"baanbrekend" vertalen - Engels

NL

"baanbrekend" in het Engels

NL

baanbrekend {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Het auto/olieprogramma werd reeds terecht omschreven als een baanbrekend waarbij de auto- en olieindustrie voor het eerst hebben samengewerkt.
The Auto/ Oil Programme has been rightly described as ground-breaking with the two industries, the automobile and the oil industries, working together.
baanbrekend

Voorbeeldzinnen voor "baanbrekend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk geef u slechts mijn politieke beoordeling, die niet bepaald baanbrekend of scherpzinnig is.
I am simply offering a political judgement of no great novelty or sagacity.
DutchHet is dus in zekere zin een baanbrekend besluit, een besluit dat nodig was.
So this was a kind of inaugural act, an act which was necessary.
DutchCommissaris Monti heeft ten aanzien van deze problematiek eigenlijk baanbrekend werk verricht.
Commissioner Monti has already done groundbreaking work in this area.
DutchDe richtlijn is op één bepaald gebied baanbrekend, namelijk wat de beoordeling van alternatieven betreft.
The directive is a pioneer in one area in particular - the assessment of alternatives.
DutchEn als een van de knapste ooit was de stoommachine van James Watt uit 1788 baanbrekend.
And one of the great ones of all time, James Watt's steam engine of 1788 was a major, major breakthrough.
DutchCommissaris Patten heeft ter zake baanbrekend werk verricht.
Commissioner Patten has played a pioneering role in this respect.
DutchDaarin kunnen het bedrijfsleven en de overheid dichter bij elkaar komen voor baanbrekend onderzoek.
That is the importance of the European institute of technology.
Dutch-- Het werk van de rapporteur is in dit geval baanbrekend geweest en ik wil hem hiervoor bedanken.
The work of the rapporteur in this case has been groundbreaking and I would like to thank him for this.
DutchDeze steden hebben zich kandidaat gesteld en nemen deel aan een competitie die naar mijn mening baanbrekend kan zijn.
They have applied and are engaged in a contest that I believe can point the way ahead.
DutchHet Franse model van territoriale contracten met landbouwbedrijven was in dat opzicht baanbrekend.
The territorial farming contracts model introduced by France was an excellent precursor from this point of view.
DutchMaar is het de taak van de reclamesector om baanbrekend werk te verrichten bij het doorbreken van de rolpatronen?
But is it the task of the advertising sector to undertake pioneering work to break down stereotypes?
DutchDe commissaris verricht absoluut baanbrekend werk met een zeer praktische benadering van landbouw en plattelandsontwikkeling.
The Commissioner is certain pioneering a very practical approach to agriculture and rural development.
DutchMijnheer Prodi, u hecht in uw streven naar hervorming bijzonder veel belang aan een baanbrekend werkgelegenheidsbeleid voor heel Europa.
Mr Prodi, you set great store in your reform efforts on introducing a forward-looking employment policy throughout Europe.
DutchHet Verdrag van Aarhus is in zoverre baanbrekend dat het publiek nu betrokken wordt bij de besluitvorming met betrekking tot het milieu.
The Aarhus Convention has broken new ground in the way the public is involved in decision-making relating to the environment.
DutchIn Zweden heeft de samenleving, de boeren en de consumenten tezamen, baanbrekend werk verricht inzake de vermindering van chemicaliën in de landbouw.
In Sweden, society, farmers and consumers have together led the way in reducing the use of chemicals in agriculture.
DutchEr moet op dit gebied baanbrekend werk worden verricht en ik hoop dat het een van de grote denkwegen zal zijn die de sociale partners zullen inslaan.
We need to be innovative in this area, and I hope this is one of the major lines of thought which our social partners will be pursuing.
DutchWij hebben een alom in Europa als baanbrekend beschouwd wetsontwerp in voorbereiding, dat het handelsrecht beoogt te moderniseren door de elektronische handel erin op te nemen.
We are introducing a bill, hailed as a model across Europe, to modernise contract law to take account of e-commerce.
DutchHet auto/olieprogramma werd reeds terecht omschreven als een baanbrekend waarbij de auto- en olieindustrie voor het eerst hebben samengewerkt.
The Auto/ Oil Programme has been rightly described as ground-breaking with the two industries, the automobile and the oil industries, working together.
DutchIk ben dus blij dat we nu baanbrekend onderzoek nastreven, met name op gebieden zoals de nanotechnologie, die in de toekomst van groot belang zullen zijn.
So I am glad that we are now targeting cutting-edge research, particularly in areas like nano-technology, which will be very significant in the future.
DutchOok wil ik mijn waardering uitspreken voor de vorige Ombudsman, de heer Söderman, die baanbrekend werk heeft verzet bij het opzetten van het bureau van de Ombudsman.
I would also like to pay tribute to the former Ombudsman, Mr Söderman, who undertook groundbreaking work in establishing the Ombudsman's office.