"architectuur" vertalen - Engels

NL

"architectuur" in het Engels

NL architectuur
volume_up
{de}

architectuur (ook: bouwstijl, bouwkunst)
Zowel architectuur als techniek en bouwkunde zijn wetenschappelijke disciplines.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Zijn deze schaalpatronen niet universeel in alle inheemse architectuur?
Aren't these scaling patterns just universal to all indigenous architecture?
De architectuur van het paviljoen is een soort van lus van tentoonstelling en fietsen.
The architecture of the pavilion is this sort of loop of exhibition and bikes.

Voorbeeldzinnen voor "architectuur" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchTevens wil ik bevestigen dat wij instemmen met de algemene architectuur van zijn plan.
I would also like to confirm that we support the general structure of the project.
DutchEn daarom zal ik je een bedreiging laten zien, en een antwoord vanuit de architectuur.
Which is why I'll show you a threat, and an architectural response.
DutchVaclav Havel heeft ooit gezegd: wat baat de mooiste architectuur als ze geen ziel heeft?
Vaclav Havel once said 'what use are the most beautiful of buildings if they serve no purpose? '
DutchMaar toen ik architectuur studeerde, leek het erop dat ik het zwarte schaap in de familie was.
But when I went to architectural school, it seemed that I was the black sheep in the family.
DutchOok willen we van u weten of u van plan bent te beginnen met het nadenkproces over de toekomstige architectuur van de Unie.
We shall also be asking you about this idea of the future make-up of the Union.
DutchDe politieke partijen vormen een belangrijk onderdeel van de democratische architectuur van de Europese Unie.
Political parties at European level are an important part of the democratic structure of the Union.
DutchIllustratief hiervoor zijn de regels voor de bouw en het verwijderen van grenzen op het gebied van de architectuur.
A typical example of this is the rules on building or the removal of architectural boundaries.
DutchIk nam een regel over functie en vorm uit de architectuur en vertaalde die naar kranteninhoud en -vormgeving.
I took an architectural rule about function and form and translated it into newspaper content and design.
DutchWat betreft deze zaken zouden we opnieuw de architectuur van het Bretton-Woods-systeem in ogenschouw moeten nemen.
These are the ideas we must keep in mind as we review the way the Bretton Woods system is structured.
DutchNodig is een totale aanpak van de financiële architectuur, zowel binnen de Europese Unie als op internationaal niveau.
A global approach to the financial edifice is called for, both at internal European Union level and at international level.
DutchMijnheer de fungerend voorzitter, Dublin kan en moet het platform worden waarop de Europese architectuur van de 21ste eeuw definitief opgetrokken wordt.
Mr President, Dublin can and must be the keystone of the definitive European structure of the twenty-first century.
DutchWie bijvoorbeeld in China Tiananmenplein intypt, krijgt waarschijnlijk een geschiedenis te zien van de architectuur rond het plein.
For example, if one types in Tiananmen Square in China, one is likely to get an architectural history of the buildings around the square.
DutchMet die architectuur.
DutchSamengevat: ik genereer metabolische materialen als tegengewicht voor Victoriaanse technologieën en ik bouw architectuur van onderuit op.
So, in summary, I'm generating metabolic materials as a counterpoise to Victorian technologies, and building architectures from a bottom-up approach.
DutchBij de ontwerpen en architectuur van mijn hand ben ik uiteraard beschermd door het recht op intellectueel eigendom, zodat men mijn werk niet kan plagiëren.
In the design and architectural work I have done, I have of course been protected by copyright law so that my work cannot be plagiarised.
DutchMet andere woorden, wij moeten eerst nadenken over hetgeen wij samen willen bereiken en dan moeten wij de institutionele architectuur aanpassen aan onze doelstellingen.
Therefore, we must first decide what we want to do together and then adapt the institutional structure to suit our objectives.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik ben van oordeel dat dit gebouw geschiedenis heeft gemaakt, zowel qua architectuur als wat de parlementaire aangelegenheden aanbelangt.
Mr President, I am one of those who believe that this building has made history, both in architectural terms and in the parliamentary world.
DutchVerder hebben wij voorgesteld de huidige architectuur van de voorzieningen voor interne steun te handhaven, dat wil zeggen behoud van de gele, blauwe en groene box.
In addition, we are proposing to retain the current arrangements for internal support, as far as the yellow, blue and green box system is concerned.
DutchWat doet de prefrontale cortex voor jou, dat het de totale herziening rechtvaardigt van de architectuur van de menselijke schedel in een oogwenk van de evolutionaire tijd?
Now what does a pre-frontal cortex do for you that should justify the entire architectural overhaul of the human skull in the blink of evolutionary time?
DutchZelfs hoge vertegenwoordigers van het IMF spreken over de noodzaak van controles op het kapitaalverkeer als centraal element van een nieuwe internationale financiële architectuur.
Even senior representatives of the IMF speak of the need for control of capital movements as a key element in a new international financial edifice.