NL

Atlantische {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "Atlantische" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEmissies midden op de Atlantische Oceaan veroorzaken geen problemen aan land.
Emissions out in the middle of the Atlantic Ocean do not cause us problems on land.
DutchWij willen wel een brug over de Atlantische Oceaan, maar niet een bruggenhoofd.
We are in favour of a transatlantic bridge, but it should be a bridgehead.
DutchToch hebben wij ook medestanders gevonden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
As for other allies, it was on the other side of the Atlantic that we found them.
DutchWordt die visie ook aan de overzijde van de Atlantische Oceaan gedeeld?
Is the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
DutchDat zou de Euro-Atlantische eensgezindheid op milieugebied versterken.
That would promote shared Euro-Atlantic understanding of environmental problems.
DutchGedurende de afgelopen eeuw is de enige vrijheidsmuur de Atlantische muur geweest.
Over the last century, the only wall of freedom will have been the Wall of the Atlantic.
DutchSpanje en Portugal rekenen hun eilanden in de Atlantische Oceaan ertoe.
Spain and Portugal consider their islands in the Atlantic as remote regions.
DutchEn ik dacht dat de Atlantische Oceaan groot was, Maar de Grote Oceaan is heel, heel groot.
Well, I thought the Atlantic was big, but the Pacific is really, really big.
DutchDaar moeten we voor strijden, zowel over de Atlantische Oceaan heen als binnen onze lidstaten.
We have to fight for it across the Atlantic as well as within our Member States.
DutchGeneraal de Gaulle droomde van een verenigd Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral.
General de Gaulle dreamed of a united Europe from the Atlantic to the Urals.
DutchDat heeft langs de Atlantische kust interessante experimenten opgeleverd.
This is how very promising experiments on the Atlantic coast came about.
DutchDe Noordzee bevat relatief veel meer vis dan de Atlantische Oceaan.
The North Sea has a highly productive system in comparison to the Atlantic.
DutchOp 500 kilometer Atlantische kust spoelen nog elke dag olievlekken aan.
Cakes of tar are still washing in along 500 km of the Atlantic coastline on a daily basis.
DutchAnderzijds is duidelijk dat Zagreb hecht aan integratie in de Euro-atlantische gemeenschap.
On the other hand, Zagreb is clearly keen on integration into the Euro-Atlantic community.
DutchAls Europa zich versterkt, zal dat uiteraard ook de Atlantische Alliantie ten goede komen.
By making itself stronger, Europe will clearly be strengthening the North Atlantic Alliance.
DutchWij moeten bedenken dat wij hier niet met de Atlantische Oceaan te maken hebben.
We should remember we are not dealing with the Atlantic.
DutchOp die manier zouden bijvoorbeeld de Atlantische routes wegvallen.
One effect, for example, would be the omission of the Atlantic routes.
DutchHet is een van de armste regio's, het ligt aan de Atlantische Oceaan en is grotendeels bergachtig.
It is one of the poorest regions, bordering the Atlantic Ocean and largely mountainous.
DutchBij de externe betrekkingen geeft ze voorrang aan de integratie van de Euro-atlantische structuren.
In foreign relations it gives priority to the integration of a Euro-Atlantic framework.
DutchBestaande verantwoordelijkheden tegenover de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie worden gerespecteerd.
It respects existing members ' responsibilities towards the North Atlantic Treaty.