"attenderen op" vertalen - Engels

NL

"attenderen op" in het Engels

NL attenderen op
volume_up
{werkwoord}

Vergelijkbare vertalingen voor "attenderen op" in Engels

attenderen werkwoord
op bijvoeglijk naamwoord
op bijwoord
op voorzetsel
op voegwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "attenderen op" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk wil de collega's er overigens op attenderen dat de benadering enigszins is gewijzigd.
Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
DutchIk zou u willen attenderen op het buitengewoon gematigde karakter ervan.
I would like to draw your attention to the fact that it is extremely moderate.
DutchIn dit verband wil ik alle leden van het Huis attenderen op de lengte van mijn verslag.
In that regard I would draw the attention of all Members to the length of my report.
DutchIk wilde mijn collega's en met name de rapporteur attenderen op twee zaken.
I want to draw the attention of Members and in particular of the rapporteur to two points.
DutchMag ik de Raad attenderen op wat door de Raad is gezegd over zijn rol in bepaalde kwesties?
May I draw the Council's attention to its remarks about its role in certain matters.
Dutch- Ik wil de fungerend voorzitter vooral attenderen op het laatste punt, dat mijn collega heeft aangestipt.
I wish to press the President-in-Office on the final point my colleague made.
DutchIk wil de Commissie attenderen op een aantal concrete punten.
I would like to draw the Commission's attention to a number of points.
DutchIk wil u overigens attenderen op de amendementen waarin wordt verzocht het gebruik van PVC te verbieden.
I also feel strongly about the amendments seeking to ban the use of PVC.
DutchVoorzitter, ik wil nog met name attenderen op het INTAS-project.
I should also like to draw your attention to the INTAS project.
DutchIn dit verband wens ik u te attenderen op een reeks punten die door verschillende sprekers zijn benadrukt.
In this regard, I would like to highlight aspects of the matter pointed out by a number of speakers.
DutchEen van de hoofddoelen van het octrooieren is de maatschappij te attenderen op uitvindingen.
One of the main purposes of granting patents has always been to make society aware of the existence of inventions.
DutchIk moet u echter attenderen op de meer algemene problemen in verband met de oprichting van nieuwe instituten.
I would remind you, if I may, of the overall difficulties inherent in setting up a new institution.
DutchDesalniettemin zie ik mij ertoe genoodzaakt u erop te attenderen dat wij op de overigen punten een akkoord hebben bereikt.
I must remind you, however, that on all the other subjects we have reached an agreement.
DutchIk zou u tevens willen attenderen op artikel 191.
I should also like to draw your attention to Article 191.
DutchIk wil u er tevens op attenderen dat in paragraaf 17 van de Portugese vertaling een kleine fout geslopen is.
I should also like to point out that there is a small mistake in paragraph 17 of the Portuguese translation.
DutchIn de eerste plaats wil ik u attenderen op het enthousiasme waarmee de Europeanen hun nieuwe munt hebben onthaald.
First of all, I should like to highlight the enthusiasm of Europe's citizens towards their new currency.
DutchNu ons nog maar enkele weken scheiden van de COP9 in Milaan, willen wij u nogmaals attenderen op dat voorstel.
We are just a few weeks off the start of the COP9 in Milan and we would like to put this proposal forward once again.
DutchMijnheer Fitzsimons, ik zie mij genoodzaakt u erop te attenderen dat u op eigen gezag bent vooruitgelopen op vraag 62.
Mr Fitzsimons, I feel obliged to tell you that you have taken it upon yourself to bring forward Question No 62.
DutchIk wil u er nogmaals op attenderen dat het zonder een nieuwe kaderstrategie veel moeilijker zal zijn om vooruitgang te boeken.
I would like to insist that, without a new framework strategy, it will be much more difficult for us to move forward.
DutchIk moet u er overigens op attenderen dat u een belangrijke visserijmogendheid vertegenwoordigt, aangezien uw land in de Gemeenschap de meeste vis vangt.
I must point out that you are a fishing power, since you fish more than anyone else in the Community.