NL

assistent {de}

volume_up
De technisch assistent maakt ook afspraken met andere donoren en humanitaire organisaties.
The Technical Assistant also coordinates with other donors and humanitarian stakeholders.
Dus zei ik tegen mijn assistent: "Nodig eens wat andere vrouwelijke permanente vertegenwoordigers uit."
So I said to my assistant, "Invite the other women permanent representatives."
De assistent hoort gewoon in het organigram.
The assistant simply belongs in the organisational chart.
Zodra de hulp is goedgekeurd, controleert de technisch assistent ter plaatse hoe de tenuitvoerlegging verloopt.
Once aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
Assistenten zijn onze persoonlijke medewerkers en ze hebben recht op een specifieke regeling.
Assistants are our personal aids, and are entitled to have rules of their own.
assistent (ook: hulp, helper)
assistent (ook: hulp, helper)
EN

assistent {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "assistent" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe technisch assistent maakt ook afspraken met andere donoren en humanitaire organisaties.
The Technical Assistant also coordinates with other donors and humanitarian stakeholders.
DutchDus zei ik tegen mijn assistent: "Nodig eens wat andere vrouwelijke permanente vertegenwoordigers uit."
So I said to my assistant, "Invite the other women permanent representatives."
DutchAls je het niet vervelend vind dat ik het vraag, wiens opgehemelde persoonlijke assistent ben jij?
If you don't mind me asking, whose glorified personal assistant are you?
DutchIn Ierland werken sommige assistent-artsen meer dan 100 uur per week, terwijl het gemiddelde op 70 à 80 ligt.
In Ireland some junior doctors work over 100 hours per week, the average being 70 to 80.
DutchZodra de hulp is goedgekeurd, controleert de technisch assistent ter plaatse hoe de tenuitvoerlegging verloopt.
Once aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
DutchAan zijn assistent vroeg ik later: "Wat was er aan de hand?
And I went to his deputy and asked him, "What was going on?
Dutch(Assistent: "Star Fox 64.") Tom Green: Ja, en ze zitten me al een jaar op de huid.
DutchIk kan mijn camera aan mijn assistent geven.
I get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
DutchHij was nog maar assistent toen de andere sheriff verdween.
He was only a deputy when the last sheriff disappeared.
DutchWanneer ik een operatiezaal betreed, vraag ik om een hulpchirurg en een assistent, maar ik wil geen hele school.
When I go into the operating theatre, I choose a deputy and an assistant; I do not want a school.
DutchWe huurden hem in, zetten hem in als assistent bij het lab.
DutchWanneer ik geen armoede bestrijd, bestrijd ik branden als assistent-commandant bij een vrijwillig brandweerkorps.
When I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company.
DutchToen zei ik tegen mijn assistent: "Ik zie niets.
Then I was telling my assistant, "I don't see anything.
DutchDe assistent hoort gewoon in het organigram.
The assistant simply belongs in the organisational chart.
DutchAssistent-artsen moeten echter minimaal negen en mogelijk zelfs twaalf jaar wachten voordat ze een 48-urige werkweek krijgen.
However, to get a 48-hour week, junior doctors must wait nine years minimum and possibly twelve years.
DutchEn je zult straks zien, dat mijn assistent in opleiding -- en je zult zien, Turbo is heel doelbewust met zijn vin geklap.
And you'll see soon that my graduate student ... and you see, Turbo's pretty intent on his flipper patting.
DutchIk bedank eveneens de coördinatoren, de afgevaardigden, de leden van het Begrotingssecretariaat en mijn eigen assistent.
Thank you to the coordinators, the MEPs, the members of the Budgets secretariat and my own personal assistant.
DutchVacatures in Ierland zijn bijvoorbeeld: assistent-boekhouders, gebouwenbeheerders en verkoop- en reserveringsmedewerkers.
Vacancies in Ireland, for example, include: accounts assistants, building administrators and sales and reservations.
DutchBij me is mijn Zweedse assistent en gids.
DutchEn hij riep zijn top-assistent bij zich en vroeg, "Waar zou je zeggen dat het racisme, in deze regio, het venijnigste is?"

Synoniemen (Engels) voor "assist":

assist
assistance
assistant
assisted
English