"areaal" vertalen - Engels

NL

"areaal" in het Engels

EN
NL

areaal {het}

volume_up
Verder zijn wij van mening dat de betaling gerelateerd moet zijn aan het bebouwde areaal.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
Het areaal waar opium wordt geteeld, is toegenomen met 43%, van 64.000 tot 91.000 hectare.
The area devoted to opium cultivation has increased by 43 %, from 64,000 to 91,000 hectares.
Er bestaan machines die in een mum van tijd grote stukken areaal kunnen ontruimen.
There are machines which can clear large areas of mines in a short period of time.

Voorbeeldzinnen voor "areaal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr bestaan machines die in een mum van tijd grote stukken areaal kunnen ontruimen.
There are machines which can clear large areas of mines in a short period of time.
DutchVerder zijn wij van mening dat de betaling gerelateerd moet zijn aan het bebouwde areaal.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
DutchHet areaal waar opium wordt geteeld, is toegenomen met 43%, van 64.000 tot 91.000 hectare.
The area devoted to opium cultivation has increased by 43 %, from 64,000 to 91,000 hectares.
DutchIk geloof niet dat we het telen van tabak moeten stopzetten of het areaal moeten verminderen.
I believe it would be a mistake to reduce the cultivation of tobacco or do away with it altogether.
DutchEr moet dan worden gekeken naar het aantal arbeidsplaatsen dat van het areaal in kwestie afhangt.
In making such decisions, account should be taken of the number of jobs dependent on these areas.
DutchDe tweede correctie betreft braaklegging van 10 % van het areaal.
The second rectification needed is a set-aside rate of 10 %.
DutchBoeren die de 100 procent van het areaal uit het basisjaar willen volmaken, zullen dat land moeten nemen.
Farmers who want to fill out the 100 % of their base-year area are going to have to take that land.
DutchDe rooipremie voor dit areaal wordt daarom niet meegeteld bij de berekening van het referentiebedrag.
In the calculation of the reference amount, in other words, no account would be taken of the grubbing-up aid.
DutchDe teelt van vlas en hennep vindt in het VK overwegend plaats buiten het areaal dat in aanmerking komt voor de areaalbetalingen.
Most of the flax and hemp grown in the UK is on land ineligible for arable area payments.
DutchOm een milieucertificering te krijgen, moeten de boseigenaren een bepaald areaal per jaar verbranden.
To obtain environmental certification, the owners of the forests have to burn down a certain area of them each year.
DutchDe sierteelt gedijt op een areaal van 68.000 hectare voor een waarde van 11 miljard ecu en een omzet van 19 miljard ecu.
It is a sector that covers 68, 000 hectares, with a value of ECU 11 bn and a turnover of ECU 19 bn.
DutchWaarmee je agrarisch areaal kleiner wordt. ~~~ En daardoor meer wild gebied wordt vrijgemaakt.
And they increase yield, which allows you to have your agricultural area be smaller, and therefore more wild area is freed up.
DutchWij moeten een regeling vinden die niet de klemtoon op braaklegging maar op het gebruik of de sanering van het areaal legt.
What is needed here is an arrangement geared not to land set-aside, but to land use or land regeneration.
DutchWij hebben betrouwbare gegevens nodig over de eindontvangers, het aantal gehouden dieren en het bebouwde areaal.
We need reliable information on final beneficiaries, the number of animals kept and the surface area being cultivated.
DutchHet voorgestelde totale areaal zal 10.000 ha bedragen voor appels en peren en 10.000 ha voor perziken en nectarines.
The total area affected will be 10, 000 hectares for apples and pears and 10, 000 hectares for peaches and nectarines.
DutchHet excuus dat de Europese Unie haar areaal oliehoudende gewassen niet mag uitbreiden vanwege WTO-afspraken is onhoudbaar.
The excuse that the European Union should not extend its acreage of oilseed crops due to WTO agreements is untenable.
DutchDeze prijsdaling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hoge vergoedingen in de vorm van bijdragen per areaal en per dier.
The price reductions would be partially offset by higher compensatory payments based on area and the number of livestock.
DutchAlleen al de vraag hoe dit kleine areaal onder de 13 wijnbouwgebieden moet worden verdeeld, zorgt voor grote problemen.
Major problems arise simply from the question of how this small area is to be distributed among the 13 wine-growing regions.
DutchHierin wordt ervoor gepleit multifunctionele kredieten vanaf 2007 te baseren op de criteria areaal en werkgelegenheid.
This amendment in fact recommends that multifunctional credits be allocated according to the criteria of area and employment from 2007.
DutchOndanks dit besluit uit 1993 werd ook het vergrote areaal al bij de oogst van 1994 opnieuw duidelijk overschreden.
In spite of this 1993 decision, by the time the 1994 harvest came round, even the increased base area had already been clearly exceeded again.