"artistiek" vertalen - Engels

NL

"artistiek" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "artistiek" in de context.

Nederlands-Engels woordenboek

Voorbeeldzinnen voor "artistiek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Dutchscheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.
artistic and literary creation, including in the audiovisual sector.
DutchIemand met dat soort artistiek potentieel verdient veel meer.
And someone who has that kind of artistic potential deserves so much more.
DutchMaar alles is vanuit een artistiek standpunt fantastisch.
And a lot of what goes on inside ... there's a fish with glowing eyes, pulsating eyes.
DutchJe zou kunnen zeggen dat het het " artistiek eigendom " is binnen het intellectueel systeem.
You could say it is artistic property and should be considered an aspect of intellectual property.
DutchUw voorzitterschap, mijnheer Schüssel, was in artistiek opzicht echter een groot succes.
However, Mr Schüssel, Mr President-in-Office of the Council, from an artistic point of view your Presidency has been a complete success.
DutchOngeveer een maand later was ik bij een toneelstukje van mijn dochter -- eerste klasser, niet veel artistiek talent ... ~~~ ...
About a month later, I was at a performance by my daughter -- first-grader, not much artistic talent ... ... yet.
DutchHierbij spelen elementen een rol die veeleer te maken hebben met dat zogeheten " artistiek eigendom " dan met het industrieel eigendom als zodanig.
So there are elements here that could be termed artistic property rather than industrial property, strictly speaking.
DutchIk weet dat de heer Mormimo over vele kwaliteiten beschikt, maar ik had hem nog nooit rechtstreeks in verband gebracht met een groot artistiek talent.
I know that Mr Mormino has all sorts of qualities but I had never directly associated him with great artistic talent.
DutchMet een druk op een knop kan de artistiek directeur bewegen tussen het voortoneel, de arena, de traverse en de platte vloer in een heel snelle transfiguratie.
And at the push of a button, it allows the artistic director to move between proscenium thrust and, in fact, arena and traverse and flat floor in a very quick transfiguration.
Dutch., namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Afghanistan en vernietiging van het cultureel en artistiek werelderfgoed;
B5-0203/ 2001 by Mr Vander Taelen and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on the situation in Afghanistan, including the destruction of the world cultural and artistic heritage;
DutchIn deze artistiek-wetenschappelijke installatie laten biogeneratieve algoritmen ons zelfontwikkeling en groei begrijpen. ~~~ Zeer belangrijk voor simulaties in nano-schaal wetenschappen.
In this artistic and scientific installation, biogenerative algorithms are helping us to understand self-generation and growth: very important for simulation in the nanoscaled sciences.