NL

baan {de}

volume_up
1. algemeen
In een bende zitten is een hele gevaarlijke baan, je houdt niet van verrassingen.
This is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
En ze zetten alles op het spel: hun baan, hun studie, hun gezin, hun leven.
And they are risking everything: their job, their studies, their family, their lives.
Geef de ontslagen hoofdaccountant van de Commissie, Marta Andreasen, weer een baan.
Give the Commission ’ s sacked accounts manager, Marta Andreasen another job.
Europa telt niet alleen consumenten, die we uiteraard moeten beschermen, maar ook werknemers, die hun baan verliezen en werkloos worden.
In Europe there are not only consumers, whose interests we must of course defend; there are also workers who are losing their jobs and remaining unemployed.
Die baan is rondlopen en spuiten inzamelen achter ziekenhuizen, ze te wassen, en hierbij, natuurlijk bij het oppakken, verwonden ze zichzelf.
And that job is that they go around and pick up syringes from the back of hospitals, wash them, and in the course of this, obviously picking them up they injure themselves.
Als men de concurrentie immers vrij baan geeft, zal die ongetwijfeld daar tot ontwikkeling komen waar iets van de investeringen kan worden terugverdiend, ofwel in onze steden.
If we give competition free rein, it will of course develop in places where there will be a return on the investment, in other words in our towns.
De instellingen kunnen de uitbreiding niet opvangen door simpelweg een extra baan of wat meer kantoorruimte te creëren.
The institutions cannot respond to enlargement by just adding an extra post here or an office there.
En dat als we ons zorgen maken om onze volgende baan op kantoor of het volgende ontwerp dat we kunnen krijgen, om dan onze werkers te behouden.
And that as we worry about our next job in the office, the next design that we can get, to keep our workers.
Voordat ik een jaar geleden mijn baan opgaf had ik wel degelijk een beter kantoor, en bovendien heeft ieder van ons een beter kantoor in Brussel.
Well I certainly had a better one before I gave up the day job a year ago, and every single Member of this House has a much better office in Brussels.
De heer Trichet was dus al bij voorbaat zeker van die baan, zij het slechts voor een halve periode.
Mr Trichet was thus assured of this post, albeit for only half the period, from the start.
De instellingen kunnen de uitbreiding niet opvangen door simpelweg een extra baan of wat meer kantoorruimte te creëren.
The institutions cannot respond to enlargement by just adding an extra post here or an office there.
Ook het recht van vrouwen om na het moederschapsverlof de eigen baan of een gelijkwaardige functie te krijgen wordt gegarandeerd.
The right to return to a former job or to an equivalent post at the end of maternity leave has also been incorporated.
baan (ook: weg, straat, route, rijweg)
In beide gevallen zijn de textielwerknemers de klos en verliezen zij hun baan.
In both cases, those who lost most were the workers in the sector, who know the road to unemployment.
Stel je voor dat enkel wagens die 16 kilometer ver geraken per liter op de baan zouden zijn.
Imagine only 40 miles per gallon cars would be on the road.
We keken naar een studie van MIT: tien miljoen elektrische wagens op de baan wereldwijd.
We looked at an MIT study: ten million electric cars on the global roads.
Er zijn wat verwondingen en drie spelers worden de baan afgedragen.
Some injuries here as three players are helped off the track.
De kleine had de neiging om te proberen uit de baan te rijden en dat is een probleem.
The little one had a tendency to try to run off the track and that's a problem.
In Barcelona is eveneens een nieuwe impuls gegeven aan het GALILEO-project dat nu in een juiste baan is gebracht.
Moreover, Barcelona has put the Galileo project back on track and given it new impetus.
De robot doet het volgende: hij plant wat wij een minimale 'snap'-baan noemen.
And so what the robot does is it plans what we call a minimum snap trajectory.
De robot is in staat om elke kromme baan uit te voeren.
So the robot is obviously capable of executing any curve trajectory.
Nog iets dat deze robot kan doen, is dat hij delen van een baan onthoudt die hij leert of die voorgeprogrammeerd zijn.
So another thing the robot can do is it remembers pieces of trajectory that it learns or is pre-programmed.
Ruim baan voor de jongeren uit deze landen!
Make way for the young people of those countries!
Je baan is veilig, maar handig is anders.
Great job security, but not the way to go.
We mogen de referenda niet als excuus gebruiken om de uitbreiding op de een of andere manier op de lange baan te schuiven.
We cannot use the referenda as pretexts for putting enlargement on ice in any way.
I cannot circle around to runway 1- 5.
Welvaart volgt op inkomen, en inkomen krijg je door het vinden van een gunstige handelskans of een goed betaalde baan.
Wealth is a function of income, and income comes from you finding a profitable trading opportunity or a well-paying job.
baan (ook: weg, pad, paadje)
Als je schiet, plaats ik haar hoofd in de baan van het schot.
Calvin's head into the path of your bullet.
Ik wil jullie een citaat geven van Ralph Emerson dat één van mijn collega's aan de muur van mijn kantoor heeft gehangen, waarop staat: "Volg niet de gebaande paden.
And I want to tell you a quote from Ralph Emerson that one of my colleagues, you know, put on my wall in my office, and it says, "Do not go where the path may lead.
Tot slot geeft de liberale fractie de commissarissen Lamy en Fischler ruim baan om hun strategie en het voorgestelde pakket op dit terrein aan de man te brengen en door te gaan op deze weg.
Finally, the ELDR Group gives Commissioners Lamy and Fischler a clear field for promoting their strategy and the proposed package in this sphere, and for continuing on this path.
baan (ook: strook, rij)
2. "van een hemellichaam"
baan (ook: oogholte)
We leren over zijn baan, de periode van zijn baan en ga zo maar door.
We learn about its orbit, the period of its orbit and so on.
Het is de aantrekking van de zwaartekracht die deze dingen in een baan houden.
It's the gravitational pull that makes these things orbit.
Er zijn behoorlijk veel asteroïden tussen de baan van de aarde en de baan van Jupiter.
It has a fairly substantial number of asteroids between the orbit of the Earth out through -- to the orbit of Jupiter.

Voorbeeldzinnen voor "baan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn een bende zitten is een hele gevaarlijke baan, je houdt niet van verrassingen.
This is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
DutchDe robot doet het volgende: hij plant wat wij een minimale 'snap'-baan noemen.
And so what the robot does is it plans what we call a minimum snap trajectory.
DutchHet was een goede leerschool, en het bezorgde me een baan op een reclamebureau.
It was very -- actually, it was a very good study, and got me a job in an ad agency.
DutchZe maken zich bovenal zorgen om hun baan of om de problemen bij het vinden van werk.
Above all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
DutchOp het moment dat het plotseling goed gaat, vinden jongeren als eersten een baan.
The minute the situation suddenly improves, young people are the first to find a job.
DutchDe kleine had de neiging om te proberen uit de baan te rijden en dat is een probleem.
The little one had a tendency to try to run off the track and that's a problem.
DutchGeef de ontslagen hoofdaccountant van de Commissie, Marta Andreasen, weer een baan.
Give the Commission ’ s sacked accounts manager, Marta Andreasen another job.
DutchZe zullen als laatste een vaste baan krijgen en het eerst weer op straat worden gezet.
They are the last to gain access to permanent work and the first to be laid off.
DutchHet is mij echter niet bekend wanneer de baan van professor King vrijkomt!
That does not necessarily follow - but I do not know when the job becomes vacant!
DutchDeze sector biedt ook vele mogelijkheden aan jongeren en vrouwen om een baan te vinden.
There are also many job opportunities for young people and women in this sector.
DutchIs de belangrijkste taak die we hebben niet ruim baan te geven aan dit potentieel?
What else could our task ahead be, other than the freeing of this European potential?
DutchWe willen de zaak niet op de lange baan schuiven, maar direct in actie komen.
We are not putting off dealing with this problem; we want to change it straight away.
DutchIk bied ze de baan aan, ze mogen ze afwijzen, en daarna kiezen ze hun eigen kabinet.
I offer them the job, they can turn it down, and then they choose their own cabinet.
DutchDus iedereen zat vast in die $3,50 per uur baan, wat een ramp bleek te zijn.
So everybody got stuck at that $3.50-an-hour job, and it turned out to be a disaster.
DutchMijnheer de commissaris, de kwestie van de eindkosten is nog niet van de baan.
Mr Commissioner, The matter of terminal dress has still not been settled.
DutchEn ze zetten alles op het spel: hun baan, hun studie, hun gezin, hun leven.
And they are risking everything: their job, their studies, their family, their lives.
DutchIk ben de toekomst en daar wordt je bang van...... omdat je dan zonder baan zit!
I'm the future, and it scares you...... because you'll be out of work!
DutchNa een goede gezondheid is de eerste zorg van de Europese burgers waarschijnlijk hun baan.
The prime concern of the European citizens, after health, is probably employment.
DutchDriehonderd werknemers verliezen hun baan en 3 500 boeren lijden grote schade.
Three hundred workers will lose their jobs and 3 500 farmers will be very badly affected.
DutchIk denk dat ik je oude baan terug kan krijgen wel met iets weiniger loon dan normaal.
I think I can get you your old job back with less of a pay cut than usual.