.
DutchHet verdrag was en is de uitdrukking van het streven kernwapens op langere termijn uit te bannen.
The treaty was and is the expression of an ambition to eradicate nuclear weapons in the long term.
DutchWij weten dat men besloten heeft een solidariteitsfonds op te richten om de armoede uit te bannen.
We are aware that a decision was taken to create a solidarity fund designed to eradicate poverty.
DutchZoals de vice-voorzitter terecht heeft onderstreept, komt het erop aan de armoede uit te bannen.
As the Vice-President rightly said, what we are about is ensuring there will be no more poor regions.
DutchHet komt er echter op aan elke vorm van vervuiling uit te bannen.
The bottom line is that we should not pollute at all.
DutchHelaas doet dit Parlement er alles aan om elke verwijzing naar het christendom uit zijn documenten te bannen.
Sadly, however, this House is doing its utmost to erase everything Christian from its documents.
DutchDe oudere generatie sprak het idee vooral aan als een manier om de oorlog in ons werelddeel uit te bannen.
This idea appealed to the older generation, mainly, as a means of banishing war from our continent.
DutchWij hebben dus een kleine stap voorwaarts gedaan, maar de weg is nog lang en wij moeten alle mijnen bannen.
We have advanced a small step, therefore, but there is a long way to go, and mines have got to be banned.
DutchEén van de hoofddoelstellingen moet zijn om met een nieuw en aangepast handelsbeleid de armoede uit de wereld te bannen.
One of the key objectives must be to eradicate poverty with a new and customised trade policy.
DutchZoals u ongetwijfeld weet, heeft het Zweden veel tijd en geld gekost om salmonella uit te bannen.
As you are no doubt aware, Sweden has put many years ' work and a great deal of money into trying to eradicate salmonella.
DutchHoofddoel van het communautaire ontwikkelingsbeleid is de armoede terug te dringen en op termijn uit te bannen.
The main objective of the Community’ s development policy is to reduce, and ultimately to eliminate, poverty.
DutchIk heb gestemd tegen het volledig ruimen van bedrijven omdat ik niet geloof dat dit de beste manier is om BSE uit te bannen.
I voted against whole herd slaughter because I do not believe it is the best way to eradicate BSE.
DutchDit is iets dat wij in heel Europa al heel lang proberen te stimuleren: de seizoengebondenheid uit te bannen.
This is something we have being trying to stimulate right across Europe for a very long time, to remove the seasonality.