NL

arbeidsovereenkomst {de}

volume_up
arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
Dat werk wordt veelal informeel geregeld zonder vakbond, ondernemingsraad, premiebetaling en collectieve arbeidsovereenkomst.
That kind of work is usually organised on an informal basis, with no trade union representation, works council, premium payment or collective labour agreement.
arbeidsovereenkomst

Voorbeeldzinnen voor "arbeidsovereenkomst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWerk, mijnheer de Voorzitter, wordt pas echt op waarde geschat via de arbeidsovereenkomst en de loonstrook.
The value truly placed in employment, Mr President, can be seen in employment contracts and pay slips.
DutchWelk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
DutchIk heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
DutchHet bedrijf heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met zijn werknemers, net zoals Zweedse bedrijven met hun werknemers hebben gedaan.
The company has a collective agreement with its workers, just as Swedish employers have with theirs.
DutchBovendien zijn werknemers niet slechts partijen bij een arbeidsovereenkomst, maar tegelijkertijd beleggers en burgers van de Europese Unie.
Employees are not only important in terms of contracts, but are also investors and European Union citizens.
DutchHoe zit het met zelfstandig werkenden die zich in een vergelijkbare positie bevinden als werknemers, maar die geen arbeidsovereenkomst hebben?
What about self-employed workers who are in a position similar to employees but who do not have an employment contract?
DutchDat past bij de vragen die ik de Commissie vandaag stel over Poolse bouwvakkers zonder collectieve arbeidsovereenkomst.
This fits in with the questions I am asking the Commission today about the Polish construction workers who work without collective labour agreements.
DutchGelijke betaling vanaf de eerste dag en uitsluitend contracten op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst maken uitzendwerk echter juist onmogelijk.
Yet equal pay from the start and the exclusive application of collective agreements are an impediment to temporary work.
DutchIn de arbeidsovereenkomst van de leraren, wordt het aantal keren dat een schoolhoofd in de klas kan komen beperkt -- soms tot een keer per jaar.
In the teacher's contract, it will limit the number of times the principal can come into the classroom -- sometimes to once per year.
DutchDat werk wordt veelal informeel geregeld zonder vakbond, ondernemingsraad, premiebetaling en collectieve arbeidsovereenkomst.
That kind of work is usually organised on an informal basis, with no trade union representation, works council, premium payment or collective labour agreement.
DutchDe richtlijn steunt het beginsel van individuele overeenkomsten, dat in strijd is met het model van de collectieve arbeidsovereenkomst, zoals dat in Denemarken bestaat.
The directive supports the principle of individual agreements that is contrary to the collective agreement model that exists in Denmark.
DutchNog altijd echter wordt, zowel voor de sociale zekerheid als voor de arbeidsvoorwaarden, uitsluitend de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als richtsnoer gebruikt.
However, long-term employment relationships are still regarded as the sole guiding principle for both social insurance and conditions of employment.
DutchDat was een van de belangrijkste onderwerpen van de deeltijdwerkrichtlijn die, zoals u weet, het antwoord was op een collectieve arbeidsovereenkomst tussen de sociale partners.
That was one of the key issues in the part-time directive, which, as you know, was the response to a collective agreement between the social partners.
DutchRichtlijn 91/533/EEG van de Raad is van toepassing op iedereen in loondienst die een contract of een arbeidsovereenkomst heeft zoals gedefinieerd in de wet van een lidstaat.
Council Directive 91/ 533/ EEC applies to every paid employee having a contract or employment relationship defined by the law in force in a Member State.
DutchDe wijzigingen houden in dat deeltijdwerkers, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en werknemers met een uitzendarbeidsbetrekking onder deze nieuwe richtlijn zullen vallen.
The changes mean that part-time workers, employees on fixed-term contracts and temporary workers will fall within the scope of this new directive.
DutchDoor te eisen dat immigranten een in hun land van herkomst afgegeven arbeidsovereenkomst of een bindend aanbod van werk voorleggen, stellen wij de toegang afhankelijk van de arbeidsmarkt.
By requiring that the immigrant has a contract or a firm offer while still in the country of origin, we are thereby regulating access in accordance with the labour market.
DutchIk vind het redelijk dat men belasting betaalt in het land waar men van de overheidsdiensten profiteert, ongeacht wat voor arbeidsovereenkomst men heeft met de Europese Commissie.
I think that it is reasonable to pay tax in the country in which you make use of the public sector, regardless of the capacity in which you are employed by the European Commission.
DutchKortom, Denemarken heeft twee mogelijkheden: het kan of een toepassingswet uitvaardigen, of een wet waarmee bepaalde collectieve arbeidsovereenkomst algemene geldigheid wordt verleend.
In other words, to put it simply, Denmark has a choice: it can either introduce legislation or it can use the legislative process to choose a collective agreement and legally activate it.